Home

Hvem kan stemme ved lokalvalg

Se listen: De stiller op igen og igen og igen | KV13 | DR

Du har stemmerett ved kommunestyre- og - Valgdirektorate

kommunestyre- og fylkestingsvalg - Store norske leksiko

Hvem kan stemme? De som er over 18 år kan stemme. Ved lokalvalget kan du stemme hvis du har bodd i Norge i mer enn 3 år. Ved stortingsvalg må en være norsk statsborger for å ha stemmerett. Hvor stemmer jeg? I Stavanger er det er mange valglokaler (steder) hvor du kan forhåndsstemme fra 12. august til 6. september, eller på valgdagen den. Europa. En stats administrative inndeling kan gjøre at lokalvalg har stor eller liten betydning. I Sveits har kommunene betydelig selvstyre, og tidligere hadde Sveits ca. 3000 kommuner, de minste med bare 20-30 innbyggere, fordelt på 23 kantoner.. Ved lokalvalget i Ukraina i 2015 var det 132 partier velgerne kunne stemme på. Bare 12% av velgerne sa at de forstod valgsystemet, og. Hvem kan stemme? Du må ikke være norsk statsborger for å stemme ved lokalvalg. Statsborgere i andre nordiske land som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret kan stemme. Det samme kan øvrige utenlandske statsborgere som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen Kravet ved lokalvalg er at man må ha bodd i Norge i minst tre år. Man må også bo i det fylket eller den kommunen som man stiller til valg i. I både stortingsvalg og lokalvalg må du være over 18 år (eller fylle 18 år i løpet av valgåret) for å stille til valg. I valglokalet kan man velge mellom ulike partier sine lister med kandidater Bare norske statsborgere kan stemme ved stortingsvalg, mens utlendinger som har bodd i Norge sammenhengende i tre år kan stemme ved lokalvalg. Kvinner fikk allmenn stemmerett i 1913. Norge er et monarki, og Kongen personlig har formelt sett øverste politiske myndighet, men han har ikke utøvet politisk makt siden parlamentarismen ble innført i 1884

Hvem kan stemme? D e som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og er norske statsborgere, kan stemme ved stortingsvalg. Det er en forutsetning at man står oppført i manntallet (liste over stemmeberettigede). Hvem kan man stemme på? Alle som har stemmerett ved stortingsvalget kan velges som stortingsrepresentanter Hvem som har rett til å stemme ved stortingsvalg og i lokalvalg i Norge er regulert i valgloven. Siden Norges første grunnlov i 1814 har disse reglene endret seg, og en stadig større del av befolkningen har fått stemmerett. De første hemmelige valgene, der folk kunne stemme anonymt, var i 1885. Før dette er det vanskelig å karakterisere valgene som demokratiske, ut fra vår forståelse. Ved lokalvalg får også utenlandske borgere som har vært registrert bosatt i Norge de siste tre årene, og nordiske borgere registrert bosatt senest 30. juni i valgåret, stemme. Denne gruppen er per i dag ikke like stor som gruppen som ikke fikk stemme ved valget i fjor

Kommunestyre- og fylkestingsval

Alle norske borgere over 18 år, rundt 3,75 millioner personer, kan stemme ved høstens stortingsvalg. Ved det første stortingsvalget i 1815 var det bare 11 prosent av dem over 18 år som hadde stemmerett. Les me ; Hvem som har rett til å stemme ved stortingsvalg og i lokalvalg i Norge er regulert i valgloven I år er det lokalvalg 9. september, som egentlig heter kommunestyre- og fylkestingsvalg. HVEM KAN MAN STEMME PÅ? I dette valget kan du stemme på to ting: fylkesting og kommunestyre For at stemme til kommunale og regionale valg skal du have fast bopæl i en dansk kommune/region. Udlandsdanskere kan derfor ikke stemme til kommunale og regionale valg. Personer udsendt af staten, fx diplomater, bliver ikke registreret som udrejst af landet i Det Centrale Personregister, men beholder en adresse i Danmark Valgdagen ved årets fylkes- og kommunevalg er mandag 9. september 2019. 2. Det første du trenger å vite om hvordan du skal stemme, er at du må ha med deg gyldig legtimasjon #Hvem kan stemme ved årets valg? De som har fylt, eller fyller 18 år i 2019, kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i år. Er du nordisk statsborger, kan du stemme hvis du er, eller har vært, registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019

