Home

Spillemidler 2022

Tildeling av spillemidler 2018 - idrettsforbunde

 1. Tildeling av spillemidler 2018 Av: Pressemelding , 1. des 2017 - Først og fremst vil vi gjerne takke på vegne av idretten for den tildelingen vi har fått. 710,9 millioner kroner representerer en økning på 26,9 millioner kroner og er jo et solid signal på hvor viktig norsk idrett er for samfunnet vårt, sier generalsekretær Karen Kvalevåg
 2. For tildelinger i 2019. Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet
 3. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet. 1.2 Lovhjemmel og forskrift Lov om pengespill . Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill mv
 4. Spillemidler til idrettsanlegg 2018 Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2019 Rapporten er utgitt av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, og inneholder en gjennomgang av spillemiddelsøknader og -tildelinger i 2018

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk

2.7 Tildelte spillemidler per anleggskategori i 2018..18 2.8 Tildelte spillemidler per anleggskategori 2016 - 2018. For å søke om spillemidler til anlegg se www.anleggsregisteret.no For publikasjoner, veiledninger og statistikk for spillemidler til idrettsanlegg, se Publikasjoner om idrettsanlegg. Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivite For tildelinger i 2020. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet Statsbudsjettet 2021: 2250 millionar kroner i stimuleringsordningar til kultur, frivilligheit og idrett 07.10.2020: Målet for regjeringa er å bidra til at kulturlivet, frivilligheita og idretten skal klare seg gjennom krisa vi no står i. Regjeringa foreslår derfor å løyve 2250 millionar kroner i stimuleringsmiddel til kultur, frivilligheit og idrett i samband med covid-19-utbrotet Velkommen til Kulturdepartementets temasider for tilskudd til idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg. Her vil du finne søknadsskjemaer, vilkår og krav, og informasjon om prosessen

Spillemidler til idrettsanlegg 2018 Gode idrettsanleg

 1. Spillemidler. Det kan søkes om tilskudd både til bygging av nye og til rehabilitering av eksisterende anlegg. Gjeldene regelverk med tilskuddssatser for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg . Det er viktig at alle som planlegger å bygge idretts- eller nærmiljøanlegg setter seg godt inn i regelverket. Alle.
 2. imål til treerfotball er 1,2-1,5 meter bredde x 0,75-1,0 meter høyde. Løsninger for lukkede baner
 3. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 PDF; Saksopplysninger: Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m.v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 § 10.Det er fylkeskommunene som foretar fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018. Lag, foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må ta kontakt innen fristen 1. okt.. NB Spillemidler til idrettsanlegg 2018 Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2019. Rapporten er utgitt av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, og inneholder en gjennomgang av spillemiddelsøknader og -tildelinger i 2018

Idrettsanlegg - regjeringen

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, støtte til Allidretter. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettslag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse 189/2018 Fylkesrådet 05.06.2018 Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018 Sammendrag Fylkesrådet fordeler til sammen kr.70.039.000,- av ordinære spillemidler 2018 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Nordland. I tillegg fordeles kr 583.000,- fra inndratte midler Spillemidler til utstyr fra NIF. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund setter årlig av et stort beløp fra spillemidler til utstyr som tildeles klubber og særforbund hvert år. Idrettslag og særforbund tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Utstyrsliste. Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen Spillemidler for 2018: Helleland gjør nytt kutt i støtten til NIF-toppene. Kulturdepartementet gir idretten mer penger enn noen gang i 2018, men tilskuddet til Norges Idrettsforbunds sentralledd kuttes for annet år på rad

Idrettsanlegg.no - regjeringen.n

Tildelingen av spillemidler for neste år ble vedtatt i statsråd fredag. Totalt bevilger kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) 710,9 millioner kroner til idretten, en økning på 26,9 millioner fra 2017. Allerede ved fjorårets tildeling varslet Helleland at hun ville kutte i tilskuddet til NIFs sentralledd også for 2018 spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.» Videre arbeid må skje i nært og godt samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene, idrettens og friluftslivets organisasjoner. Idrettsstrategi for Nordland fylkeskommune 2018 - 2022, rullert i februar 2019, tas i bruk for dette samarbeidet

