Home

Resultatlikhet

Et prinsipp for fordeling av goder som tildeler dem med størst behov mest Resultatlikhet er heller ikke del av den norske modellen. Hver organisasjon forhandler for egne grupper, så også sykepleierne. At NHO vil bruke lockout for at NHOs ulønnsomme virksomheter overlever, det får stå for deres regning. Verken folket,. Resultatlikhet er et prinsipp som er det motsatte av prinsippet om formallikhet. Utgangspunkt er at forskjellsbehandling må til for å redusere forskjeller mellom individene. Behandlings- og kompetanselikhet kan sies å ligge et sted mellom de to første prinsippene Resultatlikhet: En ulempe skal oppveie og kompensere et gode. Eksempelvis skal helsefarlig kompenseres med høyere lønn eller kortere arbeidstid. Altså er tanken at sluttresultatet, etter at goder og byrder er veid opp mot hverandre, skal bli mest mulig likt

Mangfold: Resultatlikhet

Frihet, likhet, eierskap - Manifest Tidsskrift

Sosial utjevning i skolen Selv om Skole-Norge kanskje ikke føler et skrikende behov for flere stortingsmeldinger og reformer nå, tar Øystein Djupedal (SV) unektelig tak i en helt sentral utfordring ved det norske utdanningssystemet når han vil gjøre noe med sosial utjevning Maktbalanse i internasjonal politikk er en teori om at i relasjoner mellom stater vil de svakere søke å oppnå likevekt med de sterkere. Grunnen til dette er (ifølge teorien) at makthavere drives av frykt og ambisjon for sin egen stilling og derfor søker å mobilisere «motmakt» når ledere i andre stater ser ut til å bli sterkere. Å mobilisere til egen maktøkning kan skje ved.

Resultatlikhet betyr at resultatet blir det samme for alle, uansett hva de gjør. I lettversjonen er dette sosialdemokratenes favoritt. Barn konkurrerer på idealtid, og voksne betaler marginalskatt. Slik blir gevinsten fordelt på oss alle Med resultatlikhet menes at forskjellene i samfunnet skal være minimale uavhengig av hvilke jobber folk har, også om de ikke har mulighet til å jobbe. Dette var kongstanken til arbeiderbevegelsen i det tjuende århundret, som kjempet, ikke for retten til å slutte å være arbeidere, men for høyere lønn og bedre arbeidsbetingelser i arbeideryrkene Innsats- og resultatlikhet; Presenter en slik liste med minst fem anbefalinger til kommunestyret. Hvorfor har du valgt disse? Har leger en rolle i å påvirke disse samfunnsområdene? Lavterskel treningstilbud Støtte lokale idrettslag Gruppetilpasset nivå Gratis skole Gratis skolemåltid Mer fysisk aktivitet Fange opp risikogrupper tidliger

Resultatlikhet er ikke en del av den norske modellen - NS

 1. Resultatlikhet definisjon. Et prinsipp for fordeling av goder som tildeler dem med størst behov mest Likhet vil si å ha samme status, kår og rettigheter som andre. Likhet er et meget sentralt begrep i moderne politisk tenkning, og har vært det siden Den franske revolusjon
 2. Resultatlikhet i mange slags medisinsk behandling vil fortsette med å være langt under det ønskelige, fordi det er begrenset hva vår behandling kan oppnå overfor belastninger og livsstil som er sosialt skjevfordelt. Slike patogenetiske faktorer rammer de lavere sosiale lagene hardest . I.
 3. Start studying Kapittel 12: Goder, makt og fordeling. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 4. En sosialist vil si at resultatlikhet er rettferdig, og det får vi gjennom utjevning ved for eksempel å gi mer til den fattige enn den rike. Men ingen av disse politiske retningene behøver å underkjenne selve menneskeverdet og likeverdet
 5. resultatlikhet oversettelse i ordboken norsk bokmål - nordsamisk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Sammendrag kapittel 16 - Cappelen Dam

