Home

Språkdebatten 1814

Opphavet til språkdebatten på 1830-tallet. Johan Sebastian Welhaven. Løsrivelsen fra Danmark i 1814 var den foranliggende årsak til at man fikk en språkdebatt. Den nye unionen landet gikk inn i var løsere enn den med Danmark. Nå hadde Norge et eget parlament og en ny grunnlov. Landet opplevde en. Om språkdebatten på 1830-åra, med paralleller til det seinere arbeidet til Asbjørnsen og Moe og Kundsen og Aasen. Då Noreg blei sjølvstendig att i 1814, var det viktig å skape ei nasjonalkjensle og då sto språkspørsmålet sentralt. Eit sjølvstendig land måtte ha eit eige språk,.

Norsk språkhistorie (1830-1900) - Wikipedi

 1. Språkdebatten endrer seg gradvis fra å dreie seg om språkets navn til å bli en stid om språkets innhold. Vi får etter hvert to ulike skriftspråk i landet, dansk-norsk riksmål og landsmål, som senere får betegnelsene bokmål og nynorsk. Striden mellom disse to om hvilket som skal foretrekkes som norsk skriftmål, raser fram til i dag
 2. Begivenhetene i 1814 skapte ikke noe språkhistorisk skille på kort sikt. I § 33 i den reviderte Grunnloven av 4. nov. 1814 heter det at «Alle Forestillinger om Norske Sager, saavelsom de Expeditioner, som i Anledning deraf skee, forfattes i det Norske Sprog»
 3. Språkdebatt og språkpolitikk er på mange måter to sider av samme sak. Den offentlige debatten er ofte knyttet til politiske ambisjoner - ønsker om innflytelse og medbestemmelse. I den norske språkdebatten på slutten av 1800-tallet sto partiene Høyre og Venstre på hver si side
 4. Artikkel om språkdebatten i Norge på 1800-tallet. Artikkelen presenterer hva språkdebatten gikk ut på og nevner hvordan fire sentrale personer i romantikken så på språkdebatten. De fire personene som nevnes i oppgaven er Johan Sebastian Welhaven, Henrik Wergeland, Ivar Aaasen og Knud Knudsen
 5. På 1800-tallet var skriftspråket i Norge dansk. Etter at unionen med Danmark ble oppløst i 1814, mente mange i Norge at vi måtte ha et eget, norsk skriftspråk. Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbyggingen på denne tiden
 6. Norsk språkhistorie handlar om utviklinga av det norske språket frå opphavet i urnordisk fram til moderne norsk. Det er vanleg å dele norsk språkhistorie inn i fire tidsperiodar, med glidande overgangar mellom periodane.

I 1814 gjennomlevde Norge to valgprosesser, to nasjonalforsamlinger, krig og stormaktsforhandlinger. I løpet av året var landet styrt av tre ulike konger og opptil syv ulike regjeringskonstellasjoner. Ingen kunne i januar 1814 ha forutsett verken hendelsesforløpet eller resultatet i november Med 1814 og unionsoppløsningen inntrådte en helt ny språksituasjon for Norge, selv om det ikke gikk helt opp for nordmennene før ca. 20 år etter. Nå var ikke lenger København hovedstaden, landet skulle ikke lenger styres av danske embetsmenn. Men dansk var skriftspråket fremdeles 1814: Unionen oppløses, men dansk fortsatt skriftspråk 1830: Språkdebatt, Wergeland tar til orde for fornorsking 1840-tallet: Asbjørnsen og Moes Norske folkeeventy AV LARS S. VIKØR. Henrik Wergeland (1808-1845) var ein aktiv deltakar i den gryande språkdebatten i Noreg, som på 1830-talet for første gong begynte å rette seg konkret inn på korleis substansen i det norske språket skulle vere I 1814 var skriftspråket i Norge dansk. Den norske grunnloven blei derfor skrevet på et språk som ikke var vårt eget. Kampen for et eget norsk skriftspråk sto sentralt i det norske prosjektet. Gradvis fornying. Det var flere som engasjerte seg i debatten om norsk språk