Det er 3,7 millioner nordmenn over 18 år som kan stemme ved høstens stortingsvalg. Da er nordmenn som bor i utlandet, talt med. Totalt er det 4,12 millioner personer som er over 18 år i Norge. 448.876 av disse kan ikke stemme, fordi de ikke har norsk statsborgerskap, selv om mange av dem jobber og betaler skatt her Hvem kan stemme? D e som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og er norske statsborgere, kan stemme ved stortingsvalg. Det er en forutsetning at man står oppført i manntallet (liste over stemmeberettigede). Hvem kan man stemme på? Alle som har stemmerett ved stortingsvalget kan velges som stortingsrepresentante Det forklarer hvorfor unge knapt stemmer ved lokalvalg. viser at 64 prosent av 16 til 25-åringer sier de vil stemme ved valget 12 rolle hvem som styrer. 22. Min stemme betyr ikke noe. Hvem sitter på Stortinget, kan stemme ved høstens stortingsvalg. Ved det første stortingsvalget i 1815 var det bare 11 prosent av dem over 18 år som hadde stemmerett. Les mer. Viktigste enkeltsaker for velgerne* *Inntil to avga stemme ved sametingsvalget. Valgdeltakelse ved sametingsvalget

Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge stemme ved fylkestingsvalget, bare ved kommunevalget. For det andre var 16- og 17-åringene ikke valgbare, og kunne følgelig ikke stå på partienes valglister til kommunestyret. Dette var et brudd med det generelle prinsippet om at stemmerett og valgbarhet til kommunestyret er koblet sammen (jf. Valglovens § 3-3)

Din stemme kan ha betydning for valgresultatet og dermed hvem som velges inn i kommunestyret og fylkestinget. Gjennom personstemmer (se spørsmål 19) og å føre opp kandidater fra andre partilister (se spørsmål 18) er det også mulig å påvirke hvilke personer som faktisk får plass i kommunestyret eller fylkestinget Et flertall, 55 prosent, valgte å sitte hjemme under minst ett valg.¹ 90 prosent av de stemmeberettigede har oppfylt sin «borgerplikt» ved minst ett av valgene. 87 prosent har stemt i minst ett av stortingsvalgene, mens 77 prosent har avgitt stemme i minst ett lokalvalg

Lokalvalg i Norge / Ny i Norge / Lærin

I Norge er det lokalvalg hvert fjerde år. Da kan velgerne både stemme i kommunestyrevalget og fylkestingsvalget (bortsett fra Oslo, som har valg til bydelsutvalg, men ikke fylkesvalg). Hvordan dette foregår, reguleres av valgloven. 1. Hvem kan stemme? For å stemme må du ha fylt 18 år eller bli det i løpet av 2019 Ved ambulerende stemmegivning og stemmegivning på institusjon skal det være minst to stemmemottakere til stede. Det er mulig å forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet, dvs. at velgere kan stemme i en annen kommune enn der vedkommende bor og er manntallsført. Stemmegivningen sendes i posten til velgerens hjemkommune Ved lokalvalg har dessuten innvandrere over 18 år med tre års lovlig opphold rett til å stemme. Langt flere innvandrere har derfor stemmerett ved lokalvalg enn ved Stortingsvalg. Det betyr av mange av de som kom i forbindelse med den store flyktningestrømmen i perioden 2014-2016 vil ha stemmerett ved dette lokalvalget ettersom mange da vil kunne ha minst 3 år med lovlig opphold i Norge Før du skal avgjøre hvem du skal stemme på ved stortingsvalget har TV 2 også i år laget en partitest der du kan sjekke hvilket parti du er mest enig med i en del utvalgte saker

Lokalvalg - Wikipedi

10 spørsmål du bør vite svaret på før du stemmer

Alle norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, har rett til å stemme ved stortingsvalg. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg gjelder stemmeretten for enda flere. Også de som ikke er norske statsborgere, men som har bodd sammenhengende i landet i over tre år, kan stemme ved lokalvalg Vanligvis er det en god del færre som stemmer ved lokalvalg enn ved stortingsvalg. Vi sier ofte at hjemmesitterne er det største partiet. Ved valget i 2019 var det 64,7 prosent av de stemmeberettigede som avla sin stemme. Valgdeltakelsen er lavere for innvandrere enn i den øvrige befolkningen Ved stortingsvalget i 2021 vil Oslo ha 20 mandater. Still liste til stortingsvalget Partier og andre grupper kan levere listeforslag. Frist: 31. mars klokken 12:00. Forrige valg. Resultater for kommunestyrevalget 2019. Resultater for valg til bydelsutvalg 2019. Valgdeltakelse 2019. Venstres Trine Skei Grande vil la 16-åringer i Oslo øst få stemme ved neste lokalvalg som et prøveprosjekt