Anleggsregisteret.n

Spillemidler - idrettsforbunde

SPILLEMIDLER - 2018 Søknadsfrist: 15.oktober - 2017. TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018. Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet innen følgende anleggskategorier: • Ordinære anlegg - nye og rehabilitering • Nærmiljøanlegg friluftsliv 2018-2028. Kommunedelplanen er utgangspunkt for prioriteringer av alle søknader om spillemidler i kommunen. Planen ble enstemmig vedtatt i bystyret 11.12.2017 i sak 181/17 Her finner du aktive Sandnes Frister og fremdrift for kommunens og fylkets behandlin

Spillemidler til utstyr 2018 - Norges Fotballforbun

Søknad om spillemidler for 2019 - Overhalla kommune

Spillemidler: 200.000 kr. Dugnad 20.000 kr. Oppstart 2017, ferdigstilt. Bro over Sira ved Nessetfossen (ny). Totalkostnad: 3.950.000 kr. Kommunalt tilskudd: 2.950.000 kr. Spillemidler: 1.000.000 kr. Ferdig i 2018. Siden Sirdal kommune ikke fikk innvilget noen søknader om spillemidler i 2018 må de syv første søknadene som blir nevnt fornyes Anlegg med spillemidler. Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler, bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. En godkjent spillemiddelsøknad er et vilkår for å søke om kompensasjon for merverdiavgift

Spillemidler til utstyr for 2018 er nå fordelt. Kulturdepartementet og NIF har til sammen satt av 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) søkte i går Kulturdepartementet om spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2018. Søknaden er på kr 738 400 millioner kroner og reflekterer de mål organisasjonen har satt for 2018 Spillemidler 2018. Lag og foreninger kan nå søke om midler til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Tiltaket må ha forankring i Leirfjord kommunes plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Informasjon og søknadsskjema finnes på www.anleggsregisteret.no Spillemidler til utstyr 2018. Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018. Søknadsfristen er 6. februar 2019. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter,. Spillemidler 2018. Alle lag og foreninger eller øvrige sammenslutninger som har planer om å etablere anlegg for idrett (organisert og uorganisert) eller friluftsliv, kan søke spillemidler. Anlegget må først meldes inn til kommunen for en forhåndsgodkjenning (frist 1. september), før endelig søknad (frist 1. oktober)

Spillemidler til utstyr 2018; 15. januar 2019. Rammevilkår. 0 Likes 60 Views. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere Spillemidler for 2018: Helleland gjør nytt kutt i støtten til NIF-toppene Kulturdepartementet gir idretten mer penger enn noen gang i 2018, men tilskuddet til Norges Idrettsforbunds sentralledd. Spillemidler for 2018: Helleland gjør nytt kutt i støtten til NIF-toppene KUTTER NYE MILLIONER: Idrettspresident Tom Tvedt og kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Terje Bendiksby (NTB. NIF søker om spillemidler for 2018 NIF søker om ti mill mindre enn de har behov for. Frykter for funksjonshemmede og flyktninger - Vi har fjernet alle ambisjoner om utvikling Kulturdepartementet gir idretten mer penger enn noen gang i 2018, men tilskuddet til Norges Idrettsforbunds sentralledd kuttes for annet år på rad. Spillemidler for 2018: Pampeveldet får nye kutt - Grasrota får mer