Dette opplegget er ment som et oppstartsopplegg til emnet språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet. Tid: 2 X 45 minutter Fra Panorama Vg2 Side 95 - 104 Organisering Grupper med 3 elever Mål for elevene: Få oversikt over de mest sentrale hendelsene i norsk språkhistorie Reflektere over sammenhengen mellom språk og demokrati Bli kjent med e Forestillinger om det norske før og etter 1814. 434 år hadde Norge og Danmark vært i union. Napoleons krigen var grunnlaget for at Norge kom i union med Sverige. 1905 ble unionen med Sverige oppløst. Det var ingen universiteter i Norge, derfor måtte de reise til Danmark for å få en utdannelse I den norske grunnloven som var vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, var det i § 49 bestemt at «folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget, der består av to avdelinger, et Lagting og et Odelsting». Det skulle holdes valg til Stortinget hvert tredje år. 17. mai ble Christian Frederik valgt til Norges konge, men styret hans kom ikke til å vare lenge. Kronprins Carl.

Oppgave som fokuserer på språkdebatten i Norge i tiden etter grunnloven ble underskrevet i 1814. Oppgaven tar først for seg striden mellom Ivar Aasen og hans landsmål og nynorsk, og Knud Knudsen med sitt bokmål og riksmål (samnorsk) Etter unionsoppløsningen i 1814 fikk vi en språkdebatt i Norge, hvor folk som Wergeland og Welhaven deltok. På 1840- og 50-tallet arbeidet Ivar Aasen med å skape landsmålet Studiehefte om språkdebatten på 1800-tallet. Studiehefte om språkdebatten på 1900-tallet

Språkdebatten på 1830-tallet - Daria

 1. 1917 Spraagstriden Mest gjennomgripende reformen Skrivemåte, ordformer og bøyinger Nasjonalistisk, sosial, politisk og pedagogisk bakgrunn Språkreform 1907 Norsk-dansk blir riksmål Det norske riksmålet blir til. Skriftspråket får nå en mer norsk karakter. Nasjonal stemning ette
 2. I 1814 måtte Danmark avstå fra Norge til den svenske kongen, En aktiv deltaker i språkdebatten i første halvdel av 1800 - tallet var historikeren Peter Andreas Munch (1810 - 1863). Han var sterkt preget av det romantiske synet på sammenhengen mellom nasjon og språk
 3. VO-norsk, Frederik II vgs. Kort introduksjon i forbindelse med arbeid med (skrift)språkhistorie på 1800- og 1900-tallet
 4. 1814. 1814 Danmark-Norge ble oppløst og Norge fikk egen grunnlov. Period: 1814 to 2000. Språkdebatten 1850. Wergeland og Welhaven Wergeland og Welhaven var uenige i språkdebatten. Wergeland mente at for at Norge skal være selvstendig må det ha sitt eget skriftspråk. Med andre ord var han på.
 5. Språket forandret seg i 1814 . Norge kom ut av unionen med Danmark og inn i union med Sverige . Nynorsk ble skapt i 1814. 2. Hvilket skriftspråkhadde Norge i 1814? Dansk. Norsk. Svens
 6. I 1814 fikk Norge sin grunnlov, som det står mer om i innlegget under. Det var nettopp på denne tiden at man fikk et sterkt ønske om et eget skriftspråk. Hittil hadde alt blitt skrevet på dansk. Det oppsto ulike meninger om hva som skulle bli det nye skriftspråket i Norge. Det var mange so

Norsk fordypningsoppgave, Tim og Mar. Blog. Oct. 23, 2020. The best video templates for 7 different situations; Oct. 20, 202 1814. Norsk dramaserie i fire deler fra 1989. En beretning i fire deler om et lite folks kamp for selvstendighet. Sesong 1. 1. Diktat fra Kiel. 2. Kamp mot eneveldet. 3. Et edsvorent folk. 4. Riksforsamling. 1. Diktat fra Kiel , spilletid. Direkte nå. Det oppstod en feil under.