Valg - stortinget.n

I Norge kan alle utenlandske statsborgere som har bodd i landet i minst tre år stemme ved lokalvalg. Det er en viktig demokratisk rettighet som så mange som mulig bør benytte seg av Ved kommune- og fylkestingsvalg kan nordiske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av året, og som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni samme år, stemme. Innvandrere fra land utenfor Norden, og som har bodd i Norge i tre år sammenhengende, kan også stemme, selv om de ikke er norske statsborgere

Valg i Norge - Wikipedi

 1. Ved høstens lokalvalg kan nær 200.000 flere nordmenn avgi stemme enn for fire år siden. Stadig flere velgere bruker muligheten til å avgi personstemmer.. Samleside: Her finner du alt om valget 2019 Slik gjør du det
 2. Ved høstens lokalvalg vil nær 200.000 flere nordmenn avgi stemme enn for fire år siden. Stadig flere velgere bruker muligheten til å avgi personstemmer. Høstens lokalvalg byr på rekordmange stemmeberettigede nordmenn
 3. — Ved et stortingsvalg på 70-tallet avgjorde 50 stemmer som hadde havnet feil hvem som fikk regjeringsmakten. I lokalvalg har det skjedd at kumulering og oppføring av slengere fra andre partier på valglisten kan være avgjørende for hvilken kandidat som kommer inn. Det finnes eksempler på at én eneste stemme har avgjort

Stortingsvalg - stortinget

 1. Ved høstens lokalvalg kan nær 200.000 flere avgi stemme enn for fire år siden. Stadig flere velgere bruker muligheten til å avgi personstemmer
 2. st tre år. Det samme kan alle nordiske statsborgere som er bosatt i Norge. Å gi stemmerett og valgbarhet til utlendinger er ikke en selvfølge. I mitt hjemland Frankrike har kun innvandrere fra EU-land stemmerett ved lokalvalg
 3. Dere kan stemme fra 26. august og fram til kl. 16.00 5. september. Gå gjennom hvordan valget skal foregå, lag avlukker slik at hver elev kan sitte for seg selv og avgi stemme. For å sikre mest mulig korrekt stemmegivning, skal elevene oppgi navn og skole

Stemme-lov skaper rabalder i Florida: - Galskap . Derfor elsker cubanerne Trump. Caroline (85): - Om det er det siste jeg gjør før jeg dør, skal jeg stemme for å få Trump vekk Det er enda mer alvorlig ved lokalvalg. I 2011 var deltakelsen for 18-30-åringer omtrent 40 prosent. - Mange føler det som en borgerplikt å stemme. Jeg tror over halvparten av velgerne føler det som en plikt. Man skal gi sin stemme til et parti, men også vårt politiske system og vårt demokrati Siden vi ikke kan være på Stortinget alle sammen, bestemmer vi hvem som skal styre landet for oss gjennom å avgi vår stemme Det er ikke bare Stortinget og regjeringen som bestemmer, fylkestingene og kommunestyrene har sine ansvarsområder. Derfor er det like viktig at vi stemmer ved lokalvalg nå i september. Alle bryr se Under forhåndstemmingen kunne man stemme uavhengig av hjemkommune. På de to valgdagene kan man imidlertid kun avgi stemme i kommunen hvor man var registrert bosatt ved utgangen av juni i år. Rekordmange forhåndsstemmer. Det har vært høy valgdeltakelse så langt i årets lokalvalg. Fredag 6. september var siste dag for å forhåndsstemme

Også SV og MDG vil ha stemmerett for 16-åringer Flere andre land har innført stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg, eller gir 16-åringer i arbeid rett til å stemme ved valg. Da skottene stemte over egen uavhengighet fra Storbritannia i 2014, fikk også 16-åringene delta. 80 prosent av de skotske 16— og 17-åringene deltok Er stemmerett for 16-åringer det som skal til for å. Hvem kan stemme ved kirkevalget? Alle som er over 15 år, eller fyller 15 år i 2019, og er medlem i Den norske kirke kan stemme ved kirkevalget. Les mer om medlemsskapet og sjekk din status på kirken.no/medlem. Tweet. Kontaktinformasjon for Kirkerådet. Postboks 799 Sentrum, 0106 Osl Stemme ved lokalvalg i Spania | Hei! I 2015 er det lokalvalg i Spania. Nordmenn som bor i Spania har stemmerett og bør absolutt bruke.. Jernteppe Anonymkode: a083d...24f. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Stemmerettens historie i Norge - Store norske leksiko