PS 37/18-Spillemidler 2018/19 - Levanger kommun

NSBF mottok i dag totaloversikt for ordningen Spillemidler til ustyr for året 2018. For NSBF var det totalt søkt om kr 49 853,-, og endelig tildeling til våre søknadsklubber ble kr 40 804,-, eller en tildelingsprosent på 81,78 Utstyrsordningen 2018. Det er klart for årets runde med søknader om spillemidler til utstyr, inkl. prepareringsutstyr langrenn. Søknadsfrist 6. februar 2019 Om nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg Saksopplysninger: Det er et vilkår for å kunne søke spillemidler at anleggene er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Levanger vedtok 17.12.14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018).Dette er en anleggsplan og et arbeidsverktøy for å prioritere spillemidler i lys av overordna utfordringer, sikre god ressursutnyttelse og ivareta helhetsperspektivet Spillemidler - idrettsanlegg. Spillemidler - kulturbygg. Statskogordningen. Tekniske og industrielle kulturminner - post 72. Tilpasning av transportmidler for funksjonshemmedes behov; til og med 31.12.2018. Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater 2020. Tilskudd til kommunal infrastruktur. Tiltak i statlig sikrede.

Spillemidler sikrer den frivillige beredskapen

Spillemidler til utstyr. Nå kan klubber søke om spillemidler til utstyr. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018. 17.01.19 Svein Andrésen. Søknadsfristen er 6. februar 2019. Alle oppfordres til å søke i god tid før søknadsfrist Spillemidler. Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Nytt fra 2018 er at alle søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret Spillemidler 2018 -prioritering Det vises til siste møte i Kommunestyret,der følgende vedtak ble fattet: Saksprotokoll i Kommunestyret-13.12.2017 Vedtak: 1. a. Søknader om tilskudd 2018 til anlegg for Idrett og fysisk aktivitet m/ rehabilitering Minimål for treerfotball - søk om spillemidler. Derfor er mål for treerfotball ført opp i utstyrslista som støttes av spillemidler til utstyr 2017. NFFs anbefalte størrelse for minimål til treerfotball er 1,2-1,5 x 0,75-1,0 meter. Løsninger for lukkede baner Spillemidler til idrettsanlegg. Statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år

Spillemidler 2018 - nes

Fordeling av spillemidler til Den lokale kulturelle skolesekken i kommunene for skoleåret 2018/2019 Ved kongelig resolusjon av 04.05.2018 ble overskuddet fra Norsk Tipping AS til kulturformål fordelt. Av overskuddet skal 285 mill kroner gå til Den kulturelle skolesekken (DKS). Det er lagt til grunn at o Spillemidler. Spillemidler tildeles anlegg bygd for idrett og fysisk aktivitet. Det er laget en anleggsplan for idrettsanlegg 2018-2021. Den legger føringer for hvilke anlegg som prioriteres i denne 4 års perioden. Publisert 23.03.2018 12.04. Sist endret 11.09.2019 17.33. Skriv ut Til alle lag, foreninger og institusjoner i Sør-Varanger som har planer om å søke Spillemidler for 2019 - ordinære anlegg og nærmiljøanlegg - eventuelt rehabilitering Søkerne som fra 2018 ikke fikk sine søknader innvilget, vil bli kontaktet av kommunen Totalt i 2018 ble lag, foreninger og Verdal kommune tildelt 15,2 mill.kr i spillemidler. Dette var noe høyere enn forventet ut fra signalene fra fylkeskommunen etter tildelingen i 2017 Det fordeles hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Her er 1. november en viktig dato. Det er Krødsherad kommune som på sine hjemmesider informerer om at lag og foreninger som skal søke spillemidler må gjøre dette innen 1. november. Søknadsgruppene er.

Finansiering og spillemidler Gode idrettsanleg

Spillemidler - kulturbygg Formål. Bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Kulturdepartementet har fastsatt retningslinjer for bruken av spillemidler til kulturbygg. Hvem kan søke. Kommunen der bygget skal ligge skal fremme søknaden overfor fylkeskommunen Har klubben din kjøpt inn rekrutteringsvåpen, våpenskap, skytematter eller støtteutstyr for funksjonshemmede i 2018? Da kan dere søke Idrettsforbundet om spillemidler til utstyr, innen 6. februar. Alle som søker, kan regne med å få støtte, inntil 1/3 av innkjøostnaden. Tidligere år har inntil 40 skytterklubber fått bevilga penger fra ordningen, med summer fra 3 500 [

