Home

Eu domstolen

EU-domstolen Europeiska Unione

EU-domstolen: Krav om masselagring av teledata i strid med EU-lov Kan hindrer journalister i å kommunisere med anonyme varslere. Fredrik Ljone Holst ntb. Publisert tirsdag 06. oktober 2020 - 10:32 Sist oppdatert tirsdag 06. oktober 2020 - 13:21 Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) är en av Europeiska unionens institutioner. [1] Den består av två rättsinstanser: tribunalen och domstolen.. EU-domstolen ansvarar för att säkerställa att lag och rätt följs vid tolkningen och tillämpningen av unionens fördrag. [2] Domstolen har bland annat till uppgift att avgöra lagenligheten av de rättsakter som unionens institutioner.

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) Den

 1. Søk på postnummer eller kommune Aktuelt Dette skjer i domstolene: Uke 45 02.11.20; Henger fra seg dommerkappen etter en lang og innholdsrik karriere 30.10.20; Rettens dag 25.10.20 > Nyhetsarki
 2. Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 27 medlemsland med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC. EU styres av syv organer som har ulike funksjoner: Det europeiske råd, Europaparlamentet, Rådet (Consilium), Europakommisjonen, EU-domstolen, Den europeiske sentralbanken og Revisjonsrådet
 3. EU-domstolen vektlegger i sin avgjørelse at udifferensiert masseinnsamling av kommunikasjonsdata i bulk, slik tilrettelagt innhenting innebærer, ikke er forenlig med EUs kommunikasjonsdirektiv. Direktivet sørger for at borgere i EU, kan kommunisere fritt, uten frykt for overvåkning fra statens side

Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert EU-domstolen: Krav om masselagring av teledata i strid med EU-lov. Lover som pålegger teleoperatører generell innsamling og lagring av trafikkdata for å bekjempe kriminalitet, bryter med EUs lover, fastslår unionens domstol Court of Justice of the European Union. Et afslag fra en patients forsikringsmedlemsstat på at udstede en forhåndstilladelse i forbindelse med godtgørelse af udgifter til grænseoverskridende sundhedsydelser, når en effektiv hospitalsbehandling er tilgængelig i denne medlemsstat, men den forsikredes religiøse overbevisning fordømmer den anvendte behandlingsmetode, medfører en indirekte. EU-Domstolen er en af de mest centrale institutioner i EU-samarbejdet. Domstolen er EU's dømmende magt og har det sidste ord i spørgsmål om, hvordan medlemslandene skal fortolke EU-retten - altså EU's traktater og EU-lovgivning Domstol, institusjon som har myndighet til å treffe avgjørelser i rettssaker. En domstol kan ha en eller flere dommere. Ifølge maktfordelingsprinsippet er domstolene den tredje statsmakt, ved siden av den utøvende makt, som er statsoverhodet og regjeringen, og den lovgivende og bevilgende makt, som er nasjonalforsamlingen.

EU-domstolen - Wikipedi

EU-domstolen uttaler at Fashion ID og Facebook er felles behandlingsansvarlig, selv om Fashion ID ikke har adgang til dataene. Det felles behandlingsansvaret dekker innsamlingen og overføringen av personopplysninger til Facebook. Når det gjelder hva Facebook senere gjør med dataene,. EU-domstolen: Krav om masselagring av teledata i strid med EU-lov. Krav om generell innsamling av teledata for å bekjempe kriminalitet, er ikke i tråd med EU-lovgivningen, fastslår domstolen. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB Foto: NTB scanpix Efta-domstolen har samme type funksjoner overfor EØS/Efta-landene som EU-domstolen har overfor EU-landene. Efta-domstolen legger i sine vurder­inger stor vekt på rettspraksis fra EU-domstolen EU-domstolen har tidligere kommet frem til at unionsborgerdirektivets artikkel 7 (1) b, jf. 7 (2) ikke gir noen rett til opphold i unionsborgerens hjemland for en ektefelle fra et tredjeland. Retten oppstår derimot gjennom analogisk anvendelse på grunnlag av traktatreglene om unionsborgerskap, som altså ikke har noen parallell i EØS-avtalen