VGSkole: Språkhistorien etter 1814 (12

Språk oppgave (Språkdebatten) - Studienett

moderne norsk - Store norske leksiko

 1. I 1814 gikk Norge fra å være i union med Danmark til å være i union med Sverige. Da var det mange som ville holde på det danske skriftspråket fordi de var redde for at de skulle bli utsatt for en forsvenskingsprosess. Det danske språket var mest brukt i overklassen, mens majoriteten av befolkninga prata forskjellige norske dialekter
 2. Fra 1536 til 1814 var det danske skriftspråket det eneste skriftspråket i Norge. En som deltok i språkdebatten, og som var klar i sine ønsker om fremtiden, var Henrik Wergeland. han var opptatt av hvordan Norge kunne vokse som nasjon og selvstendig kulturelt demokrati
 3. Språkhistorie 1814-1900 Alle leser lærebok og referanselitteratur om norsk språkhistorie. Petter har forfattet en PP om sentrale personer i språkdebatten, den ligger her. Gruppene skriver inn sitt omforente svar i Fasit 2IDa. Lagt inn av Lektor Aas. Ingen kommentarer

Språkdebatten på1830-tallet •I 1814 hadde Norge blitt fri fra Danskene. •Vi hadde svensk konge, men var et eget land, med egen grunnlov. Språkdebatten på1830-tallet •80% av nordmennene bodde på bygda •Disse brukte ulike dialekter når de snakket. Språkdebatten på1830-talle I 1830-årene ble språket i Norge et nasjonalt debattemne. Det danske skriftspråket og norske talespråket sto langt fra hverandre, og man [hvem?] stilte spørsmål ved om dette var hensiktsmessig. Det dannet seg tre fraksjoner som hadde synspunkter på saken. Noen ville beholde dansk som skriftspråk, [omstridt - diskuter] men disse var i klart mindretall, og dette synspunktet fikk ikke. Språkhistorie og språkdebatten 1800-1900 tallet (1917-reformen: (Viktig) : Språkhistorie og språkdebatten 1800-1900 tallet, Aasen-normalen: skapte en normal, ett sett med regler for å lage grammatikk: måtte velge mellom mange former av hvert enkelt ord. Ville bort fra det danske: fjernet de ordene som er likest dansk. Valgte de ordene som var vanligst i dialektene som flest pratet, og.

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet - NDL

Når språkdebatten på 1800-talet blei så hard, har det først og fremst samanheng med at spørsmålet om språk er meir enn eit språkspørsmål. Det handla også om makt, kultur, tradisjonar, verdiar og, ikkje minst, kjensler Å gjøre engelsk til nytt norsk felles hovedmål vil være like dristig som det i sin tid var å innføre Grunnloven i 1814. Det vil også sette hele den norske (traurige) språkdebatten ut på. Kapittel 17 Oversikt over riksmåls- og bokmålstradisjonens normeringshistorie siden 1814. 05/05/2016- Gjennomslaget kom 12 år etter Knudsens død og 62 år (to mannsaldre) etter at han grep ordet i språkdebatten. Det er grunn til å merke seg dette tidsspennet. Språkvaner er seiglivede;. språkdebatten fra 1900-nå Timeline created by evaenel. In History. Period: Apr 27, 1889 to Mar 25, 1968. Slutten på unionen mellom Norge og Sverige, som hadde eksitert siden 1814. Norge blir et selvstendig land. 1907. Riksmålet Danske former ble erstattet med norske, Knud Knudsen som forkjemper. 1917. Stotinget vedtar en refor

Grip bloggen, Ina!: Språkdebatten på 1800-tallet

Språkdebatten i Norge på 1800-tallet Artikkel

Det jobbes nå med en språklov og en ny stortingsmelding om språk, du kan følge arbeidet her på regjeringen.no: Arbeidet med språklov og ny stortingsmelding om språk Hovedmålet for språkpolitikken er å sikre bruken av et velfungerende norsk språk på alle samfunnsområder Etter at unionen med Danmark ble oppløst i 1814, mente mange i Norge at vi måtte ha et eget, norsk skriftspråk. Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbyggingen.. 28 January 2020 1536-1814. Når var Norge en del av det danske riket? 300. Rundt 1840. Når kom det nasjonale gjennombruddet i diktningen? 300. Henrik Wergeland. Markerte seg tidlig i språkdebatten. 300. Henrik Ibsens. Hvem skrev et dukkehjem? 400. Mislikte fornorskningsprosjektet. Hvem var J. Welhaven? 400. 1840