Støtte- og tilskuddsordninge

I Trøndelag fikk nesten 1.400 lag og foreninger til sammen 223 millioner kroner i spillemidler i 2018. - Pengene de to millioner kundene våre legger igjen hos Norsk Tipping bygger ikke formuer for investorer eller eiere Spillemidler for 2018: Pampeveldet får nye kutt - Grasrota får mere. Kulturdepartementet gir idretten mer penger enn noen gang i 2018, men tilskuddet til Norges Idrettsforbunds sentralledd kuttes for annet år på rad. Del på Twitter Del på Facebook Tips en venn Skriv ut Arkivserie: Spillemidler 2018-2019: Daglig ansvar: Arkivleder: Arkiv: Dokumentsenteret: Journalførende enhet: Dokumentsenteret: Innhold: Spillemiddelsøknader for. Spillemidler til utstyr 2018. 15. Jan 2019. Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018. Søknadsfristen er 6. februar 2019. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter,.

Spillemidler til utstyr

Søk om spillemidler 2018 fra Norges Idrettsforbund Omlegging og forenkling av utstyrsordningen Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere. I uke 40 2018 vil alle idrettslag få en e-post om [ Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019 fordeling av rente- og inndratte midler fra 2018 Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Vedlegg: 1 Fordeling av rente- og inndratte midler fra 2018 2 Om Ryfylke friluftsråds klager på Rogalandmidlerfylkeskommunes avslag på søknader om s. Spillemidler 2018 Skrevet av Unn Kristin Laberg 19. oktober 2017 . i kategorien Nyheter Det kan søkes om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, lokale kulturarenaer, løypetiltak i fjellet og overnattingshytter Norsk Friluftsliv administrerer to tilskuddsordninger fra det offentlige. Det er Tilskudd til friluftslivstiltak fra Miljødirektoratet og Tilskudd til friluftstiltak for barn og ungdom (spillemidler) fra Kulturdepartementet I 2018 fordelte stiftelsen 279 millioner kroner til 1002 helseprosjekter i regi av til sammen 101 frivillige organisasjoner! Bingoformål. Deler av overskuddet fra Norsk Tippings spillterminaler i bingohaller, Belago, går til lokale formål i nærmiljøet der bingohallen ligger. Formålene er de samme som bingohallens ordinære overskudd går til

SØKNAD OM SPILLEMIDLER FOR 2018. Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet . Vedtatt plan gjelder for 2017 - 2020. Handlingsprogrammet i kommunedelplanen rulleres i desember 2017. Lag og organisasjoner inviteres til å komme med innspill vedrørende nye anlegg som ønskes tatt med i handlingsprogrammet for 2018 Spillemidler til utstyr 2018 Det er nå åpnet for at golfklubber kan søke spillemidler til innkjøpt utstyr. Golfklubber kan søke om tilskudd til følgende utstyr Antidoping Norge og spillemidler - NM-Veka 2018. 20/01/2019 20/01/2019. 180. Hvorfor er spillemidlene som kommer fra Norsk Tipping viktig for Antidoping Norge? Vi tok en prat med fagrådgiver i ADNO, Linda Olsen og sponsoransvarlig i Norsk Tipping, Pål Enger i forbindelse med NM-veka i fjor Disse har fått spillemidler i 2018. Store utbyggingsplaner på Rudskogen: Kommunen stiller med garanti på over 20 millioner kroner. Østfold er nesten dårligst og neste år kan det bli mindre i spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Til toppe Narvik går glipp av flere millioner kroner fra spillemidler Slik blir prioriteringen av spillemidler 2018 Gir 61 millioner kroner til idretten-Fire anlegg i Ofoten får midle