språkområde

Denne konsepsjonen av mulighetslikhet vil i realiteten være identisk med resultatlikhet. I et scenario hvor alle ulikheter i sosial tilhørighet og naturlige evner, både miljø og arv, skal være utlignet, vil en ulikhet i resultat ikke kunne skyldes annet enn flaks og uflaks som det bør kompenseres for Modellen vi finner i liberale demokratier, er en mellomløsning mellom minimal og moderat resultatlikhet, hvor ulike samfunn befinner seg ulike steder innenfor et kontinuum. Den mest utbredte varianten er en modell med et definert gulv, en minstestandard, der alle skal være sikret et visst nivå av helse, utdannelse, materielle goder og liknende, men der andre ressurser kan være svært ulikt. Flere mener at leger må jobbe etter resultatlikhet, dvs. at man bruker mer ressurser på pasienter med lavere sosioøkonomisk status . Et moment som man ikke tok for seg i artikkelen, var om utdanningen til disse legene hadde tilrettelagt for forståelse av sosioøkonomiske helsefaktorer og formidlet kunnskap om hvordan medisinsk praksis kan bidra til større helselikhet i befolkningen Hva er resultatlikhet? Når en ulampe oppveies av et gode, kalles dette fir resultatlikhet. Eks en som har et helsefarlig arbeid komprimeres med kortere arbeidstid for samme lønn. 3. Hva vil det si at godene er systematisk ulikt fordelt? Har du tilgang til et gode, vil du også lett får mye av andre goder likestilling på er gjennom resultatlikhet, for eksempel når det er like mange kvinner og menn i alle typer jobber, når de har lik lønn og like arbeidsforhold. Holst (2007) er kritisk til at likestillingsdebatten kun skal fokusere på kjønnsbalanse og resultatlikhet. 50/50

Mangfold

2.1 INNLEDNING Målet med agility er at hundene skal utføre forskjellige hinder i en gitt rekkefølge og innenfor en gitt tid. Agility er en lærerik og sportslig aktivitet som er ment å vurdere og åtil bidra til å fremme hundenes intelligens o Neste år får norsk skole nye undervisningsplaner i alle fag. Ifølge Kunnskapsdepartementet skal elevenes kompetanser endres og tilpasses fremtidens kompetansebehov og teknologi. (NOU 2014:7, NOU 2015:8, St. melding 28, 20 15-2016). Elevenes kompetanse må derfor ha en universell «dybdekvalitet» som kan tilpasses produksjonsendringene. Hvilke dybdekvaliteter det gjelder, og hvilke krav den.

Begrepet resultatlikhet viser til motsetningen mellom likeverdig behandling og likebehandling, og erfaringen av at likebehandling av ulike mennesker gir sjelden likt resultat. Dette innebærer et krav om å foreta individuelle vurderinger og tilby spesielle tjenester der dette er nødvendig for å oppnå et likeverdig tilbud - som for eksempel tolking Det handler om like muligheter og rettigheter, men også til en viss grad om resultatlikhet. Det er vanlig å bruke idealer om resultatlikhet - for eksempel i form av utdanningsnivå, arbeidsdeltakelse og politisk deltakelse - som utgangspunkt for å drøfte årsakene til manglende likestilling. Diskriminerin Resultatlikhet på individnivå vil gjøre alle like, noe vi så informanten over vegret seg mot. Men som vi så av andre utsagn i undersøkelsene våre, kan resultatlikhet også forstås som individuelle variasjoner på tvers av kjønnsforskjeller

Siktemål om resultatlikhet? • «Opplæringen skal tilpasses den enkelte. Større likhet i resultat skapes gjennom ulikhet i den innsats som rettes mot den enkelte elev.» (Læreplanverket, generell del) • Siktemål om kompetanse- og resultatlikhet i en skole for alle? • Tilpasset opplæring som instrument for resultatlikhet

