Home

Krav til personalhåndbok

Personalhåndbok | Prøv gratis i 30 dager

Krav til personalhåndbok - dette bør den inneholde. Du trenger en personalhåndbok for å sikre at ansatte blir informert og behandlet likt. Lurer dine ansatte ofte på samme sak? Da vil en personalhåndbok på en enkel måte gi medarbeiderne svar på spørsmål rundt de rettigheter og plikter de har på arbeidsplassen Innholdet i en personalhåndbok bygger ofte på bestemmelsers fra lovverket. Så på spørsmålet om det stilles krav til å ha en personalhåndbok er konklusjonen at det er innholdet som er avgjørende. Virksomheten er pålagt å etterleve bestemmelsene i lovverket og det forutsettes derfor at man har kjennskap til disse Statens personalhåndbok 2020 Det stilles imidlertid ikke krav til hva konkret arbeidsgiver må gjøre, og dette overlates til arbeidsgivers skjønn i den enkelte situasjon. Arbeidsgiver skal særlig påse at den som har varslet skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Innledning. Statens personalhåndbok - 2020-utgaven. Til brukerne av Statens personalhåndbok (SPH) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten, og angir mål og setter rammer for utøvelse av arbeidsgiveransvaret lokalt Personalhåndbok er et utmerket oppslagsverk for alle ansatte i en virksomhet. Det er også vanlig at tidspunktet for hovedferien varierer fra bedrift til bedrift. Etter loven har man krav på 3 uker i tidsrommet 1. juni - 30. september, men man kan avtale andre ordninger

Krav til personalhåndbok - dette bør den inneholde - Compendi

 1. 10.8.1 Innledning. Adgangen til permisjon med eller uten lønn kan ha ulikt hjemmelsgrunnlag. Enkelte permisjoner er lovbestemt, f.eks. arbeidsmiljølovens bestemmelser om rett til permisjon ved fødsel/svangerskap, omsorgsbehov etc. Denne type permisjoner er gjerne fulgt opp med en tilsvarende rett til lønn under permisjonen etter folketrygdlovens bestemmelser
 2. Statens personalhåndbok 2020 behov for å arbeide underveis på reisen og om det foreligger særlige krav til fleksibilitet i forhold til å forandre reisetidspunkter. 9.2.5 § 5 Ikke-rutegående transportmidler Ikke-rutegående transportmiddel
 3. PERSONALHÅNDBOK VARMBO Side 4 av 19 Januar 2018 En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori. Tidspunktet for når arbeidsforholdet begynner. Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, herunder grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Eventuelle prøvetidsbestemmelser
 4. g av personalhåndbok til bruk internt i bedriften. Her kan reguleres forhold som ikke bryter med det som følger av lov eller eventuell tariffavtale. En personalhåndbok anbefales å tilpasse til den enkelte virksomhet da det kan være ulike behov i ulike virksomheter. Last ned fil: Personalhandbok

Statens personalhåndbok 2020 Paragrafen stiller ikke kvalitative eller kvantitative krav til denne pensjonsordningen. Reservasjonsrett. Arbeidsmiljøloven § 16-3 første ledd sier at en arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver,. Den skal bidra til å sikre at medarbeiderne blir behandlet likt. Arbeidsrett kan være vanskelig. Med en god personalhåndbok blir det litt enklere, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Men det stiller krav til personalhåndboken. Resultatet blir at både medarbeidere og HR-avdelingen sparer tid. 1 - Ha fokus på den ansatt Vårt digitale system kan hjelpe alt fra små til store bedrifter med å få på plass gode personalhåndbøker. Eller om du alt har en personalhåndbok - gjøre denne mer tilgjengelig og brukervennlig. Dette sparer tid, avlaster ledere og gjør det lettere å følge opp om ansatte etterlever bedriftens policy og rutiner Compendias personalhåndbok er tilgjengelig på alle flater. Med god søkefunksjon, oversiktlige tekster, godt språk, der vanskelige regler er framstilt på en enkel og ryddig måte. 5 tips: Slik får du en personalhåndbok som brukes. Krav til personalhåndbok - dette bør den innehold En personalhåndbok er et digital eller trykt/printet dokument som skal gi: de ansatte en komplett oversikt over hvilke rettigheter og plikter virksomheten og de har i arbeidsforholdet. Det er ikke noe lovpålagt krav at et selskap skal ha en personalhåndbok, så det finnes heller ikke noen formelle regler for hva en personalhåndbok skal inneholde