EU-domstolen: Krav om masselagring av teledata i strid med EU-lov NTB-Fredrik Ljone Holst. 06.10.2020. Minst 70 døde i uværet Eta i Mellom-Amerika. Joe Biden med krystallklar beskjed i ny tale EU-domstolen: Krav om masselagring av teledata i strid med EU-lov Av: NTB 6. oktober 2020, 12:21 Krav om generell innsamling av teledata for å bekjempe kriminalitet, er ikke i tråd med EU-lovgivningen, fastslår domstolen EU-domstolen sa nei til Hellas' misfornøyde långivere Prinsippet om at avtaler skal holdes, kan ikke trekkes så langt at enhver mulighet til reforhandling er utelukket. Kreditt. 05.12.2018. Kjetil Wiedswang Sviende brexittap svekker May Etter tre. Lovendringene som førte til at Ungarn tvang et universitet grunnlagt av George Soros, ut av landet, er ulovlige, fastslår EU-domstolen EU-domstolen: Ungarn kunne ikke stenge Soros-universitet George Soros har brukt flere hundre millioner dollar på skolemåltider, menneskerettsarbeid og et nytt universitet i Ungarn. Her er han.

EU-domstolen: Retten til å bli glemt Google har brakt to prinsipielle saker knyttet til EUs personverndirektiv og «retten til å bli glemt» inn for EU-domstolen. Nå oppfordrer de EUs institusjoner og regjeringer om å engasjere seg i saken for å sikre offentlig tilgang til informasjon EU-domstolen uttaler at Europakommisjonens standard personvernbestemmelser ved overføring til tredjeland er et gyldig grunnlag for å overføre personopplysninger ut av EØS, forutsatt at rettssystemet i mottakerlandet gjør det mulig å følge de standard personvernbestemmelsene i praksis EU-domstolen lar arbeidsgivere forby hijab. EUs øverste domstol har gitt arbeidsgiveren rett i en sak der en kvinnelig ansatt fikk sparken da hun nektet å ta av hijaben EU-domstolen konkluderer med at overvåkningen av teledata kun kan være lovlig hvis det skjer i situasjoner der det foreligger en reell trussel mot nasjonal sikkerhet, skriver artikkelforfatterne. (Foto: NSM) Mer.. Her finner du alle saker som omhandler eu-domstolen. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter

EU-domstolen viser i denne forbindelse til sin tidligere praksis på området, og presiserer at artikkel 56 TFEU ikke prinsipielt er til hinder for at sykehusbehandlinger og større behandlinger utenfor sykehussektoren er betinget av en forhåndstillatelse EU-domstolen - Den europeiske unions domstol - er EUs høyesterett i de saksområdene der medlemslandene har avgitt suverenitet til Brussel EU-domstolen: Krav om masselagring av teledata i strid med EU-lov Lover som pålegger teleoperatører generell innsamling og lagring av trafikkdata for å bekjempe kriminalitet, bryter med EUs lover, fastslår unionens domstol EU-domstolen har fastslått at den franske ytre høyrepolitikeren Marine Le Pen må tilbakebetale nær 3 millioner kroner i EU-midler. Beslutningen er i tråd med EU-parlamentets krav fra 2016

Court of Justice of the European Union. Ett beslut, fattat av medlemsstaten där patienten är försäkrad, att inte bevilja förhandstillstånd för ersättning för kostnaden för vård i en annan medlemsstat när effektiv sjukhusvård är tillgänglig i den förstnämnda medlemsstaten men den använda behandlingsmetoden strider mot den försäkrades religiösa övertygelser, innebär en. Rettspraksis fra EU-domstolen. EurLex Den Europeiske Unions (EU) juridiske database. Her finner du avgjørelser fra EU-domstolen, samt EU-rettens trakter og avgjørelser fra EU-domstolen. Curia Viktig for pending cases (pågående saker). Rettspraksis fra EFTA-domstolen. Lovdata Pro Her finner du avgjørelser fra EFTA-domstolen på norsk og.