Start studying Språkhistorie fra 1800-tallet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Start studying Språkdebatten på 1800-tallet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Då har ein ikkje forstått at språkdebatten etter 1814 strekte seg langt ut over ønsket om ein nasjonal markør. Det pedagogiske problemet i store delar av landet var påtrengande, for avstanden mellom det språket ein snakka og det skriftspråket ein hadde til rådvelde, var stor Norge stod mye sterkere kulturelt enn i 1814. Nasjonalisme; Norge hadde ett økonomisk fundament; Lite talte for fortsatt union. Konsulatsaka: Vi hadde felles utenrikstjeneste med Sverige, herunder konsulater. Venstre ville ha egne konsuler. Nesten krig i 1895, men Venstre ga seg og gikk med på forhandlinger Alt dette fikk betydning for løsrivelsen fra Danmark, Grunnloven av 1814 og arbeidet med å modernisere den norske nasjonen på 1800-tallet. Eilif Peterssen: «En aften i Det norske Selskab», 1892

Denne starta den dagen vi blei et fritt land, 17.mai 1814. Eg skal no informere deg om kvifor det blei to likestilte språk i Noreg, om disse skriftspråka og språkdebatten. Det heile starta med at vi blei rive løs fra danmark og vi blei eit fritt land 2. §2 Forskjellen mellom 1814 og 2003 er her at i 1814 sto det: Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget. Dette er fjernet i 2003 versjonen. 3. §3 I 1814 var det bare en enkel setning Den udøvende Magt er hos Kongen. I 2003 er det en lengre tekst om at også dronningen kan ha makt I språkdebatten Venstre støttet bøndene (landsmålet). Høyre støttet embetsmennene ( Det alminnelige Bogsprog. Men denne linjen forsvant og K.knudens Rigsmål vant frem etter 1900. Venstre fikk makten etter 1814 og valgte landsmålet. I 1878: lærene, så langt det var mulig, skulle undervise på barnas eget talemål

Kl. 10.00 tirsdag 28. april behandler Stortinget språkmeldingen «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk». Debatten overføres på Stortingets nett-TV med tegnspråktolking - Magnus - språksituasjonen i Norge 1814 - Jon Erik - språkdebatten i 1830-årene - Bjørn Aleksander - Henrik Wergelands rolle i språkdebatt - Frøydis - P.A. Munch - Marion - Ivar Aasens språkpolitiske syn - Beate - Knud Knudsen - Erik - viktige stortingsvedta Dansketiden (1550 - 1814) I 1536 blir Norge underlagt Danmark, og alle dokumenter blir fra nå skrevet på dansk. Derfor kalles perioden for dansketiden. Språket som ble snakket i Norge på denne tiden var riktignok ikke dansk, Deltagere i språkdebatten i 1830-årene Språkdebatten frem til nå hadde dreid seg om hva språket skulle hete. Språkdebatten i 1830-årene dreide seg om språkets innhold og bestanddeler. - En gruppe ønsker fortsatt dansk språk. - En annen gruppe ville fornorske dansken. - En tredje gruppe ville skape et helt nytt norsk språk basert på norrøn eller norske dialekter I begynnelsen av skoleåret hadde vi en debatt i timen. De forskjellige elevene representerte alle kjente personer som på 1800-tallet tok en del i språkdebatten. Vi fikk høre hva for eksempel Camilla Collett, Henrik Wergeland og Ivar Aasen mente vi skulle gjøre med språket vårt etter løsrivelsen fra Danmark i 1814

1. Hovedsynspunkter i språkdebatten i Norge mellom 1814 og 1850. 2. Knud Knudsen: Språklig ideologi og praksis. 3. Samnorskprosjektet - suksess eller fiasko? Norrøn tekst: Harald Grenske og Sigrid Storråde Litlu skiptusk þau fleiri orðum við áðr dróttning reið í brot. Haraldi konungi var þá heldr skapþungt I 1814, da Norge fikk sin egen grunnlov, var det mange forfattere som så nødvendigheten for et eget skriftspråk i Norge. Norge hadde tidligere ligger under dansk herredømme og derfor hatt dansk skriftspråk. · Henrik Wergeland var en dikter som gjorde seg gjeldende i språkdebatten Denne språkdebatten var bygd på tre hovedpunkter. Da Norge gikk inn i Union med Sverige i 1814, var de redde for at dette skulle føre til at svensk skriftspråk ble innført. Derfor gjorde de norske alt som stod i sin makt for å holde på det skriftspråket de hadde, altså dansk Prest, historiker og folkeminnesamler. Foreldre: Skipsfører, senere megler og branndirektør Christopher Faye (1772-1825; se NBL1, bd. 4) og Maren Mathea Borgen (1780-1817). Gift 1) 1.10.1835 med Johanne Ditlevine Madsen (2.3.1819-13.1.1846), datter av skiaptein Thomas Toft Madsen (1783-1855) og Anne Elene Dedekam (1795-1871); 2) 1.5.1850 med Octavia Knudsen (26.5.1828-9.1.1908.