PERSONALHÅNDBOK En god personalhåndbok kan spare tid for ansatte, leder og HR Tid som går med til å finne selv om man ikke har hatt krav på dette i utgangspunktet. Med en personalhåndbok som viser en samlet oversikt over lovregulerte rettigheter o Som personalhåndbok vektlegges Tunsbergs egne rutiner, samt veiledning om lovbestemmelser, forskrifter, rundskriv/regler, ordninger og godtgjøringer som berører prestetjenesten og gjennomføring og ledelse av denne. Krav til internkontroll er hjemlet i AML kapittel 3 Visma Personalhåndbok er et praktisk hjelpemiddel for å kommunisere viktig informasjon, rutiner og regler til ansatte. Medarbeidere finner raskt svar på det de lurer på, noe som gir færre spørsmål til HR og ledere med personalansvar. Tilgangen er nettbasert og alltid tilgjengelig via pc og mobile enheter Personalhåndbok | Sola kommune | side 7/13 Ansvar for hverandre oppmerksom på og eventuelt søke om tillatelse til å inneha bistilling/ta ekstraarbeid/verv. 9. Media . Alle ansatte har anledning til å uttale seg offentlig og i sosiale media på vegne av kommunen i faglige spørsmål innenfor eget arbeids - og ansvarsområde Arbeidsmiljøloven kapittel 4 inneholder konkrete krav til HMS på en arbeidsplass, blant annet når det gjelder fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. HMS-kravene gjelder alle bedrifter som sysselsetter arbeidstakere. Det betyr at uansett om det er snakk om én eller 100 ansatte, så må en bedrift ha et internkontrollsystem. Internkontroll for.

Oslo kommunes personalhåndbok 2018 2 . 2.2.1 Virksomhetsleders delegering av ansettelsesmyndighet..25 2.2.2 Avtale om behandlingsmåten 5.5.3 Krav til dokumentasjon..84 5.5.4 Varsel om oppsigelse/avskjed. | Advarsel ved uønsket hendelse | Avskjed | Oppsigelse | Politiattest (skjema) | Hjemmel for søknad om politiattest | Krav om forhandlinger | Sluttattest | Registrering av nærmeste pårørende | Yrkesetiske retningslinjer | Verdiregler fra Svelvik Produkter | Forslag til arbeidsavtale | Arbeidsavtale fra Nittedal | Eksempel på utlysning fra Kanmer | Behandling av personopplysninger. Med en personalhåndbok blir det enkelt for de ansatte å finne svar på bedriftens regler, rutiner og goder. Det er i tråd med god personalpolitikk at arbeidsgiver kommuniserer viktige regler, retningslinjer og prosedyrer skriftlig til de ansatte.. Unngå uklarheter og konflikter. I mange tilfeller kan mangel på retningslinjer og prosedyrer føre til en rekke uklarheter og konflikter på. Du kan lese mer om andre temaer som er inkludert i vår personalhåndbok men uten at arbeidsgiver er forpliktet til å imøtekomme eventuelle krav eller innspill. Etter slike forhandlinger skal Arbeidstilsynet godkjenne reglementet.. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, har du kun krav på betaling for de timene du faktisk har arbeidet med mindre oppdragsgiveren ville ha praktisert dette annerledes hvis d