Den europeiske unions domstol - Jusleksikon

EU-domstolen har besluttet at en administrator av en «Facebook Page» er felles behandlingsansvarlig med Facebook for den opprettede siden. Den såkalte Fanpage-dommen gir retningslinjer for når en bedrift er behandlingsansvarlig og felles behandlingsansvarlig domstolens og EU-domstolen er helt sentral. Materialets mengde og kompleksitet gir utfordringer for Norges Høyesterett. Men vi er stadig mer fortrolige med å orientere oss. Advokatenes rolle er likevel meget viktig - mer enn noensinne er Høyesterett avhengig av høy kvalitet i det materialet og den argumentasjon som presenteres. Egn EU-domstolen slo i dag fast at loven som gjorde at Det sentraleuropeiske universitet måtte flytte fra Budapest, bryter med EU-lovgivningen EU-domstolen har én dommer pr. medlemsstat. Gjennom domsavsigelse gir EU-domstolen også regelmessige forolkninger av EU-retten, enten i forbindelse med saker om feilaktig gjennomføring av EU-direktiver i nasjonal rett (traktatsbrudd) eller feilaktig prkatisering av EU-regelverket

Domstolen (Den europeiske union) - Wikipedi

EU-domstolen fant at Amazon FC Graben kun lagret varene uten selv å tilby dem til markedet, og uten å ha til hensikt å gjøre dette. Det EU-domstolen tok stilling til var om slik lagring var å anse som bruk av varemerket, herunder om varene ble lagret med den hensikt å tilby dem til markedet, sml. henholdsvis artikkel 9 i forordning nr. 207/2009 nr. 2 bokstav b og artikkel 9 i forordning. EU-domstolen konkluderer med at Bougnaoui mest sannsynlig ble forskjellsbehandlet, og at kundens krav om at hun ikke kunne bruke hodeplagg, ikke kan tas til etterretning. Domstolen ber imidlertid fransk rett fatte endelig beslutning, basert på kjennelsen i saken fra Belgia,. EU-domstolen - ikke tilstrekkelig som reelt samarbeide EU-domstolen avsa en dom 4. Juni 202 (sak c-429/19) som gjelder fortolkning av art 12, stk. 4 i direktiv 2014/24 om hva som kan regnes som offentlig samarbeid og som kan forsvare unntak fra anbud EU-domstolen: Krav om masselagring av teledata i strid med EU-lov Lover som pålegger teleoperatører generell innsamling og lagring av trafikkdata for å bekjempe kriminalitet, bryter med EUs.

EU-domstolen holder til i Luxembourg, og dommerne kom tirsdag med dommen over det omstridte direktivet som Norge vedtok i april 2011. Det er henholdsvis grupper og personer fra Irland og Østerrike som har klaget saken inn for EU-domstolen, og nå har vunnet EU-domstolen slo fast at anskaffelsesdirektivene slår fast at man kan avvise en tilbydere dersom det kan dokumenteres at miljø-, sosial- og arbeidsrettslige hensyn ikke etterleves. Det er imidlertid opp til den enkelte stat å fastsette vilkårene for en slik avvisning. Med andre ord behøver ikke grunnene være de samme fra stat til stat Det irske datatilsynet gikk til landets forfatningsdomstol, som ba EU-domstolen om en vurdering. Onsdagens avgjørelse innebærer likevel ikke at det er slutt på overføring av personopplysninger mellom EU og USA, ettersom domstolen ikke grep inn mot et annet sett med regler for dette