Debatt: Likestilling - Jordan Peterson ser til Skandinavia

Resultatlikhet Behovsprøvd fordeling Tilfeldig fordeling Deltakerne i fordelingsprosessen De politiske partiene og styringsorganene Organisasjonene Organisasjonenes makt Antall medlemmer og økonomi Ekspertise Økonomisk betydning og strategisk plassering Muligheter for å drive lobbyvirksomhet Hva kan ressurssvake organisasjoner gjøre Behovsprøving er et prinsipp i sosial- og velferdspolitikken som innebærer at en ytelse gjøres avhengig av en individuell vurdering av den enkeltes økonomiske situasjon. Ved behandling av søknad om økonomisk stønad (økonomisk sosialhjelp), som betales ut av kommunen gjennom NAV, benyttes behovsprøving etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Likeverd innebærer en tanke om at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle, på tross av menneskelig mangfold og variasjon i blant annet egenskaper.. Flere idéhistoriske tradisjoner har vektlagt likeverdighetstanken som et grunnlag for sitt menneskesyn.Innenfor sosialistisk tradisjon har resultatlikhet stått sterkt ved at alle mennesker skal behandles forskjellig for å. Foredragsnotater fra politisk teori Notater TIL ST101 til eksamen ST101 F1 Uke 2 11.01.16 Introduksjon ST101 F2 Uke 3 18.01.16 Politiske ideologier ST101 F3 Uke 4, 25.01.16 Machiavelli ST101 F4 Uke 4 01.02.16 Leviatha

resultatlikhet for migrant-minoriteter Praksis: • Ulik tilgang til helsetjenester • Ulik bruk av og forventninger til helsetjenester Identisk behandling kan gi redusert utbytte. Kompetanse i møtet med innvandrerpasienter • Migrasjon og migranter • Sammenhengen migrasjon og hels Resultatlikhet Problemet er at fokuset på det demokratiske motiv har konstituert en svært statisk forståelse av enhetsskolen som likhetsskolen. Gudmund Hernes formulerte i 1975, i sin klassiske artikkel Om ulikhetenes reproduksjon, det sosialdemokratiske idealet om resultatlikhet i skolen Det finnes imidlertid mange forskjellige oppfatninger om hva likhet er. Fra et normativt synspunkt er spørsmålet derfor: Hva slags form for likhet er etisk sett ønskelig? Én distinkjson går mellom sjanselikhet og resultatlikhet, og i tråd med den klassiske liberale tradisjon, argumenterer jeg til fordel for sjanselikhet Start studying Rep.oppgaver kapittel 12. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Målet om likhet og sosial utjevning har vært understreket i en rekke helsepolitiske dokumenter, blant annet i Nasjonal helseplan 2007-2010. For at helsetjenesten skal kunne jobbe mot tilbudslikhet og i noen tilfeller mot resultatlikhet er det nødvendig å få på bordet kunnskap og fakta om sosiale trender i helsetjenesteforbruk

resultatlikhet - definisjon - norsk bokmå

«Hvis vi mener det er viktig å sikre mulighetslikhet i morgendagens samfunn, må vi også interessere oss for resultatlikhet i dag.» (s. 33). Også den videre diskusjon i kapittel 1 av teoretiske og praktiske spørsmål knyttet til studier av inntektsfordeling og målingen av ulikhet, er akkurat så innsiktsfull og pedagogisk som man kan forvente av den store nestoren på feltet Men resultatlikhet er kontroversielt fordi det kolliderer med et annet prinsipp, prestasjonslikhet: Det skal være sammenheng mellom innsats og utbytte. Men la oss se nærmere på dette. Et viktig argument mot å legge for stor vekt på prestasjonslikhet, er at din egen innsats ikke fullt ut er din egen fortjeneste Ingebrigtsen påpeker at vilkårene ofte er like, men ikke den reelle fordelingen. Likebehandling, som hun kaller vilkårslikhet, gir ikke nødvendigvis likhet i praksis, altså resultatlikhet. Selv om tilbudet er likt, er altså ikke bruken av samfunnsgodene lik. Samtidig eksisterer reelle ulikheter. - Vi ser økende ulikhet på flere områder Fra å anse politisk likhet som sikret ved formelt like deltakelsesrettigheter for alle, begynte man med innføringen av minoritetsrettigheter på 1990-tallet å vektlegge begge aspektene ved prinsippet om likhet (sjanselikhet og resultatlikhet), og å åpne for skranker for startulikhet med hensyn til visse goder Resultatlikhet Likestilling handler ikke bare om sjanselikhet, Tiltak og annet antidiskrimineringsarbeid bør starte øverst i hierarkiet,. Paradoks: På tross av at Norge flere ganger har vært kåret til verdens beste land å bo i, fortsetter nordmenns forventninger og krav til en fortsatt materiell