Krav til personalhåndbok? - PlusOffic

 1. Krav til personalhåndbok? Publisert: 08.02.2018. Personalhåndbok er et vanlig virkemiddel for å sikre en god personalpolitikk. Spørsmålet mange stiller seg er hva en slik håndbok skal inneholde. Arbeidsgiver har styringsrett Publisert: 01.02.2018
 2. Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Juni 2016. Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 • Våre verdier krav på 21 feriedager pr. kalenderår og du har rett til feriepenger fra Manpower med 10,2
 3. Med NHOs digitale personalhåndbok gir du dine ansatte enkel tilgang til informasjon om sitt arbeidsforhold. Prøv personalhåndboken gratis i 30 dager Du kan prøve personalhåndboken helt uforpliktende og kostnadsfritt i 30 dager før du bestemmer deg. Alt arbeidet du gjør med å legge inn tekst kan du ta med videre hvis du velger å bestille produktet
 4. om å få en slik dag, da fredagen ( går da ut i ferie fra mandagen etter helgen) men hun sier at det får jeg ikke siden det er så tett opptil ferien..Jeg skjønner om det hadde vært I selve ferien, men dette er jo aktuelt før
 5. Regnskapsloven og norske regnskapsstandarder har et omfattende krav til noter som kan gjøre at det er vanskelig å få med alt. Her omtaler vi noen noter som vi ser kan være glemt eller kan være litt mangelfulle. Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du finner svar på dine problemstillinger, og har i tillegg.
 6. Personalhåndbok - et viktig verktøy for bedriften. En personalhåndbok er et viktig verktøy i kommunikasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I stedet for til stadighet å måtte svare på spørsmål fra ansatte, kan du vise til den informasjonen som finnes i personalhåndboken
 7. Lenker til kapitler i Statens personalhåndbok. I Statens personalhåndbok er det gitt regler om en rekke temaer. Her er lenker til lovens kapitler hos Lovdata: Kapittel 1. Staten som arbeidsgiver - personalpolitiske føringer og satsningsområder Kapittel 2. Ansettelse og opphør av tjeneste Kapittel 3. Arbeidstid Kapittel 4

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver Personalhåndbok For ansatte ved Durapart AS Revisjon 3: 2018 Endringer i kursiv . Side 2 Innholdsfortegnelse kan svekke tilliten til bedriften, både i og utenfor arbeidstiden. Ledelse, denne kan utføre dagens oppgaver og settes i stand til å møte nye krav og oppgaver. Kompetanseutviklingen skal avspeile bedriftens behov Les mer om retten til innsyn og finn skjema for krav om innsyn. Hvis arbeidsgiveren fremdeles ikke gir deg innsyn, kan du henvende deg til Datatilsynet. Datatilsynet vil da kunne hjelpe til i kontakten med din arbeidsgiver, og være med å vurdere om arbeidsgiveren har rett til å nekte innsyn i den konkrete saken Produktivitet - som arbeidstaker stilles det krav til produktivitet. Dette betyr at når du er her så krever bedriften at du gjør de arbeidsoppgavene du blir gitt innenfor en rimelig tidsramme. Ettersom du utvikler dine evner forventes det en økning i din produktivitet En personalhåndbok skal ivareta en rekke praktiske opplysninger om arbeidsforholdet, og denne skal gjøres tilgjengelig for alle ansatte. Her får du en tilrettelagt dokumentmal som du tilpasser med bedriftens interne regler, prinsipper, retningslinjer, lovhenvisninger og annen relevant informasjon. Tilgang til 10 valgfrie dokumente