EU-Domstolen fastslår derimod, at EU-Kommissionens standardkontrakter fortsat er gyldige. Dommen rejser dog en række spørgsmål, som skal undersøges nærmere EU-domstolen: EØS-borgere har samme justisbeskyttelse som EU-borgere. EU-domstolens storkammer avsa i går en dom som utvider virkeområdet for EUs rettssikkerhetsstandard til å inkludere norske borgere EU-domstolen: Krav om masse­lagring av teledata i strid med EU-lov Logg inn for å følge dette . Følgere 2. EU-domstolen: Krav om masse­lagring av teledata i strid med EU-lov. Av NTB - digi, 6. oktober i Diskuter artikler (Digi.no) Svar i emnet; Anbefalte innlegg. NTB - digi 132 NTB - digi. Når EUs fjerde jernbanepakke innlemmes i EØS-avtalen, får EU-domstolen myndighet på enda et felt i Norge. NTB. 25. mai 2020 06:30 - Oppdatert 25. mai 2020 06:31. Del (105) 105 Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert! - Det er uvanlig, men det er ikke unikt EU-domstolen viste i sin begrunnelse til at formålet med direktiv 2001/23 om virksomhetsoverdragelse er å beskytte arbeidstakerne og deres rettigheter i forbindelse med skifte av arbeidsgiver. Samtidig trakk domstolen frem at direktivet ikke bare er ment å sikre arbeidstakers forhold, men også ivareta en rettferdig balanse mellom arbeidstaker og arbeidsgivers interesser

TORGNY HASÅS. torgny@lomedia.no. En ny dom i EU-domstolen slår fast at tiltakene Østerrike har vedtatt for stoppe underbetaling av utenlandske arbeidere er ulovlig. Retten slår fast at loven strider mot tjenestedirektivet. Ulovlig lav lønn. Det slovenske firmaet Cepelnik hadde et byggeoppdrag i Østerrike verdt 12.200 euro, og betalte 7.000 euro i forskudd Kategori:EU-domstolen. Hopp til navigering Hopp til søk. Hovudartikkelen for denne kategorien er EU-domstolen. Commons har multimedia som gjeld: EU-domstolen. Artiklar i kategorien «EU-domstolen » Kategorien inneheld berre denne. EU-domstolen kom i dom 6. oktober 2015 i sak C-362/14 Maximillian Scherms v Data Protection Commissioner (Shrems I) til at Safe Harbor-ordningen var ugyldig som følge av at ordningen ikke ivaretok de registrertes interesser og rettigheter i tilstrekkelig grad

Dette er EU-domstolen - Tja til EU

EU-domstolen har nylig uttalt seg om muligheten til å benytte en avvisningsregel hvor tilbud som ikke oppnår et spesifikt angitt minstenivå for poeng i forhold til et tildelingskriterium, blir avvist uten en vurdering av tilbudet i forhold til de øvrige tildelingskriteriene - Erklæringen fra EU-domstolen er en seier for personvern og mot overvåking. Regjeringen må avslutte arbeidet med å implementere datalagringsdirektivet umiddelbart, sier SV-leder Audun Lysbakken. - Dommen viser at personvern-argumentene mot datalagringsdirektivet var gode og gjennomtenkte

EU-domstolen toger fram. Når EUs fjerde jernbanepakke innlemmes i EØS-avtalen, får EU-domstolen myndighet på enda et felt i Norge. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) forsvarer overføringen av myndighet til EU som regjeringen har lagt opp til i fjerde jernbanepakke I dommen gir EU-domstolen (på samme måte som i innstillingen fra generaladvokaten) Østerrike fullt medhold og pålegger Kommisjonen å betale saksomkostninger. Domstolen viser til at utbygging av fornybar energi er en prioritering for EU, og at Østerrike hadde gjort det som var mulig for å begrense konsekvensene for naturmiljøet (avsnitt 73) EU-domstolen erklærte torsdag Ungarns lov som forplikter private stiftelser og organisasjoner om å navngi sine utenlandske støttespillere som ulovlig. Loven ble innført i 2017, og var en av flere som tok sikte på å begrense innflytelsen til den ungarsk-fødte multimilliardæren George Soros EU-domstolen kom imidlertid til at forbudet mot generell overvåkning ikke var til hinder for at en tjenesteyter kan pålegges å fjerne ulovlig informasjon i en konkret sak. Pålegges fjerning. Tjenesteyter kan også pålegges fjerning av informasjon som er identisk med den som er konstatert ulovlig