 1. Det nærmer seg lokalvalg, og selvsagt må man komme seg ut og stemme. Men hva skal man stemme og dels fordi jeg må kjenne på den samme rådvillheten og irritasjonen jeg kjenner på ved hvert valg. slik at både jeg og forhåpentligvis du som skal stemme i Bergen, kan bli litt klokere. Jeg advarer om at dette er et ganske langt.
 2. I disse valgtider så er det mange ting å tenke på, både med tanke på hvem man skal stemme på og hvem som passer for deg. Vi må også huske at i år er det lokalvalg, så hva Erna, Jonas, Audun og Siv måtte si og mene, så handler det om hvem som gjør hva i ditt nærområde. For meg handler det om de
 3. Algoritmer kan avgjøre årets lokalvalg. Dermed kan velgere bli rådet til å stemme Arbeiderpartiet på en valgomat og Høyre på en annen. hvordan løsningene er trenet opp og hvem som eier materialet og sammenhengene løsningene påviser
 4. Skal ferjesambandet du bor ved snart på anbud, og hvem vil ha el eller motsatt. I tillegg til at du skal finne ut ting om kandidatene, kan du jo selv komme med gode forslag til hva lokalpolitikerne kan gjøre for å ta oss STEM! Det drar seg til mot valgdagen, og uansett hvor mye research du gjør fram til da vil din stemme ha noe å.
 5. Ved høstens lokalvalg vil nær 200.000 flere nordmenn avgi stemme enn for fire år siden. Stadig flere velgere bruker muligheten til å avgi personstemmer
 6. g starter 12. august, men allerede fra 1

Hvem har stemmerett? - Faktis

 1. Kan man stemme helt ulike partier i fylkeskommune og kommune, altså uten at det ene valget får følger for det andre valget, om jeg klarer å uttrykke meg klart
 2. Hvilke Grupper Har Stemmerett Ved Lokalvalg Partiene har partiprogram som hva forteller de.Hvem. bilde. Nei, nær 500 000 utenlandske borgere har ikke stemmerett i I lokalvalg kun kan de bor i stemme. Samfunnsfag kommunen/fylket. bilde. Vox Publica | Bør 16-åringer ha stemmerett? - Vox Publica. For 4 dager
 3. Når man skal gi sin stemme til noen vil man gjerne vite hvem det er man gir den til. Dette er spesielt viktig ved lokalvalg der vi alle vet at valget ofte er mer personavhengig enn stortingsvalg. Er dette et verdisyn vi kan identifisere oss med og gi en stemme til
 4. LederDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. DET ER en betydelig utfordring for demokratiet at lokalvalg blir avgjort av rikssaker, og at populariteten til de sentrale politikerne er viktigere enn ordførerkandidatene. I høst er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge. Vi håper de ulike partiene vil legge stor vekt på å gjøre valget til reale oppgjør.

Hvem har stemmerett ved stortingsvalg - hvem kan stemme

 1. Årets lokalvalg engasjerte langt flere unge velgere. Miljøpartiet De Grønne kan ha vunnet på det. (Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix) Mange flere unge stemte ved årets valg Blant de yngste velgerne gikk valgdeltakelsen opp fra 43 prosent ved kommunevalget i 2015 til 53 prosent ved valget nå i 2019
 2. Samtidig kan avgjørelsen av stemmerettsspørsmål ha avgjørende betydning for utfallet av generalforsamlingens avstemninger og dermed for selskapets utvikling. av Tore Bråthen Avgjørelsen av spørsmålet om hvem som har stemmerett på generalforsamlingen, og hvor mange stemmer den enkelte aksjonær representerer, må ses i sammenheng med reglene om gjennomføringen av generalforsamlingen
 3. Så få som 55 % velger å stemme ved fylkestingsvalg. Det er et demokratisk problem at bare litt over halvparten av befolkningen er med på å bestemme hvem som skal sitte med makten lokalt i Norge! Det er for enkelt å si at de som ikke bruker sin stemme er enige i det bestående system eller ville stemt blankt
 4. stemme til MDG
 5. Stemme ved valg. Hvem kan stemme, når og hvor du kan stemme. Leie av valgbodplasser Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen vår er et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre. Kommunevalget 2019 Valg - askoy