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gir veiledning og behandler søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Opprettet: 11.10.2018 13:5 Spillemidler til utstyr Friidrettsutstyr : Min side Pakkesporing Infosenter Kontakt Oss 100 dagers returrett. Logg inn () Til kassen × Aktiv leveringsdato Leveringsdatoer Handlevogn Klikk her for å se alle. Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og rådsområder kommunedelplan kultur; temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 er et arbeidsverktøy for å prioritere spillemidler i lys av overordna utfordringer, sikre god ressursutnyttelse og ivareta helhetsperspektivet. Den skal være et uttrykk for både lokale og regionale behov, og den regionale delen av planen er felles med Verdal kommune Spillemidler har en gjennomsnittlig ventetid på 1,5 år fra godkjent søknad til tildeling av midler, dere må forskuttere disse midlene og ha en plan for hvordan det skal gjøres. Ha ryddighet i anleggsregnskapet fra dag

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet Fra 2018 er det gitt mulighet for å søke om inntil 100 % forskuttering av spillemidler. Fra samme år er det også mulighet for å søke om inntil 100 % forskuttering av mva-kompensasjonen til anleggsutvikling

Det er et krav at anlegg som det søkes spillemidler til er en del av en kommunalt vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet. Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 er førende for prioritering av spillemidler og ønsket retning på den videre anleggsutviklingen i Verdal Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 gjelder for tildelingsåret 2018. Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten 16 klubber har fått nesten 160.000 i spillemidler til utstyr innkjøpt i 2018. Mesteparten gjelder 3er baner Rekordoverskudd i 2018. I Tromsø var det totalt 171 lag som fikk spillemidler i 2018, og disse deler på til sammen 33 millioner kroner. For fylket som helhet ble det delt ut 87 millioner kroner. Spillemidler. Søknad om spillemidler for 2021. Det fordeles hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknadsgruppene er ordinære anlegg, nærmiljøanlegg samt anlegg for friluftsliv i fjellet. Det finnes også en søknadsordning for lokale og regionale kulturbygg. Mer informasjon finner du he

Spillemidlene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Hvert år deles det ut mer enn 1 milliard kroner. Du kan søke om tilskudd både til nye anlegg og til rehabilitering av eksisterende. Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskuddene i eget fylke. Søknader sendes til kommunen form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes på www.anleggsregisteret.no Disse revideres hvert år, og det er derfor viktig at man oppdaterer seg på punkter som er relevante for sin søknad Spillemidler 2018 - prioritering (PDF, 122 kB) Anleggsplan for idrett, leik og friluftsliv 2013-2017 (PDF, 271 kB) Handlingsplan sykkelvegnett 2015-2018 (PDF, 19 MB

Mennesker og livskvalitet 15.08.2018 - PS 25/18 Prioritering av søknader om spillemidler til kulturbygg i Verdal 20 Fagdag for kommuner om spillemidler, idrett og friluftsliv 20. september 2018 Det ble gjennomført fagdag for kommuner om spillemidler, idrett og friluftsliv. Her kan du laste ned presentasjonene som ble holdt på samlingen: Program for fagdag for kommuner på Stjørdal Nytt fra. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019. Søknadsfrist til kommunen: 01.oktober 2018. Søknadsskjema, bestemmelser og mer informasjon på www.anleggsregisteret.no Gjelder for søknad om tilskudd av spillemidlene til 3 Bakgrunn Etter vedtak i statsråd 10. mai 2019 om fordeling av spillemidler til idrettsformål ble det avsatt kr. 1 511 829 000 til hovedfordelingens post 1.1: Idrettsanlegg i kommunene, som omfatter tilskuddsordningen spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Kontaktperson for spillemidler: M. Broen Kulturkontoret. tlf 72403063. Lenker. Bestemmelser 2018 . Oversikt endringer i bestemmelsene. Inspirasjon! Søknadsportal. Snakk med oss. Servicetorget Rådhuset 72 40 30 00 postmottak@mgk.no. Vakttelefoner. Teknisk beredskapsvakt 950 77 499 (utenom arbeidstid

11 millioner i spillemidler: Se hvem som får tilskuddHei og velkommen til Vassfjellet Vinterpark - VassfjelletSier nei til gang- og sykkelvei