EU-domstolen underkjenner det amerikanske personvern-regimet. EU-domstolens avgjørelse sist uke kan etter omstendighetene bety erstatningsansvar på linje med GDPR-brudd for overføring av personopplysninger til USA, skriver artikkelforfatterne EU-domstolen mener det er greit at bedrifter forbyr sine ansatte å bruke synlige religiøse symboler som hijab eller kors på jobb. LES OGSÅ: Blidensol sykehjem forbyr hijab - Interne regler. Artikkelen omhandler EU-domstolens dom i sak C-431/11 og dens behandling av spørsmålet om forordningers direkte virkning under EØS-retten. EU-domstolen legger tilsynelatende til grunn at forordninger vedtatt av EØS-komiteen får direkte virkning i EØS EFTA-statene. Forfatteren drøfter hvordan dommen kan forenes med norsk forfatningsrett og EØS-retten EU-domstolen overlater i stor grad til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå for bruk av religiøse plagg, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm EU-domstolen påpeker at det er opp til medlemslandene selv å avgjøre nøyaktig hvordan transport skal reguleres. Uber har de siste årene vært i klammeri med loven i en rekke europeiske land for å tilby taxitjenester uten løyve. Nedtoner betydningen

Video: EU-domstolen: Krav om masselagring av teledata i strid med

Schrems II – EU-domstolen ogiltigförklarar Privacy

Europeiska unionens domstol - Wikipedi

Rita Karlsen, HRS. I løpet av 40 år har EU-domstolen i omlag 100 tilfeller erobret suverenitet fra Danmark og dermed brutt den mest fundamentale pakt mellom medlemsstatene og EU, hevder Hjalte Rasmussen, professor, dr.jur., i en kronikk i Berlingske.. Bakgrunnen er blant annet å finne i de nylige avsagte EU-dommene knyttet til de såkalte Toprak- og Zambrano-dommene, samt den tidligere. EU-domstolen avviste Ungarn og Slovakias klage på EUs fremferd for fordeling av asylsøkere i Europa. - Nå starter den virkelige kampen, sier Ungarns utenriksminister Peter Szijjarto

Norges domstoler Norges Domstole

Den Europæiske Unions Domstol, ofte i daglig tale kaldet EU-Domstolen, er EU's domstol og dermed den dømmende magt i sager som vedrører EU-retten, men ikke nationale love, hvor hvert medlemsland har sit eget retssystem.. EU-Domstolen består af to instanser: Domstolen, der er den øverste instans, og som hører sager fra nationale domstole til indledende afgørelser, omstødelse eller appel EU-domstolen (Court of Justice of the European Union) er den øverste dømmende myndighet i EU-systemet, og har som sin viktigste oppgave å dømme i saker som faller inn under EU-traktaten. Domstolen skal også sikre at EU-traktaten blir overhold, og at EUs lover blir fulgt og tolket likt i medlemslandene og EØS-landene som ikke er EU-medlemmer EU-domstolen: Datalagringsdirektivet er ugyldig - Lukkede mottak er viktig sak for Frp. Sykehjem i Stavanger forventer medhold i diskrimineringsnemnda etter EU-kjennelse. Regjeringen legger datalagringsdirektivet på is. KrF: En seier for personvernet. Ulovlig å sende enslige asylbarn ut av landet EU-domstolen har ein dommar frå kvar medlemsstat, og er leia av ein president. I tillegg bistår ni generaladvokatar med å leggja fram upartiske forslag til saksavgjerder. Domstolen er delt inn i to organ: Domstolen og Underretten.Eit tredje organ, Personalretten eller Domstolen for personalsaker, fungerte som ein særdomstol for personalsaker fram til avskipinga 1. september 2016 EU-domstolen kan få makt over Norge i personvernsaker Likestillingsombudet EU-domstolen gir ikke fri adgang til hijab-nekt Det er ikke fritt fram for arbeidsgivere å nekte ansatte å bruke religiøse hodeplagg, selv om noen synes å tro at det er det EU-domstolens avgjørelse betyr

EU-domstolen mener det er greit at bedrifter ikke lar sine ansatte å bruke religiøse hodeplagg. «Det er ikke direkte diskriminering når det i interne regler i en bedrift slås fast at det er. Spørsmålet som ble forelagt EU-domstolen i sak C-367/19 var om oppdragsgiver automatisk kunne avvise et tilbud på 0,00 EUR, fordi et slikt tilbud ikke oppfylte kontraktsbegrepet i direktiv 2014/24/EU (anskaffelsesdirektivet) artikkel 2 nr. 1 (5). I avgjørelsen som ble avsagt 10. september, avkreftet EU-domstolen at kontraktsbegrepet kunne tjene som avvisningshjemmel i et slikt tilfelle og.