norsk språkhistorie - Store norske leksiko

Året 1814 - Norgeshistori

TestPEMIS bloggg: Norsk Språkhistorie

Men i 1830-årene spisset språkdebatten seg i kampen mellom de to kulturpolitiske fløyene. Wergeland forbeholdt seg å kunne velgede uttrykkene som friest og mest bekvemt kunne gjengi og meddele tankene... uten å spørre om de sto oppført i danske ordlister - og selvsagt gjorde han akkurat det. Og Welhaven la imot Serie i to delar om språkmannen og diktaren Ivar Aasen og om kva arbeidet hans har hatt å seie for norsk kultur og norsk språkutvikling gjennom hundre år. Ved Oddgeir Bruaset I 1814 skjedde det mye for Norge. 1814 er året Norge fikk sin egen grunnlov og ble et selvstendig rike etter over fire hundre år under Danmark. Men før året var omme ble Norge knyttet til Sverige i en ny union. Det var ingen samlet motstand mot den dansk-norske union før 1814, men vi kan likevel se tegn til en økende nasjonalfølelse 1. Språkhistorie Perioden 1814-2010 2. • Grunnloven fra 1814 slo fast at alle norske lover skulle skrives på norsk språk. • Men hva var norsk? Grunnloven NORSKNorsk, norsk, norsk, norsk, norsk norsk 3. • I 1830-årene begynner jakten på en egen norsk identitet. • Vi kan si at den norske nasjonsbyggingen tar til for alvor

Henriette Silden: Fra dansk til to norske skriftspråk

Alle leser lærebok og referanselitteratur om norsk språkhistorie. Svar på spørsmålene i dette dokumentet.Alle skal svare på alle spørsmålene, klassen skal forfatte et felles dokument med gode og utfyllende svar. Petter lager felledokument i googledocs Da grunnloven kom i 1814 medførte den to ting; det var slutt på dansketiden, og Norge gikk inn i en union med Sverige. En av grunnene til at språkdebatten skulle få så sterk virkning i Norge var fordi de intellekutelle i Europa mente at språket var det viktigste kjennemerket på en nasjon I 1814 brøt Norge ut av unionen med Danmark og kom i union med Sverige. Kongen var svensk og Sverige styrte utenrikspolitikken, mens ellers hadde Norge stor grad av indre selvstyre. Sverige brydde seg ikke om å ha et felles svensk skriftspråk i de to landene. På 1800- tallet fikk nasjonalismen stor gjennomslagskraft i Europa

Norsk språkhistorie 800-1938 . We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads Ivar Aasen Om Ivar Aasen Ivar Aasen var vitskapsmannen som la grunnlaget for eit nynorsk skriftspråk. Han var òg diktaren som skreiv dei kjende linjene «Mellom bakkar og berg utmed havet», som er opningsorda til diktet «Nordmannen». Då Ivar Aasen (1813-1896) vaks opp i Ørsta og Volda på Sunnmøre tidleg på 1800-talet, hadde ikkje Noreg [ Språkdebatten i Noreg på 1800-tallet Språksituasjonen i Norge etter unionsbruddet med Danmark i 1814 ; Gamle mynter kan være verdt tusenvis av kroner. Det avhenger av årgang og hvor slitte de er ; Søkortene er gamle, og sejloplysningerne er ikke længere korrekte. Geodatastyrelsen har ophavsret på en del af kortene (En fyldigere utgav av denne artikkel, med flere språkeksempler, finnes i Norsk gramatikk. Riksmål og moderat bokmål, Kunnskapsforlaget 2014) Skrift og tale i tiden omkring 1814 Da Norge fikk politisk selvstendighet i 1814, var skriftspråket dansk, som det hadde vært i århundrer. En og annen detalj, især i ordforrådet, røpet ikke sjelden at en tekst [