Spillemidler. Spillemidler tildeles anlegg bygd for idrett og fysisk aktivitet. Det er laget en anleggsplan for idrettsanlegg 2018-2021. Den legger føringer for hvilke anlegg som prioriteres i denne 4 års perioden. Publisert 23.03.2018 12:04. Sist endret 11.09.2019 17:33. Skriv ut Det er i år 29,4 millioner kroner som skal fordeles. Siden starten i 2003 er det fordelt cirka 214 millioner kroner til idrettslag og særforbund. Årets søknadsfrist er 23. november Idrettsforbundet har forlenget fristen for å søke om spillemidler til utstyr til mandag 9. mars. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i løpet av 2019. Utstyr som skytterklubbene kan søkes om støtte til er følgende: - Rekrutteringsvåpen - Våpenskap - Skytestøtter for personer med funksjonsnedsettelse - Skytebord for personer med funksjonsnedsettelse - Lydsikter - Skytematter I. Tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019 Frist for innlevering av søknad til Ibestad kommune 15.oktober 2018

860 barn og unge har fått hjelp fra kontingentkassene iInstruksjon på opptrening etter overtråkk - Nyheter

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er i dag hjemlet i lov om pengespill m.v., samt forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 11.desember 1992. Mer detaljerte bestemmelser er gitt i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V-0732) Viksletta - garasjebygg med toaletter: Malvik IL satte i 2018 opp en garasjebygning ved Viksletta kunstgressbane for oppbevaring av brøytetraktor samt annet utstyr. I tillegg ble det etablert to toaletter for bedre tilgang for brukere av banen. Det ble søkt spillemidler i 2018 og 2019, og søknaden fornyes for 2020 Søknad om spillemidler for 2019 Marker tekst for å lytte Stopp avspilling. Søknadsfrist 1. november 2018. Søknad om spillemidler leveres elektronisk på Anleggsregister.no Publisert 25. september 2018 | Oppdatert 25. september 2018. Overhalla kommune. Svalivegen 2, 7863 Overhalla Finansiering: De fire eierkommunene bidrar med 245 millioner kroner, resten er statlige midler som blir refundert i form av spillemidler. Byggestart: Juni 2018. Åpnes: Sommeren 2020. Eier: Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg eier Sola Arena gjennom Sørmarka IKS SPILLEMIDLER 2019. Postet av Ketil Hugaas. Oppdatert 29. juni 2018. Søknadsfrist: 15. oktober. Lytt til teksten Innstillinger. Fra og med 15. juni kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmen idrettslig virksomhet Fylkeskommunens har satt 30.november 2018 som siste frist for innsending av dokumentasjon til fylkesidrettskonsulenten for vurdering av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. (Dette skjer via kommunen). Overskridelse av fristen vil medføre at en IKKE kan søke spillemidler til prosjektet i 2019

 • Kjede til el scooter.
 • The oc season 1.
 • Glycerol propylene glycol.
 • Hvor mye lyver vi.
 • Baby silk.
 • Mathematical domain.
 • Platon wiki eng.
 • Rhönrad vereine rheinland pfalz.
 • Transparente blanche.
 • Kachelmannwetter.
 • Ledig stilling andebu.
 • Esin çelebi bayru kimdir.
 • Reddit ripple markets.
 • Deutsche post gehalt am 15.
 • Party alm lendorf.
 • Nettsky test 2017.
 • Radtouren um oberhof.
 • Hadia tajik mann.
 • Nystatin mund.
 • Mohair ull garn.
 • Web inviso.
 • Middallergi utslett.
 • Monstera brune blader.
 • Steder å telte i bergen.
 • Nedsatt syn hjelpemidler.
 • Trondheim triatlonklubb.
 • Høyt snitt på sykepleien.
 • Setersmør.
 • Hotel strandvejen skagen.
 • Jerv vekt.
 • Tanzschule rühl aalen.
 • Chademo sverige.
 • Lamslått kryssord.
 • Drøm sengesett.
 • Normalfordelingstabell.
 • Pubg p1911 damage.
 • Kribler kryssord.
 • Sports bh etter brystoperasjon.
 • Tyggeleker baby.
 • Wohnung mieten weingarten.
 • Utedo konstruksjon.