Innlegg om Lokalvalg skrevet av esalen. Det er litt av hvert å gripe fatt i ved årets valg. Det skulle være det store Valget, der det norske folk samlet seg om de demokratiske verdier som ble angrepet den 22. juli, og viste for hele verden at slike hendelser ikke endrer altfor mye på valgdeltakelsen Ved høstens lokalvalg kan nær 200.000 flere avgi stemme enn for fire år siden. Stadig flere velgere bruker muligheten til å avgi personstemmer. Høstens lokalvalg byr på rekordmange stemmeberettigede. Hele 4.202.016 nordmenn har muligheten til å slippe sin stemmeseddel ned i valgurnen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) Jeg ville dumpa ham. Hvorfor i helvete er du sammen med en fyr som behandler deg på denne måten? Fatter ikke hva som feiler folk. Det er så viktig for mange å ha en kjæreste, selv om han er en tulling, at man tar til takke med idioter framfor å være single. Helt utrolig. Jeg er helt enig med deg!.. KAN STEMME VED KOMMUNALVALGET RESUME Når der om få uger afholdes kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark, har 179.989 EU-borgere stemmeret. Det svarer til 4 pct. af samtlige stemmeberet-tigede, og andelen stiger år for år. EU-borgeres ret til at stemme følger direkte af EU's unionsborgerskab, der også giver ret til at stille op ved. Man kan få indflydelse på kommunen ved at stemme. Ved kommunalvalgene er det muligt at bruge sin stemme og dermed få indflydelse på de beslutninger, der træffes i ens kommune. De 98 kommuner løser en bred vifte af opgaver, og som borger møder du kommunen gennem hele livet. Man kan sige, at kommunerne danner rammen om danskernes hverdag

AproposSå forenklet ser det ut til at nyhetsredaksjonene i våre to største TV-kanaler velger å angripe høstens lokalvalg.Og dermed underbygges inntrykket av at lokalvalget ikke er så viktig, avgjørelsene fattes andre steder enn i kommunestyresalene. Valgkortet er kommet og vi kan forhåndsstemme i dag, om vi vil. Ved forrige kommunevalg kom det inn ca. 6300 forhåndsstemmer i Bodø, av. Med to små unntak har valgdeltakelsen ved lokalvalg vært nedadgående siden toppen i 1963. Det året gikk hele 4 av 5 velgere til stemmelokalet for å si sin mening om hvem som var best skikket til å styre sin kommune. Ved kommunestyrevalget for fire år siden var det imidlertid bare litt over 3 av 5 som puttet sin stemme i stemmeurnen

Hva er egentlig lokalvalg? - VG Net

Jeg har tenkt å bruke stemmeretten min, og kommer nok til å stemme samme farge som jeg alltid har gjort, men i år av gammel vane. Jeg skjønner faktisk godt dem som ikke gidder å stemme ved kommuneog fylkestingsvalg. Å stemme ved lokalvalg er som å handle på internett Man kjøper en vare man har sett på et bilde, men som man ikke helt vet om passe Lenker står rett over, under mellomtittelen Hvem kan jeg stemme på. Hvordan vet jeg at jeg er medlem og kan stemme? Hvis du er døpt og ikke har meldt deg ut av kirken er du medlem. Du kan sjekke at du er medlem ved å gå inn på kirken.no/medlem. Der kan du også melde deg inn, om du er utmeldt Du kan også registrere deg for å stemme i posten. Du kan ringe din lokalvalg kontoret, og be dem om å sende deg en velgerregistrering søknad i posten. Bare fyll det ut og send det tilbake. Valg kontorer er vanligvis oppført i telefonboken i regjeringens sider delen Ved avgjørelsen av om det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg, er beregningsgrunnlaget et annet, jf. forskriftens § 3-7. Hvem kan velges som verneombud. For at man skal kunne velges til verneombud, må man være arbeidstaker. Den som velges, bør ha vært i virksomheten et par år eller ha erfaring fra en liknende arbeidsplass Vi håper presentasjonen kan gjøre valget litt enklere. Som velger har du stor makt. Ikke bare når det gjelder parti, men også hvem på listen som skal representere partiet. Det fikk to Sp-veteraner i Trøndelag oppleve ved forrige valg. Etter sterkt press sa de ja til å være listefyll