Norsk Grunnlov i 1814. 200. Hvilke 4 språk lærte han seg? Norrønt, Engelsk, Fransk og Latin. 200. Knud Knudsen skrev en bok i 1886, hva het den? Hvem skal vinne. 200. I hvilket år ble Jamstillingsvedtaket vedtatt? I 1885. 300. Ivar Aasen vant en fortjenstorden, hvilken vant han av hvilken grunn Last ned kapittel 6. Side 115: Dette kapitlet handler om; Side 116: Den språklige situasjonen rundt 1814; Side 116: Språkdebatten; Side 117: 1840-åren i språkdebatten. Han samlet inn ord og uttrykk fra dialektene folk snakket, dette språket blei senere nynorsk. Så: I 1885 bestemte Stortinget at Norge skulle ha to offisielle . skriftspråk: Riksmål (senere . bokmål) og landsmål (senere . nynorsk). www.123norsk.co 1814 - 1905: Norge fra brikke til spiller . I 1814 var Norge ute av stand til å stå opp for seg. Unionsoppløsningen i 1905 markerer slutten på unionen mellom Norge og Sverige so I norsk språkhistorieskriving har 1814 gjerne stått fram som ein parentes på vegen fram til språkdebatten i 1830-åra då det endeleg byrja å skje noko substansielt. Den kulturhistoriske tilnærminga i språkhistorieforskinga gjennom eit par tiår har oppvurdert 1814 som periodeskilje også språkhistorisk

Norsk språkhistorie

Bokmålet - et språk med to røtte

Skoleprotokoll for Aarstad Sogn 1814-1839. A-0340 Årstad kommune. Skolestyret. Leave a Response. Navn (påkrevd) E-post (blir ikke publisert) (påkrevd) Nettsted. Søk etter: Innlegg knyttet til kart. Kontaktinformasjon. Bergen Byarkiv Tlf: 55566283 Faks: 55566240 E-post: bergen.byarkiv@bergen.kommune.n Overklassen 1800 tallet norge Norges historie - Store norske leksiko . Norges historie dekker perioden fra de første menneskene kom til landet og fram til vår tid.De tidligste sporene etter menneskelig bosetning i Norge er fra steinalderen, som begynte rundt år 9000-10 000 før vår tidsregning Denne språkdebatten var bygd på tre hovedpunkter. Da Norge gikk inn i Union med Sverige i 1814, var de redde for at dette skulle føre til at svensk skriftspråk ble innført. Derfor gjorde de norske alt som stod i sin makt for å holde på det skriftspråket de hadde,. Den første språkdebatten i 1830-åra Tre hovedløysingar på den språksituasjonen ein hadde i Noreg etter 1814 . Halde på det danske (skrift)språket - fleirtalshaldninga gjennom heile 1800-talet; Ta inn norske ord, former og syntaks gradvis - Wergeland, Asbjørnsen og Moe

I 2020 markerer Den norske kirke 150-års minnet for den første salmebok utarbeidet i Norge og på norsk: Landstads kirkesalmebog fra 1870. I flere hundre år hadde salmebøkene vært på dansk

Tidslinje norsk språkhistorie - Portfoli

Mind map: 1814 - 1840-åra: Ny stat, gammelt samfunn -> Å bygge en stat og skape en nasjon (1814 som vendepunkt på kort og lang stikt, De store forandringene sammenliknet med andre land, De norske samfunnstrekkene, Kilder og historiografi), Den statsbyggende generasjonen (1814 og arven fra frigjøringsåret, Personalunionen, Grunnloven - mellom folket og kongen, Embetsmenn, borgere og. Språkdebatten på 1800-talet . Som startpunkt for den språklege debatten på 1800-talet er det naturleg å velje hausten 1814, då Noreg inngjekk union med Sverige. Leiaren for intelligenspartiet - eller «danomanene», som det også blei kalt - var Johan S.C.Welhaven. Welhaven var ein skarp polemikar, Ivar Aasen ble født 5. august 1813 i Ørsta. Han er mest kjent som grunnleggeren av det nynorske skriftspråket og blir ofte kaldt nynorskens far. Han var en språkforsker men også en respektert dikter. Han skrev blant annet diktet «Nordmannen» som kom første gang ut i diktsamlingen Symra i 1863. Ivar Aasen mente av båd