Slik velger du riktig personalhåndbok. En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. Last ned gratis her Kostnader må oppfylle krav til representasjon i Statens personalhåndbok. Eks. kostnader til disputas, mottakelse, ekskursjoner, kulturelle innslag, blomster mm. PS: Ved bokføring av dagpakker fra konferansearrangør der servering ikke lar seg splitte fra totalsummen på faktura, så føres alt på passende art for samlet kostnad av arrangemanget henholdsvis artene 6863, 6871, 6881 og 7351 For å ha krav på garantilønn må du, Jobbkretser AS skal til enhver tid være informert om innleier sin vernetjeneste og ved behov gis adgang til innleier sin virksomhet for kartlegging av arbeidsmiljøet. Personalhåndbok, HMS rutiner, Intevjue/CV tips og annen informasjon til utleid medarbeidere Retten til utdanningspermisjon er et tilbud til arbeidstakere som etter en tid i arbeidslivet ønsker seg mer utdanning. Hensikten er å styrke det generelle utdanningsnivået i samfunnet og å møte arbeidslivets og den enkeltes behov for økt kompetanse og omstilling

Statens personalhåndbok 2020 - 1 Staten som arbeidsgiver

Er det likevel slik at du ikke har mulighet til å utføre dine vanlige arbeidsoppgaver til tross for tilrettelegging, må du være innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid. Før din arbeidsgiver tar en slik beslutning skal både du og den tillitsvalgte tas med på råd lønn til egne ansatte, har heller ikke du krav på lønn for tiden under slik stengning. I henhold til arbeidsmiljøloven skal samlet arbeidstid (alminnelig arbeidstid + overtid) ikke oversti- PERSONALHÅNDBOK. La oss bidra til å bygge din karriere! Personalhuset. PERSONALHÅNDBOK For statsansatte følger det av Statens Personalhåndbok 2013 punkt 2.8.8 at embets- og tjenestemenn har krav på skriftlig attest hvis «de ber om det», dvs også mens arbeidsforholdet løper. Krav til attestens innhold. Når det gjelder hvilket innhold en sluttattest skal ha, inneholder aml § 15-15 (1) minimumskravene til en attest PERSONALHÅNDBOK . 2 Innholdsfortegnelse ETISKE RETNINGSLINJER FOR ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING KAPITTEL 4: TILLIT TIL SELSKAPETS VIRKSOMHET Selskapets internkontroll skal sikre oppfyllelse av krav fastsatt i loven og forskrifter

PPT - Arbeidsgivers styringsrett PowerPoint Presentation

Velkommen til håndboken vår! Her kan du lese litt om oss, og hvordan vi gjør ting. Denne håndboken er både for oss som jobber i Fink (logg inn her) og for deg som har snublet innom og er nysgjerrig.Håndboka er et levende dokument som alle ansatte skal ha eierskap til Kommunestyret vedtek personalhandbok for Solund kommune og endringar av denne etter - §4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet - §4-4 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet Meir utfyllande reglar er gjeve i ulike forskrifter, t.d. 1) Unjárgga gielda / Nesseby kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesiel

I henhold til Ferieloven skal ferie planlegges av arbeidsgiver og arbeidstaker i god tid i forveien. Arbeidstaker har rett til 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september og har generelt krav på tilbakemelding om innvilgning av ferie 2 måneder før feriestart Dersom dette ikkje let seg gjere, har arbeidstakaren krav på synsundersøking og databrille. Han kan òg få tilbod om til dømes progressive briller. Det finnes òg mange andre typar arbeidsoppgåver enn skjermarbeid som er synskrevjande, og der det kan vere behov for ei eiga arbeidsbrille Høyesterett viste til at skriftlighetskravet i arbeidsmiljøloven § 14-5 er en svært viktig ordensregel som skal verne arbeidstaker, og at det er arbeidsgivers plikt å sørge for klarhet i arbeidsvilkårene gjennom en skriftlig arbeidsavtale. Å unnlate å etterleve kravet om skriftlig arbeidsavtale stiller strenge krav til bevis for arbeidsgiver, som i dette tilfellet hevdet at. Du har rett til fri fra jobb for å amme barnet ditt. Alle har rett til inntil én time ammefri med full lønn, så lenge barnet er under ett år og arbeidsdagen er minst sju timer. Noen har rett til enda mer betalt ammefri, for eksempel hvis du jobber i staten eller kommunen. Pumping er sidestilt med amming Seniorrådgiver er en stillingsbetegnelse som brukes både i statsbyråkratiet i flere land og innen private organisasjoner.. Seniorrådgiver i den norske staten. I Norge har seniorrådgiver stillingskode 1364 i statens stillingsregulativ. Stillingskoden som seniorrådgiver benyttes for stillinger med krav om høy kompetanse og med arbeidsoppgaver av særlig krevende karakter

