Home

Industrielle revolusjon norge

Den industrielle revolusjon er en betegnelse for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne. Begrepet er særlig brukt om industrialiseringen i England på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Den industrielle revolusjon var ingen brå overgang fra tradisjonelt håndverk til. På denne måten hindret de en utvikling av moderne industri i andre land. I Norge dukket den første industrien opp rundt Akerselva ved Kristiania i 1840-årene. Det er likevel vanskelig å si at det er den industrielle revolusjonen i Norge, da industrireisinga her i landet var i startfasen helt fram til 1875 Industrialiseringen i Norge omfatter tiden fra omtrent 1850 og fram til 1900 i en periode der det norske samfunn forandret seg drastisk innen urbanisering, utvandring, industrialisering, utvikling innen jordbruk og en rekke sosiale felter. Perioden er gjerne assosiert med dikteren Inge Krokanns begrep «det store hamskiftet», i tiden som gjerne plasseres rundt 1850 Norge hadde i 1914 færre industriarbeidere, og forholdsvis flere bønder og fiskere, enn andre vestlige land, men skipsfarten og den produktive industrien gjorde Norge rikt. Samfunnet endres. I årene etter 1905 ble det snakket om «den nye arbeidsdagen». Det viste til Norges frihet fra unionen med Sverige og til den nye industrireisingen I Norge dukket den første industrien opp rundt Akerselva ved Kristiania i 1840-åra. Det er likevel vanskelig å si at dette er den industrielle revolusjonen i Norge, da industrireisinga her i landet var i startfasen helt fram til 1875. I Kristiania var det Akers Mekaniske Verksted som var først ute i 1841

Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. I begynnelsen var det snakk om manuelt drevne maskiner, som spinnemaskinen «Spinning Jenny», men utviklingen tok særlig fart etter oppfinnelsen av dampmaskinen, seinere også med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri Den industrielle revolusjon - Norge på 1800-tallet. I denne forelesningen skal vi gi et overblikk over hvordan forholdene var i Norge på 1800-tallet. Det er på denne tiden det moderne samfunn vokser frem. Norge gikk fra å være et jordbrukssamfunn med husholdningsøkonomi, til et industrisamfunn med kapitalistisk økonomi

Den andre industrielle revolusjon er en betegnelse brukt om endringer som skjedde i en rekke industrialiserte land fra seint på 1800-tallet til om lag 1920. Dette var basert på de teknologiske gjennombruddene som fulgte av at man tok i bruk høyspent elektrisitet som energikilde i industri og samfunnsliv. Elektrisiteten førte samtidig til at nye produkter ble framstilt ved. Den andre industrielle revolusjonen (1870-1970) Kom av en omforming av den industrielle sektoren på 1870-tallet, særlig i USA, Tyskland, Japan, og etter hvert flere land. Englands industrielle revolusjon, altså bærekraftig økonomisk vekst gjorde inntrykk på andre land og spredte seg Den første jernbanen i Norge ble åpnet mellom Christiania og Eidsvold i 1854. Men den industrielle revolusjon påvirket, ja, man kan kanskje gå så langt som til å si at den også drev utviklingen av ideologiske syn på hvordan verden var og hvordan den burde være

Martin 3ST4 Historie blogg

den industrielle revolusjon - Store norske leksiko

Historie Vg2 og Vg3 - Den industrielle revolusjonen - NDL

Interaktivt tankekart for den andre industrielle revolusjon. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Revolusjon i Storbritannia Storstilt masseproduksjon av varer og nye transportmidlet gjorde det mulig å frakte det til markedet. Men industrien skapte problemer. Kullet var ikke en fornybar ressurs og forurensingen var sterk. Allerede på 1700-tallet ser vi starten av problemene vi møter i dag. Typisk for den industrielle revolusjon var fabrikkene arbeidsplasser som kunne ha flere. Newcomen skaffet på denne måten engelsk industri en brukbar kraftmaskin, og et avgjørende skritt var tatt i den industrielle revolusjon. Maskinen ble bygd i et stort antall og var gjenstand for mange forbedringer. En fundamental forbedring ble i 1769 gjennomført av James Watt ved oppfinnelsen av en separat kondensator Den tredje industrielle revolusjonen kommer, og Norge må droppe fossile brensler og gå for en grønnere fremtid basert på fornybar energi, bildeling og supereffektive boliger. - Norges velstand og suksess de siste 40 årene er basert på oljen, men nå er det tid for å endre dette, sier visjonæren og tenkeren Jeremy Rifkin