Stemmeret og valgbarhed til kommunale og regionale val

Ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg vil 4,2 millioner innbyggere ha stemmerett. Det er nesten 200.000 flere enn for fire år siden. Siden lokalvalget for fire år siden har 258.500 personer i aldersgruppen 18-21 år fått stemmerett, melder Statistisk sentralbyrå(SSB). I samme periode er antallet stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn økt fra 226.800 til 293. Politikk trumfer trynefaktor når vi skal stemme Men medieeksponering er lite verdt og kan faktisk virke mot sin hensikt, om den ikke har et politisk eller verdimessig innhold. Det viser en i Oslo lurte på om norske velgere klarer å skille mellom såkalt relevant og irrelevant informasjon når de avgjør hvem de stemmer på ved valg Jeg skjønner faktisk godt dem som ikke gidder å stemme ved kommune- og fylkestingsvalg. Å stemme ved lokalvalg er som å handle på internett- - Man kjøper en vare man har sett på et bilde, men som man ikke helt vet om passer Godt valg! Torunn N. Tinghau

Valg 2019: Slik stemmer du ved fylkes- og kommunevalg

Hver gang det er valg velger vi de som skal representere oss. Det finnes to typer valg i Norge; et Stortingsvalg og et lokalvalg. I år er det lokalvalg og vi skal velge hvem som skal bestemme over kommunen og fylket. I denne videoen kan du lære mer om hvordan vi velger hvem som skal styre i kommunen og fylket Ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg vil 4,2 millioner innbyggere ha stemmerett. Det er nesten 200.000 flere enn for fire år siden. Siden lokalvalget for fire år siden har 258.500 personer i aldersgruppen 18-21 år fått stemmerett, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). I samme periode er antallet stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn..

Hvem kan stemme? Alle medlemmer i Utdanningsforbundet som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt gjennom tariffavtalen mellom Utdanningsforbundet og PBL, og som er ansatt hos en arbeidsgiver som er medlem av PBL, har rett til å stemme. Medlemmer som er i permisjon, har rett til å stemme. Pensjonister stemmer ikke. NB Det er ennå en stund til valgdagen, men fra og med fredag 10. august kan du gi ditt parti støtte Selv ved myndighetsalderen er det likevel flere aldersgrenser som begrenser hvilke handlinger en person kan gjøre. Det er også flere europeiske land hvor 16-åringer kan stemme i lokalvalg. Østerrike er foreløpig det eneste landet med allmenn stemmerett for 16-åringer Forslaget går ut på at velgerne kan sette et kryss bak hvert enkelt navn på de ulike partienes lister og på den måten påvirke personvalget: Dersom minst 8 prosent av velgerne gir en ekstra personlig stemme til én politiker langt nede på listen, spretter vedkommende opp på førsteplass - forutsatt at ingen av toppkandidatene har fått minst 8 prosent personlige stemmer

 • Süchtelner höhen nach dem sturm.
 • 22 caliber pistol.
 • Fødsel tidspunkt på dagen.
 • Zystizerkose gehirn.
 • Blødning uke 5.
 • Christensen bakeri.
 • Maliks kvarten bistro.
 • Pferderennen paris 2017.
 • Metropol hofheim salsa.
 • Liberty island.
 • Familie spill.
 • Countdown timer selber bauen.
 • Karbohydrater tabell.
 • Premier league table 2001.
 • Bauxite.
 • 7er bar dornbirn telefonnummer.
 • Allergi hodepine kvalme.
 • Nordahl grieg dikt.
 • Kanonmuseet kristiansand.
 • Bremen disco sinatras.
 • Mahogny tre.
 • Langhaar weimaraner in not.
 • Nadya khamitskaya instagram.
 • Gsport hjelm.
 • Altstädter hochzeitsmesse bielefeld 2018.
 • Klassenarbeit deutsch klasse 5 gymnasium wortarten.
 • Forelsket etter one night stand.
 • Parkering göteborg app.
 • Gruppenaktivitäten darmstadt.
 • Lietuvos rytas bc.
 • Eclipse bild einfügen.
 • Iphoto version.
 • Pure stuttgart silvester.
 • Guide til oppgaveskriving.
 • Pva lim til slim.
 • Iman meskini mor.
 • Empire of the undergrowth free download.
 • Total war warhammer norsca units.
 • Leie tryllekunstner bergen.
 • Adele chords make you feel my love.
 • Saga exclusive pearl nature.