Voss tinghus Uttrågata 9, 5700 Voss Måndag til fredag kl. 08:30 - 15:30 . Kulturbanken Hardangervegen 2562, 5733 Granvin Onsdag kl. 09:00 - 15:0 Statens personalhåndbok - 2010-utgaven Til brukerne av Statens personalhåndbok Personalhåndboka skal være en bruksbok for de som har personalansvar eller på annen måte arbeider med HR-spørsmål i staten. Vårt mål er at den skal være en bru-kervennlig, oppdatert og korrekt kilde til kunnskap om lov, avtaler, administrativ Personalhåndbok for ansatte i MONIA AS I håndboken finner du informasjon om hva som kreves og forventes av deg som ansatt i MONIA AS. • Krav til klær, verneutstyr og verktøy • ID-kort for byggebransjen • Om nærmeste pårørende • Kontaktinformasjo Krav til forsvarlig egenkapital og likviditet og styrets ansvar. Styret har ansvar for å påse at selskapet har forsvarlig egenkapital og likviditet. Mange selskap sliter i dagens situasjon og styret sitter med et stort ansvar. Hoan van Nguyen, rådgiver i Sticos. 21.09.20. Styrets rolle og oppgave I KS personalhåndbok sies det ikke noe om krav til utlysning for tilsetting av stillinger som skjer administrativt. Dette betyr at det er opp til rådmannen om det er ønskelig med offentlig utlysning eller ikke. Derimot er det krav om intern kunngjøring. KS personalhåndbok sier at intern kunngjørin

Statens personalhåndbok 2020 - Lovdat

Offentlige anskaffelser av bygg og anlegg, IT, konsulenttjenester, etc. Maler, kontrakter, eksempler og kurs i offentlige anskaffelser 3.1 Krav til staten som arbeidsgiver Statsforvaltningen står overfor økende krav fra brukerne når det gjelder kvalitet på tjenestene, ☞Statens personalhåndbok pkt. 3.06. 3.3 Kompetanseutvikling Staten søker å fremme opplæring og etterutdanning av de tilsatte i form av kurs, hospitering Rett til fri ved flytting følger som regel av tariffavtale eller annen avtale i virksomheten. Det vil derfor variere om man har krav på velferdspermisjon i slike tilfeller, og om eventuell permisjon skal gis med eller uten lønn

Dette Bør en Personalhåndbok inneholde 4huma

Personalhåndbok Etiske retningslinjer 1. Bamble kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etisk Våre eksperter sørger for at du har alle nødvendige HMS-dokumenter, sjekklister og skjema for å jobbe trygt og dekke krav. 24onoff-løsningen samler alt på ett sted, gjør det lett tilgjengelig, og gir deg frihet til å fokusere på godt håndverk. Avtal en uforpliktende prat og gratis prøveperiode nå