Henrik Wergeland om språke

I 1830-årene ble språket i Norge et nasjonalt debattemne. Det danske skriftspråket og norske talespråket sto langt fra hverandre, og man stilte spørsmål ved om dette var hensiktsmessig. Det dannet seg tre fraksjoner som hadde synspunkter på saken. Noen ville beholde dansk som skriftspråk, men disse var i klart mindretall. Johan Sebastian Welhaven var blant disse, og dette synspunktet. Aasmund Olavsson Vinje, journalist og diktar, var banebrytande ved å gjere landsmålet til eit levande bruksspråk, med avisa Dølen, og han la grunnlaget for ein nynorsk essaytradisjon. Mange av Vinje sine dikt er tonesette, og fleire av dei er blitt folkekjære songar

Den norske grunnlov ble i 1814 skrevet på dansk, som jo var hovedmålet i Norge på den tiden ette unionen med Danmark. Etter hvert ble språket en viktig kampsak i Norge fordi man mente at språket var det fremste kjennetegnet på en selvstendig nasjon Fiske i norge på 1800 tallet. Ved midten av 1800-tallet var Norge fortsatt et land av bygdefolk. De aller fleste levde av landbruk og fiske. I 1825 bodde 87 prosent av den norske befolkningen utenfor byer og andre tettsteder Frem til begynnelsen av 1800-tallet ble torsken for det meste solgt som tørrfisk, som er usalta fisk som ble hengt på hesjer eller hjeller til tørk 13.4. prentar Rigstidende ein subskripsjonsinvitasjon for det nye tidsskriftet Saga, redigert av presten Johan Storm Munch og jernverkseigaren Jacob Aall, og utgitt av juristen Jens Chr. Bang. Tidsskriftet vil blant anna prente Sproggranskninger, sigtende til at udluge det fremmede Ukrud, som har qvalt Nordens herlige Tungemaal.Gjennom ulike bidrag prøver tidsskriftet å tilføre. Unionsoppløsningen var en av de viktigeste hendelsene som åpnet for selvstendige norske språkreformer. Danmark måtte avstå Norge til den svenske kongen i 1814. Norge fikk en mer selvstendig stilling i den svenske unionen, der de fikk ha sitt eget skriftspråk

De forskjellige elevene representerte alle kjente personer som på 1800-tallet tok en del i språkdebatten. Vi fikk høre hva for eksempel Camilla Collett, Henrik Wergeland og Ivar Aasen mente vi skulle gjøre med språket vårt etter løsrivelsen fra Danmark i 1814. <br />Jeg representerte, sammen med Ingvild, Johan Sebastian Welhaven I 1814 ble Norge frigjort fra unionen med Danmark! Hurra! Vi hadde fått vår egen grunnlov og egen nasjonalforsamling aka stortinget. da var vi blitt en selvstendig nasjon, da ble det derfor naturlig at vi fikk et nytt språk, noe som ikke var dansken! Men hvad fanden, dansk er den bedste! hysjt Fredrik den 4 Lecture notes, Analyse av skjønnlitterære tekster, Dialekt Lecture notes, Om+Knut+Hamsun+og+modernismen, Litteratur Lecture notes, Litteratur 1850-1900, Litteratur 1900-1950 Lecture notes, Psykologisk litteratur - kulturdebatt, Påvirkning fra engelsk i det norske språket Lecture notes, Retorikk, Norsk grammatikk Lecture notes, Strid og reformer, Nyere norsk histoir Språkdebatten som var styrt av Venstre, og Arbeiderpertiet i etterkant, var et forsøk å smelte sammen de to skriftspråkene til ett, samnorsk, fordi det ble sett på som upraktisk. nynorsk tilhengerne dannet Noregs Mållag, i 1906, og som en reaksjon ble Riksmålsforbundet dannet i 1907 Dikteren Henrik Wergeland og historikeren Peter Andreas Munch levde på denne tiden. De har begge stor innflytelse får språkdebatten. Wergeland, fordi han skrev dikt på det nye norske språket, og Peter er kjent for å skildre Norges historie helt fra oldtiden, og dette gjorde at folk så forskjellfra oldtiden og nå (1800-tallet)