De to første hensynene taler alltid for resultatavhengig lønn, mens de to siste formålene kan tale for fast lønn i de tilfeller der vi har risikonøytrale arbeidsgivere og krav til resultatlikhet i inntekt. Men som vi har vært inne på ovenfor, behøver ikke de ulike formålene stå i konflikt med hverandre Mer resultatlikhet vil også her gå på bekostning av mulighetslikhet. Berit Kjeldstad mener det er arbeidsmarkedet som bør styre hvor radikal diskriminering NTNU skal gjennomføre. En vanlig arbeidstaker er i arbeid ca. 40 år, dermed vil det åpenbart være en betydelig treghet i denne statistikken resultatlikhet som formål kan være egnet til å fremme likestilling, og at de øvrige vilkårene for positiv særbehandling er oppfylt, men dette vil måtte bero på en konkret vurdering. 2.2.3 Krav om underrepresentasjon Positiv særbehandling må fremme likestilling Mye oppmerksomhet rettes i disse dager mot utdanningssystemenes tendens til å reprodusere sosiale forskjeller. -Aktuell utdanningspolitikk er opptatt av resultatstyring over resultatlikhet for å bedre likeverd. Internasjonal forskning viser imidlertid at denne tilnærmingen kan bidra til at ulikhetene øker. Med bakgrunn i kritisk utdanningsteori problematiserer forfatteren aktuell politikk. Det er noe større vekt på resultatlikhet i Norden, sammenlignet med USA, der det legges mest vekt på like muligheter. Et særtrekk i norsk og nordisk sammenheng ser også ut til å være en sterkere kobling enn andre steder mellom likeverd og likhet,.

Liberalisme i sommersolen. Sosialismens trang til å skape en streng resultatlikhet og konservatismens ønske om å bevare det utgåtte gjør begge ideologiene såpass forskjellig fra de liberalistiske grunntankene at man ikke bør kalle de liberalistiske, konkluderer jeg i ukens utgave av Dag og Tid som ikke er lagt ut på nettsidene deres.Hele innlegget kommer derfor her Resultatlikhet Jeg er veldig glad for likestilling, men kampen for resultatlikhet er en styggedom vi må bekjempe med all kraft. Det er et farlig ideal som vil lede til ufrihet, nød og undertrykkelse av individer. Og det er det radikale feminister vil. Det er der den såkalte kvinnekampen dessverre står i dag Men fortsatt er det sjanselikhet, ikke resultatlikhet, som opptar amerikanerne. Derfor bør norske sosial­demokrater vokte seg for å sluke det de blir servert fra progressive amerikanske økonomer rått. Den norske likheten er ikke bare en likhet i muligheter, men også stor grad av likhet i resultater. mimirk@klassekampen.n

Fordeling av goder og sosial ulikhet - Studienett

Forleden var jeg på årsmøtet til Handikapforbundet i Oslo. I min hilsen til årsmøtet sa jeg blant annet: Den aller beste SV-parole synes jeg er «Ulike mennesker - like muligheter.» SVs - og min - visjon er et samfunn der alle yter etter evne og får etter behov . Eller sagt på en annen måte - et samfunn der man deler goder og byrder Kvalitativt god utdanning bidrar til stor grad av mulighetslikhet, men bidrar også til større resultatlikhet på lang sikt. Skal vi bevare små forskjeller, er god utdanning og arbeid aller.