Statens personalhåndbok 2020 - 10

 1. Gi dine ansatte enkel tilgang til bedriftens retningslinjer om arbeidstid. Prøv NHOs personalhåndbok gratis i 30 dager. Betaling i pauser. Hvorvidt arbeidstaker får betalt for pausen, sier Arbeidsmiljøloven ikke noe om. Dette kan imidlertid følge av den enkeltes arbeidsavtale eller av gjeldende tariffavtale
 2. Velkommen til Oslo kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett
 3. Statens personalhåndbok - 2012-utgaven. Forord 5. Til brukerne av Statens personalhåndbok. Personalhåndboka er en bruksbok for de som har personalansvar eller på annen. måte arbeider med HR-spørsmål i staten. Vårt mål er at personalhåndboka skal være. brukervennlig. Personalhåndboka skal være en oppdatert og korrekt kilde til.
 4. Ønsker du et nyttig verktøy i din daglige ledelse? Nå kan du få en god og skreddersydd HMS-håndbok fra kr 400/måned. Innholdet er utarbeidet av våre erfarne jurister og fageksperter, men du bestemmer og tilpasser innholdet slik at det passer for din virksomhet
 5. - Statens personalhåndbok: Guide til lønnsheving. Forhandlingene gjennomføres enten fortløpende, etter at krav er fremmet, eller til bestemte tidspunkter i året. Hvordan dette gjøres ved din virksomhet skal framkomme av den lokale lønnspolitikken

Statens personalhåndbok 2020 - 9

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca 47.000 medlemme Personalhåndbok 2019 - 2022 for ansatte i Utsira kommune Revidert: 30.09.2020 Vedtatt av Adm.utvalget: 28.09.2020 6 arbeidslivet. Videre skal vår personalpolitikk ha en naturlig forankring i et verdigrunnlag som legges til grunn for våre handlinger og beslutninger med særlig vektlegging av • Høy etisk standar

Personalhåndbok - eksempel SMB Norg

I en HR revisjon reviderer vi deres arbeidsavtalemaler, deres personalhåndbok, I gründerpakken tilbyr advokatene i Lovende en dags gjennomgang av lovenes krav i forhold til behovene i din virksomhet i dag, og for fremtiden. Advokatene i Lovende har maler som dere kan benytte fritt som en del av gjennomgangen Det er ikke krav til hva mor gjør når far eller medmor tar ut dager med flerbarnsuker. Når bare en forelder har rett til foreldrepenger. Når bare en forelder har rett til foreldrepenger, har denne forelderen også rett til alle flerbarnsukene. Det er ikke krav til hva mor gjør når far eller medmor tar ut dager med flerbarnsuker Førstestillingskompetanse, også betegnet hhv.førsteamanuensiskompetanse og førstelektorkompetanse, er samlebetegnelser på den kompetanse man må ha for å inneha stilling som førsteamanuensis (SKO 1011), seniorforsker (forsker II; SKO 1109/1110), førstebibliotekar (SKO 1200) eller førstelektor (SKO 1198) ved norske universiteter, forskningsinstitutter og høyskoler Innholdsfortegnelse over temaer i NMBUs personalhåndbok. Du kan også søke etter begreper hvis du ikke finner det i oversikten. Sø Du kan ha krav på 260 fri- og fraværsdager De færreste ved hvor mange dager de faktisk har krav på. VINNER: Kristine Kværnstrøm (36) er avdelingssykepleier på Nordseterhjemmet i Oslo. Som.

Statens personalhåndbok 2020 - 2 Ansettelse og opphør av

Refleksbruk i rettskjeldene - Lovdata

5 tips - slik får du en personalhåndbok som brukes - Compendi

Hvis noen av søkerne til en stilling oppgir å Statens personalhåndbok 2014 Side 8 Utskrift fra Lovdata - desember 2014 være funksjonshemmet/ yrkeshemmet skal det alltid innkalles minst en slik søker til intervju, dersom søkeren er kvalifisert til stillingen 01.04.2016 - 13:36 Vårens vakreste eventyr! Våren står for døra, forventningene stiger, og vi ser alle fram til bedre tider! Nå skal vi forhandle lønn Hvilken lønn har jeg krav på ved ansettelse? Det er ikke avtalt sentrale minstelønnssatser i Virke-området, jf. særavtalen i virke § 5.3. Unntak gjelder for leger med doktorgrad, som har rett på et lønnstillegg på kr. 42 500,-, jf. særavtalen § 5.4 Uklarheter om honorar, mandat og ansvar har ført til kaos i tilsynsordningen blant fengsler på Vestlandet. Nå vil jusprofessor Eivind Smith skrote dagens ordning