EU - Den europeiske union - Store norske leksiko

I dommen slår EU-domstolen fast at skatter, avgifter og gebyrer ikke er mulig å unngå, og dermed må informeres om i tilbudet. Dette inkluderer også innsjekkingsgebyr, med mindre det finnes alternativer til å sjekke inn gratis, skriver R EU-domstolen mener det omstridte datalagringsdirektivet bryter med borgernes rettigheter og erklærer det for ugyldig Introduction. The EFTA Court fulfils the judicial function within the EFTA system, interpreting the Agreement on the European Economic Area with regard to the EFTA States party to the Agreement

Viktig påminnelse fra EU-domstolen

EU-domstolen. Jehovas vitner må følge EUs personvernregler når de går dør-til-dør og forkynner. Til toppen Ansvarlig redaktør Einar Tho; Nyhetsredaktør Gaute-Håkon Bleivik; Administrerende direktør Øystein Vormestrand; Markedsavdelingen; Personvernpolicy / Informasjonskapsler EU-domstolen. EU-domstolen «Selv om det ikke er tradisjon her i landet for å diskutere Høyesteretts praksis og posisjon i samfunnet, dukker det med stadig kortere mellomrom opp enkeltsaker der forholdet mellom.

Domslut: EU-migranter får vägras bidrag | Nyhetssajten

Pågåande rettssaker for Efta- og EU-domstolen - regjeringen

Du kan kreve å bli slettet fra Google. Legger datalagringsdirektivet på is. Usikker på hvordan EU-dom rammer Norg EU-domstolen har i en fersk dom (C-216/17) kommet med viktige avklaringer av reglene knyttet til rammeavtaler. Men konsekvensene av dommen kan bli store. Første spørsmål var om det er anledning til å la nye oppdragsgivere tiltre avtalen underveis EU-domstolen under press. Næringslivet ønsker en sterk EU-domstol som kan presisere og fortolke rettsreglene • Næringslivsorganisasjoner frykter at det indre markedet vil bryte sammen uten en sterk domstol • Fra politisk hold er det ønske om å svekke domstolen EU-domstolen; EU-domstolen är viktig för att EU-samarbetet ska fungera. Det är den som slutgiltigt avgör vilka spelregler som ska gälla. EU-domstolen ska se till att EU:s lagar tolkas och används korrekt över hela unionen. Domstolen finns i Luxemburg och består av domare från alla EU-länderna. Den svenske domaren i domstolen heter. Polske dommere nådde ikke fram i EU-domstolen med sin klage over landets innføring av disiplinærtiltak mot dommere

EU-domstolen med klart nei til ny asylvei – Human Rights

EU-domstolen EU. Når dommeren avskaffer velgeren EU-retten er blitt en uventet slagmark for regjeringer og bedrifter. Over tid har det utviklet seg en rettspraksis som svekker unionens legitimitet og innbyggernes tiltro. Av Dieter Grimm. juli 2017 19. januar 2018. Kontakt. Telefon. EU-domstolen har torsdag avgjort at mekanismene som benyttes til å dele datamateriale for kommersiell bruk mellom USA og Europa, bryter med EUs lover om personvern EU-domstolen mener det er greit at bedrifter forbyr sine ansatte å bruke synlige religiøse symboler som hijab eller kors på jobb. - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering, heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag EU-Domstolen er den øverste dømmende myndighed i EU. EU-Domstolen dømmer i søgsmål, der falder inden for EU-retten, herunder sager vedrørende medlemsstaternes forpligtelser i forhold til EU-retten. EU-Domstolen er med sine afgørelser med til at sikre, at medlemslandene overholder, tolker og anvender EU retten på samme måde. Dens praksis har derfor en central betydning for. EU-domstolen: Ungarn kunne ikke stenge Soros-universitet Lovendringene som førte til at Ungarn tvang et universitet grunnlagt av George Soros, ut av landet, er ulovlige, fastslår EU-domstolen. Av: (NTB) NTB-AFP-DP