Norsk - En egen nasjon bør ha et eget språk - NDL

Fra 1536 til 1814 var det danske skriftspråket det eneste skriftspråket i Norge. En som deltok i språkdebatten, og som var klar i sine ønsker om fremtiden, var Henrik Wergeland. han var opptatt av hvordan Norge kunne vokse som nasjon og selvstendig kulturelt demokrati Powtoon gives you everything you need to easily make professional videos and presentations that your clients, colleagues, and friends will love! No design or tech skills are necessary - it's free, easy, and awesome Selv mener jeg det er svært lite fremskrittsrettet å diskutere norsk eller nynorsk, når vårt mest samlende språk i stadig større grad er engelsk. Midt i den stille uke - påskeuken - slapp likevel Dagsrevyen (18.04.2014) en aldri så liten språkbombe. Det viser at Hedmark Frp har sendt inn et resolusjonsforslag om å gjøre Bokmå 7.5 Dansk i Noreg 1814-1905: kodifisering og bruk.. 35 7.5.1 Store endringar 1814-1905 7.6.3 Språkdebatten i 1830-åra.. 47 7.6.4 Praktiske konsekvensar av reformprogramma.

Last ned kapittel 6. Side 115: Dette kapitlet handlar om; Side 116: Den språklege situasjonen rundt 1814; Side 116: Språkdebatten; Side 117: 1840-år 1814 og ikke ved reformasjonen som i Europa forøvrig. For mens morsmålsbevisstheten utviklet seg i Europa under reformasjonen, fikk vi her i Norge dansk som administrasjons- og kirkespråk. Det er denne sammenheng Landstads kirkesalmebog skriver seg inn i. Samtidig med utviklingen av språkbevissthet i Norge kom dannelsen av ny Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA) Category. Academic discipline 44. Humanities 32. Cultural studies 1; Film and theatre studies 2. Film studies 2; Folklore studies, ethnology 1. Ethnology 1; History 3. Cultural history 1; Political history 1; Linguistics 13. English language 2

Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet - Gyldendals

Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA) Category. Academic discipline 59. Humanities 38. Cultural studies 1; Film and theatre studies 2. Film studies 2; Folklore studies, ethnology 1. Ethnology 1; History 3. Cultural history 1; Political history 1; Linguistics 19. English language 2; Indo-European languages 1; Nordic languages 5; Other Germanic languages 1; Other Slavic language

 • Ute aktiviteter för barn.
 • Blink hus rolvsøy.
 • Passbild generator ios.
 • Leberzirrhose child c lebenserwartung.
 • Duke ellington referat.
 • Riviera maison butikker norge.
 • Caesium schmelztemperatur.
 • Hvordan ikke spise.
 • Vhs moers programm 2017 2. halbjahr.
 • Webkamera brokke.
 • Hva er patogen.
 • Eventim köln.
 • Mega prefiks.
 • Master sword breath of the wild.
 • Firmakort kredittkort.
 • 2 åring gråter om natten.
 • Zeugma definition.
 • St johann im pongau einkaufen.
 • Granly skole tønsberg.
 • Ikm testing.
 • Shopping tipps düsseldorf.
 • Adopsjon peru.
 • Brenne synonym.
 • Lære yoga.
 • Text to speech greek.
 • Tuberkulose gravid.
 • Islands största vattenfall.
 • Barnehage langhus.
 • Pris ormekur til katt.
 • Gravid uke 19.
 • Ethiopia airport.
 • How to gameshare on xbox.
 • Jungle ordtak fantomet.
 • Tanzschule bergkamen.
 • Css triangle.
 • Callejon mfg.
 • Det gotiske riket.
 • Wie lange bleibt ciprofloxacin im körper.
 • Hengebjørk blad.
 • Herbstfestival herrenhausen.
 • Konvertere synonym.