Webinar: Chatbot i HR-funksjonen - CompendiaNy boliglånsforskrift - Lovdata

Personalhåndbok for alle bransjer Avonov

av begge kjønn, samt krav til kompetansenivå i disse innstillingskomiteene, slik som ved tilsetting i ordinære vitenskapelige stillinger. Det ble i denne sammenheng vist til UiOs personalreglement og kapittel 3 § 7. I fremleggsnotatet gjennomgås UiOs personalreglement, sammenholdt med lov om likestilling og forbud mot diskriminering Personalhåndbok. Personalhåndboken egen HMS-sjef som oppdaterer deg om lovendringer og foreslår «beste praksis-rutiner» slik at du oppfyller alle HMS-krav. Eieradministrasjonen gir deg også muligheten til å kunne se hvordan de ulike barnehagene følger opp HMS-arbeidet sitt

Skifte til piggdekk? - Lovdata

Å ha krav på flyttedag er en ting, men om den er med lønn er noe annet. Du har ikke krav på flyttedag med lønn, det er det opp tilbedriften å avgjøre. Når jeg flyttet (jobber i staten) kunne jeg få flyttedag, men siden det ville være uten lønn tok jeg en feriedag i stede Permisjon i arbeidsforhold gir den ansatte mulighet til å være fraværende for kortere eller lengre tid, med eller uten lønn, samtidig som arbeidsforholdet fortsatt består. Permisjon må ikke forveksles med permittering. Rett til permisjon følger dels av lovregler og tariffavtaler, men kan også følge av praksis i den enkelte bedrift eller bransje, kutyme eller særskilt avtale Personalhåndbok Side 3 av 6 5.0 ANSETTELSE Du er ansatt i Lenas HelsePersonell så lenge det enkelte oppdrag varer. Din arbeidsgiver vil være Lenas HelsePersonell, mens arbeidssted og arbeidets art vil variere med de ulik Arbeidstaker har i gitte tilfeller lovfestet rett til permisjon. Om arbeidstaker har rett til lønnet eller ulønnet permisjon avhenger blant annet av hvilken permisjon hun eller han søker om/årsak til permisjon. Permisjonen dekkes ofte helt eller delvis av ytelser fra NAV, enten direkte til arbeidstaker eller som refusjon til arbeidsgiver. I andre tilfeller plikter arbeidsgiver å dekke.

 • Hytte til salgs bø i telemark.
 • Ikt avdeling molde vgs.
 • Parallel space snapchat not working.
 • Byråkrati max weber.
 • Angstdempende teknikker.
 • Top subscribed youtube channel.
 • Odysseen tema.
 • Scabies symptome bilder.
 • Parkering sola pris.
 • Utendørsbelysning vegg.
 • Veranstaltungen niedersachsen.
 • Hoven og vond tommel.
 • Magesmerter etter alkoholinntak.
 • Musikgarten wildberg.
 • Ekstra pensja system.
 • Funkis house.
 • Popstar auf umwegen stream deutsch kinox.
 • Labymod 2 download.
 • Mariana trench megalodon.
 • Maliks kvarten bistro.
 • Kvinnefotball 2017.
 • Teknosa kayseri mağazaları.
 • Firmakort kredittkort.
 • Likning løser.
 • Liquidsunday 2018 1 april.
 • Leie luksusbil dubai.
 • Melbiller farlig.
 • 1live tickets kaufen.
 • Merkantilismen i norge.
 • Tyggeleker baby.
 • Onde kryssord.
 • Koteletter i ovn lavkarbo.
 • Hinduismen synet på mennesket.
 • Mikroplast drikkevann.
 • Famke janssen filmer.
 • Garuda vishnu.
 • Vlw wohnungen linz.
 • Balder sofa home and cottage.
 • Eris planet.
 • Ausmalbilder spiderman batman.
 • Leviathan raid destiny 2.