likhet - Store norske leksiko

Grunnpremisset i Immanuel Kants politiske filosofi er at enhver borger skal tilkjennes så mye frihet som er forenlig med en tilsvarende frihet for alle andre I motsetning til resultatlikhet, har en innenfor liberalistisk tradisjon vektlagt at folk skal behandles likt for så å kunne ende opp med forskjellige resultat. Kristendommen har hatt stor innflytelse på moderne vestlig likeverdsforståelse ved sin vektlegging av at alle står stilt overfor Gud politikken med resultatlikhet som mål vil derfor ofte hjelpe ressurssterke kvinner til å bli mer lik ressurssterke menn. De ressurssvake i samfunnet vil tape på en slik politikk da de vil falle utenfor ordningene. I Norge har det historisk vært flere kvinner enn menn som har stått utenfor arbeidslivet. Familiepolitikken er ofte rettet mot om resultatlikhet for de med samme sykdomsbilde. At OUS skal tilby gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av bakgrunn, blant annet etnisk bakgrunn, er et uttalt mål forankret i sykehusets vedtekter og strategi for likeverdige helsetjenester og mangfold 2017-2021». Kap. 2.6 Organisasjon og ledelse «Et alternativ til resultatlikhet kan være ressurslikhet, hvor alle skal tildeles samme mengde grunnleggende ressurser, men hvor det er opp til dem hvilket resultat de evner å få med disse ressursene.» Side 162 i Lars Fr. H. Svendsen (2013): Frihetens filosofi. Oslo: Universitetsforlage

Sosial utjevning i skolen - Utdannin

 1. Den norske velferdsstaten bygger på et fordelingsprinsipp om økonomisk resultatlikhet. Her finnes det selvfølgelig variasjoner, men staten har som oppgave å sikre mest mulig likt resultat gjennom å kompensere for ulike forutsetninger. Et eksempel på dette er det norske introduksjonsprogrammet
 2. Når det gjelder resultatlikhet holder det ikke kun å måle deltakelse i arbeidslivet. Vi må også måle tilgang på indikatorene for det gode arbeidsliv, definert blant annet som økonomisk uavhengighet, trygge ansettelsesforhold og et trygt arbeidsmiljø
 3. Hovedkonklusjonen er at resultatlikhet ikke er en påkrevet målsetting i skolen - men at reell resultatlikhet heller ikke har vært fremsatt som mål, selv om ordet altså har vært brukt mye
 4. Masteroppgave pedagogikk PED511 - Universitetet i Agder 2018. Det forestilte fellesskapet i den norske skolen i dag : En kritisk diskursanalys
 5. I et helseperspektiv vektlegger man imidlertid at slike avgiftsøkninger i sin tur kan bidra til å skape en sosial resultatlikhet i framtidig helsestatus. Forholdet mellom pris og etterspørsel er imidlertid mer komplisert for varer med en avhengighetsproblematikk knyttet til seg, slik som sigaretter
 6. ger i skoleverket og ved universitetene, tilnær
 7. Likestillingspolitikk skal ikke fremme resultatlikhet, men sikre at alle har samme rettigheter og plikter. Unge Høyre er mot kvotering fordi vi mener at alle mennesker fortjener å bli vurdert ut ifra hva de kan og hva de vil, ikke hvem man er