Den industrielle revolusjonen førte dessuten til at det omkring fabrikkene bosatte seg arbeidere som ikke selv produserte mat og andre livsnødvendige varer. Bøndene gikk over til å selge jordbruksproduktene sine til arbeiderne og råstoff til fabrikkene, mens de kjøpte industrielt fremstilte varer som klær og landbruksredskaper I Ironbridge ble verdens første jernbro bygget i 1779, og landsbyen ble oppkalt etter broen. De engelske regionene Lancashire og Yorkshire er også kjerneområder for den industrielle revolusjon. Barnearbeid, arbeid som utføres av barn og ungdom innenfor rammene av en virksomhet. Barnearbeid reguleres i Norge av arbeidsmiljølovens (aml.) kapittel 11. Barn som er under 15 år, skal som hovedregel ikke utføre arbeid. Det samme gjelder opplæringspliktige barn over 15 år. I praksis betyr dette at forbudet gjelder inntil barnet har fullført grunnskolen, vanligvis når det er 15/16

Industrialiseringen i Norge - Wikipedi

Barnearbeid var en viktig del av den industrielle revolusjonen. Helt til begynnelsen av 1900-tallet jobbet unger på farlige arbeidsplasser. i 1904 reiste den amerikanske læreren Lewis Hine rundt og fotograferte barn på jobb. 3 Les om Jakob Neumann Mohns undersøkelse av barnearbeid i Norge Den industrielle revolusjonen er navnet på de store endringene som begynte i England fra midten av 1700-tallet med overgangen fra håndverk til fabrikkproduksjon. Den første industrien var knyttet til tekstilproduksjon, og England ble i løpet av forholdsvis kort tid omdannet fra å være et land med hovedsaklig jordbruk som næring, til et land som var sterkt preget av den voksende industrien Den industrielle revolusjonen langs Akerselva. Kraften i Akerselva, eller Frysja som den tidligere ble kalt, har blitt utnyttet av mennesker i årtusener. I dette undervisningsopplegget kan du lese om Akerselvas betydning for den industrielle revolusjonen i Norge på 1850-tallet Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914.I 1871 vant Tyskland den fransk-tyske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del av Tyskland. Krigen økte satsingen på utviklingen av ny teknologi.Revolusjonen sluttet i 1914, da den første verdenskrigen innledet en ny tid der den teknologiske utviklingen utelukkende. I begynnelsen av den industrielle revolusjon ble maskinene drevet av vannkraft - dampmaskinen var ennå temmelig ineffektiv og trengte forbedringer. Fabrikker som Lowdham Mill var bygd over en elv som drev et skovlhjul. Det var knapt med arbeidskraft i den engelske provinsen - et problem fabrikkeierne løste ved å hente arbeidskraft utenfra

Industriell revolusjon i Oslo: kapitalismens kraft og arbeidslivets utfordringer. Digitalt undervisningstilbud I dette undervisningsopplegget kan du lese om Akerselvas betydning for den industrielle revolusjonen i Norge på 1850-tallet Den industrielle revolusjon i Norge. Storbritannia var det desidert førende industrilandet gjennom mesteparten av 1800-tallet. Belgia fulgte etter på 1820-tallet, siden Frankrike og fra 1850-tallet også Tyskland og USA.Industrialiseringen av Norge begynte rundt 1840. De første dampdrevne tekstilfabrikkene ble opprettet rundt 1850. Dampsagbruk og høvlerier kom på 1860-tallet, tremasse. Vi snakker om en revolusjon - den andre industrielle revolusjon. Oppfinnelsen av kunstgjødsel revolusjonerte vedens matvareproduksjon. Dette ble grunnlaget for at Norge gikk fra å være et av de fattigste landene i Europa til det rikeste på 100 år