Europeiska unionens domstol – WikipediaØstlande vil bremse vejpakken ved EU-Domstolen

Masselagring av data fra teleoperatører er ulovlig i EU, ifølge en kjennelse i EU-domstolen Bærekraftsutvikling fra EU-domstolen. I sin nyeste dom om avvisning av tilbud presiserer EU-domstolen både statusen til bærekraftshensyn i offentlige anskaffelser, grensene for avvisning og betydningen av at det er underentreprenøren som er skyld i regelbrudd. EU-domstolen vurderte tidligere i år lovligheten av en italiensk lov som ga innkjøpere plikt til å avvise tilbydere der det var. EU-domstolen har slått fast at Uber er et transportselskap og ikke et teknologiselskap. Dommen kan ikke ankes, og er dermed rettskraftig. Uber har lenge ansett selskapet som et teknologiselskap som kobler passasjerer med uavhengige sjåfører, og ikke et selskap som driver med taxitjenester som er underlagt samme regler som drosjeselskapene EU-domstolen avsa 25. juli i år dom i sak C-129/17 Mitsubishi.Domstolen konkluderte med at fjerning av opprinnelige og påføring av nye varemerker (såkalt «debranding» og «rebranding») på originale varer, utgjorde et varemerkeinngrep etter varemerkedirektivet artikkel 5 og varmerkeforordningen artikkel 9 EU-domstolen understreker at for nye prosjekter må det fastslås om de forventes å medføre en forringelse av miljøtilstanden, og i så fall om denne forringelsen kan omfattes av unntaksmulighetene i artikkel 4.7 (avsnitt 52-59). Her viser domstolen til vurderingene som ble gjort i en annen sak i 2015 EU-domstolen: Ungarn kunne ikke stenge Soros-universitet Lovendringene som førte til at Ungarn tvang et universitet grunnlagt av George Soros, ut av landet, er ulovlige, fastslår EU-domstolen. - Betingelsene Ungarn innførte for at utenlandske høyere utdanningsinstitusjoner skulle kunne drive sine aktiviteter på landets territorium, er i strid med EUs lovgivning, slår EU-domstolen fast.

 • Wie männer sich verlieben und warum sie sich manchmal wieder zurückziehen.
 • Флэш 4 сезон 17 серия.
 • Fo innboforsikring.
 • Turist i oslo.
 • Samfunnsfag 5 trinn.
 • Steuererklärung online berechnen kostenlos elster.
 • Faktor 10 kapittel 4.
 • Dysfagi.
 • Kan kaniner spise kinakål.
 • Medlemsdatabase nrh.
 • Bellona brussel.
 • Wikipedia german election.
 • Pronovias pris norge.
 • Amazon waveboard.
 • Globus samfunnsfag.
 • Billund legoland opening hours.
 • 22 caliber pistol.
 • Tanzen in münster.
 • Trondheim triatlonklubb.
 • Lieferservice hürth.
 • Wellnesshotel willingen.
 • Dukkehus for voksne.
 • Fjerne sparkelstøv.
 • Pusteøvelser fødsel.
 • Sølvbryllup.
 • Lån uten kredittsjekk.
 • Bueskytterforbundet norske rekorder.
 • Hand grenade.
 • Anthony eden the crown actor.
 • Quiz trondheim.
 • Sultan kebap haus dresden.
 • Kroppsspråk kommunikasjon prosent.
 • Top imdb shows.
 • Järnvägshistoriskt forum.
 • Top imdb shows.
 • Rockstar movie.
 • Mewtwo raid norge.
 • Skiservice mainz.
 • Bestchip justering.
 • Most sold pc games.
 • Nissan leaf tekna 2013.