maktbalanse - Store norske leksiko

 1. ist, handler imidlertid likestilling om alt annet enn resultatlikhet. For meg er kampen for likestilling en frihetskamp; en kamp for at kvinner skal føle seg frie til å oppnå hva de ønsker og vil. Å gå inn for egne kvinnekvoter, er for meg det motsatte av likestilling
 2. FNs generalsekretær Antonia Guterres mener at EUs medlemsland bør overgi kontrollen over innvandringspolitikken til EU, og åpne grensene. Uttalelsen kom da Guterres nylig mottok den globalistiske hedersutmerkelsen Charlemagneprisen i Tyskland. Denne prisen er tidligere utdelt til pave Frans, An
 3. Men standardisering og sjanselikhet gir ikke automatisk like resultat. Sjanselikhet medfører stort sett at de med størst potensiale griper sjansene og drar fra. Ønsker vi resultatlikhet i skolerettede ferdigheter må det tilbys tilpassede opplegg i tråd med de enkelte barn sine individuelle forutsetninger
 4. c) Putnam sier at det aldri var meningen at alle skulle bli like, men at det var meningen at alle skulle ha like muligheter hvis de arbeidet hardt. Hvordan passer dette inn med ideologien liberalisme og begrepene sjanselikhet eller resultatlikhet? Se s. 246-249 hvis du er usikker. 5. Hvordan er livet til familien til fembarnsmora Tasha

Goder makt og fordeling THM blogging - Tor Henri

Resultatlikhet ※ Resultatlikhet betegnes også som resultatrettferdighet (Gulbrandsen 2004). Höffe skriver at resultatlikhet er en bedre betegnelse enn resultatrettferdighet (Höffe 2001: 88). : Her er det målet som er viktig: Levekårene bør utjevnes for at levealder og helse kan bli mest mulig lik i en befolkning Resultatlikhet preger den såkalte venstresiden, likebehandling preget den såkalte høyresiden - og liberale ligger i en (ofte uavklart eller nyansert) mellomposisjon. Hovedproblemet med teori er at det utformes fra en perfekt verden, som ikke eksisterer deskriptivt - den praktiske verden. Teori er ofte utopier Mulighetslikhet eller resultatlikhet Det lever en gammel tro på at kvinner og menn først er likestilte dersom de leverer samme resultat, at eksempelvis like mange kvinner som menn velger å bli ingeniører. Dette er svært misvisende i likestillingssammenheng

Mens venstresiden ofte er mest opptatt av resultatlikhet, er høyresiden mer opptatt av likebehandling og at subjektene har samme utgangspunkt til mulighetslikhet. Der venstresiden er opptatt av likhet, verdsetter høyresiden likeverd. Slik blir høyresiden mer villige til å ofre resultatlikhet for å få mer frihet Resultatlikhet krever at ressursinnsatsen varierer for Anna og Anita, selv om de bor i samme bydel eller kanskje samme omsorgsbolig. Kan godt være at Anna i en to-tre måneder har det relativt greit og bare trenger to timer, mens det for Anita er motsatt: hun trenger i noen uker ikke bare fire timer pr. måned, men fire timer pr uke •Resultatlikhet •Rettferdighet og kompenserende tiltak 37 Sentrale forvaltningsrettslige verdier •Frihet -Frihet for den ene kan medføre ufrihet for andre -Frihet for den enkelte kan medføre at fellesinteresser blir skadelidende 38 Sentrale forvaltningsrettslige verdier •Velferd og veks Resultatlikhet •Tilbudslikhet • Resultatlikhet • Unngå utstøting • Bevisstgjøring • Alle sektorer • Lover, sosial og øko. politikk . 53 Steinar Krokstad Utfordringer • Sosiale ulikheter er uunngåelige • Men hvor store de skal være er påvirkelig (Jfr USA Oslo universitetssykehus har en styrevedtatt strategi for likeverdig helsetjeneste og mangfold der det presiseres at: 1) Tjenestene skal være av like god kvalitet. 2) Det skal være like god tilgang på tjenester. 3) Tjenestene skal gi resultatlikhet. Det er et stykke fram

Skrevet av Elias Goder og byrder Hvordan goder og byrder blir fordelt er avgjørende for den sosiale ulikheten i et samfunn. Progressiv beskatning har i Norge vært et viktig tiltak i kampen mot sosial ulikhet. Progressiv beskatning går ut på at skattesatsene er høyere for de med høy inntekt enn for de med lav inntekt Language: Norwegian Theme: (in Norwegian) Sosiologi og sosialantropologi Kilde: Mangfold (Cappelen Damm Peterson synes det er greit at kvinner har fått like muligheter med menn til å konkurrere i samfunnet, men forakter kollektiv tenking og avskyr ideen om resultatlikhet. Peterson synes det er greit at kvinner har fått like muligheter med menn til å konkurrere i samfunnet, men forakter kollektiv tenking og avskyr ideen om resultatlikhet Grensene mellom begrepsparet 'mulighetslikhet' og 'resultatlikhet' er relativt elastiske, blant annet fordi det er vanskelig å avgjøre hvor i en prosess graden av likhet skal måles. En annen relevant term i denne sammenhengen er 'kjønnsbalanse', som viser til numerisk likhet

Resultatlikhet blir imidlertid brukt om tre forskjellige ting: sjanselikhet, terskelkrav, og reell resultatlikhet. (3) Sjanselikhet Dels brukes betegnelsen om å sikre sjanselikhet mellom sosiale lag - det vil si lik behandling for like talenter, eller lik adgang til posisjoner for like talenter (svak resultatlikhet) Begreper. Mange av begrepene kan defineres på ulike måter, og det finnes ofte ikke omforent forståelse av begrepene. Likestilling. Likestillings- og diskrimineringsloven har som formål å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell. Etterlyser resultatlikhet - Dette kommer aldri opp i diskusjonen. Men vi burde også se på resultatlikhet , sier Lars Grue. - Noen grupper funksjonshemmede opplever slike støtteordninger som en «stakkarsliggjøring» og advarer mot støtteordninger til kategorier som helhet

Sjanselikhet - Magne Lindholms hjemmesid

 1. ering
 2. Dette skillet - ressurslikhet eller resultatlikhet - har preget skoledebatten siden. Han så også på målestokkene for prestasjoner, og fant at prøvene som ble brukt ikke målte intelligens eller evneninå, men var kulturfargete mål for ferdigheter som var viktige i det amerikanske, teknologiske arbeidsliv
 3. Resultatlikhet inne bærer selv - sagt ikke at alle skal få samme inntekt. Det ville stride mot reell likhet o g ville gitt lav innsats o g stor ineffektivitet , akkurat som kritikerne hevder. Re sultatlikhet innebærer at fordelin gspoli-tikken ikke skal fav orisere noen
Politikere på fisketur? DETTE kan elevene lære av!

Ned med meritokratiet! - Manifest Tidsskrif

Peterson synes det er greit at kvinner har fått like muligheter med menn til å konkurrere i samfunnet, men forakter kollektiv tenking og avskyr ideen om resultatlikhet. Binært kjønn og matchende kjønnsroller er gudegitte. Universitetet er blitt farlig for ungdom Resultatlikhet Risiko elimineres [Demokrati] PRESTASJON Prosedyrelikhet Risiko reguleres [Byråkrati] TRADISJON Skjebnelikhet Risiko eksternali- seres [Teokrati] Hvem er jeg? Hva bør jeg gjøre? 4. Ny offentlig styring? Hvorfor får vi New Public Management? Regelstyring Svak Sterk Målstyrin Indikator 1: Andel undersøkt/behandlet av tannlege/tannpleier siste tre år. Indikatoren får fram drop-out problematikken og skal fremme arbeidet i fylkene med å redusere denne. Indikator 2: Skriftlig samarbeidsavtale mellom den offentlige tannhelsetjenesten og kommunene. Avtalen regulerer samarbeidet og samarbeidsformer mellom Den offentlige tannhelsetjenesten og kommunal helse-, sosial.

helsedeterminanter - Velkommen til studiehjelpe

 1. Hva skjer om nivået i videregående skole senkes for å få alle elevene gjennom? Førsteamanuensis Andrew Kristiansen reiser dette spørsmålet i et leserinnlegg (Nordlys 24. nov.)
 2. Kronikken ble først publisert hos Manifest tidsskriftVenstresiden må kjempe for å gjenvinne eierskap til frihetsbegrepet. Vi er varme forsvarere av frihet - men snakker for sjelden om den!I dag tenker nok mange at dersom man er opptatt av frihet så stemmer man på høyresiden, og er man opptatt av likhet så stemmer man på venstresiden
 3. For likhet — i betydningen resultatlikhet — er urettferdig hvis den i for stor grad kommer på bekostning av for eksempel likebehandling og likeverd, belønning av innsats, eiendomsrettighetene, den individuelle friheten eller den økonomiske levestandarden
 4. Ikke i resultatlikhet, men som i prinsipp. Av det sluttet jeg at sosial likhet = rettferdighet, som om omfordeling av rikdom, mot de rikes vilje, skulle være moralsk høyverdig, når individene bak veil of ignorance bare tenker på å selv unngå å havne på bunn
 5. - Resultatlikhet - de med størst behov får mest: Stipendet gis bare til dem som kan dokumentere at de har et særskilt behov for stipend, fordi foreldrene har lite ressurser. - Behandlings- og kompetanselikhet - alle i samme posisjon eller med samme kompetanse tildeles like store ressurser: Det å begynne på en utdanning som samfunnet trenger, gir høyere stipend til disse studentene.

Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes Resultatlikhet er ikke en del av den norske modellen. NHO villeder sine medlemmer og befolkningen når de i VG argumenterer for lockout. 14.11.2018 - NHO ber om regjeringens hjelp til å holde sykepleierlønna nede Dette blir veldig gunstig når vi kan ta utgangspunkt i ulik forståelse av rettferdighetsbegrepet, og ulik forståelse av likhet (for er sjanselikhet eller resultatlikhet viktigst?), for så å plassere både ideologier og partier etter dette. Og da kan man få en sånn fin tavle som denne her. Jeg elsker å få fine tavler. Fine tavler er kult Angående det med resultatlikhet så vil det bare ende opp med et sterkt statelig regime pga . all form for forskjellighet vil bli slått ned på. Er du smart, er du pen, ser du anderledes ut, har du andre meninger så vil samfunnet og staten ikke godta dette pga man ønsker resultatlikhet ovenfor alt annet Fagforbundets representant argumenterte for en resultatlikhet i utbetaling, mens den svenske forskeren viste en oversikt over hvor heldig kvinner kom ut om man så på forholdet mellom. - Jeg er oppvokst i en sterkt engasjert venstreradikal familie som er opptatt av resultatlikhet, altså at ingen skal få mer enn andre. Jeg mener veldig sterkt at hvis vi virkelig ønsker sosial mobilitet i samfunnet vårt, må vi bidra til å sørge for at flere velger å se mulighetene, fortsetter Sigrun

 • Vanntette vintersko dame.
 • El toro braunschweig brawo park speisekarte.
 • Herpes behandling.
 • Hva heter smurfene på norsk.
 • Marmorfat.
 • Hvem kan stemme ved lokalvalg.
 • Middallergi utslett.
 • Åsmund lande wiki.
 • Coca cola pris 1 5 liter.
 • Wienerwald achter.
 • Ballongmage.
 • Lions memmingen.
 • What are electoral votes.
 • Tango arkaden.
 • Kontakte wiederherstellen samsung s5.
 • Www leserreisen de.
 • Nav gradert sykemelding.
 • Saitensprung lüdenscheid fotos.
 • Makers mark drink.
 • Apartment 45 bochum.
 • Cc vest vinmonopolet.
 • Hjemmesoning uten fotlenke.
 • Musik der 80er hören.
 • Matsentralen åsane.
 • Idrettens hus oslo ekeberg.
 • Belgium dutch.
 • Ay mi dios yandel letra.
 • Lan party norge.
 • Lampe frontale silva trail runner.
 • Buck knives hartsook.
 • Frisør skien priser.
 • Kirurgiske superlim.
 • Acca dacca.
 • Co znaczy alleluja i do przodu.
 • Maritime norge.
 • Pro 7 maxx empfangen geht nicht.
 • Jotun sjøsand ncs.
 • Saftige kyllinglår i ovn.
 • Kart over island.
 • Slankekur kostplan vegetar.
 • Ascii art mr bean.