Norge blir et industriland - Norgeshistori

 1. Den fjerde industrielle revolusjon rammer bedrifter og ansatte fra flere hold: Økonomisk nedgang og omstilling; Automatisering og robotisering; Nye forretningsmodeller i tilgangsøkonomien; Effekten av omstilling er blant annet at vi i Norge er på vei mot en arbeidsledighet på syv til åtte prosent
 2. Slik blir den 4. industrielle revolusjon Gjennom en rekke medieoppslag og lederkonferanser tegnes det et dystert bilde: arbeidsledigheten stiger, omstillingen av næringslivet må skje fortere, oljeprisen har nådd nye bunnivå, og produktiviteten må bedres
 3. Den industrielle revolusjon skjer NÅ. En ny, industriell revolusjon feier over oss - uten at de fleste av oss skjønner noe som helst. Det foregår i det stille, men kraften i det som skjer kan bli stor
 4. Norge hadde stor befolkningsvekst på 1800 talet, særlig var veksten stor mellom 1815 og 1865. Det ble ikke født flere, men færre døde. På 1700 tallet hadde vi såkalt demografiske kriser der folketalet går ned. Særlig blir dette forårsaket av epidemier, kopper, dysenteri, tyfoidfeber og tyfus. Spedbarnsdødeligheten høy

Den industrielle revolusjonen. Kort og greit om den industrielle revolusjon. Sjanger Temaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 17.06.2000 Tema Industri. Det startet omkring på 1700- tallet i Storbritannia. Britene fant opp maskiner som kunne produsere. Fordeler og ulemper av Den Industrielle Revolusjon Dette medførte en endring i livsstil og teknologi. Siden det var så mange arbeidere fikk folk kortere arbeidstid. Mye av arbeidet var veldig slitsomt og skadelig før de fikk maskiner, nå gjorde maskinene det hardeste arbeidet

Den industrielle revolusjonen. Kap. 2. Den politiske revolusjonen 1776 1787 1789 1794 1799 1810-1823 1814-1815 1815 1848 Den amerikanske uavhengighetserklæringen. Veier til selvstendighet for Norge 1765 1771 1786-1787 1796 1807 1808-1809 1810 1811 1814 Strilekrigen (Vestlandet) Den første industrielle revolusjon kom etter introduksjonen av dampkraft i 1770, den andre med elektrisitet i 1870 og den tredje med IT og elektronikk i 1970. Nå er vi midt i den fjerde industrielle revolusjonen hvor digitale teknologier smelter sammen med fysiske, biologiske og økonomiske systemer

Viktige begreper. Bessemerprosessen Metode for å fjerne karbon fra jernmalm. Gjorde stålet mye sterkere; enclosure innhegnet område; entreprenør gründer; person som setter i gang ny virksomhet og skaper nye produkter; forlagssystem Kjøpmenn kjøpte inn råvarer og lot bønder bearbeide dem. Tidlig form for hjemmeindustri; frihandel handel uten statlige reguleringer som tollbarrier eller. Norge har alltid vært i front i gode miljøvalg, og har en ny mulighet her. I Davos ble det snakket om avfallshåndtering som den femte industrielle revolusjon, og gjenbruk av bergene med EE-avfall må tas på alvor. Det er viktig, og lønnsomt Industrisamfunn kan være en benevning på et land, område eller kontinent som er industrialisert, eller på et lokalsamfunn som er bygd opp rundt ei eller flere industriverksomheter.I et slikt samfunn arbeider dei fleste innen industrisektoren.Industrisamfunn kan sees som et overgangsstadium mellom et jordbrukssamfunn og et tjenestesamfunn der tjenesteyting er dominerende Oppgave 2. Den Industrielle Revolusjonen 1. Gjør rede for hovedtrekkene i den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen har sinn grobunn i Storbritannia på omkring 1750. Hvorfor akkurat Storbritannia? Storbritannia hadde forutsetninger de fleste andre land ikke hadde. Kina hadde også alle forutsetninger for industrialisering Den industrielle revolusjonen i Norge, befolkningsvekst og jordbruk. Laget av: Bjørnar Sandvold. Lektor med tilleggsutdanning. Utdannet historiker ved Universitetet i Agder, 2004. Jan Erik Auen.

REVIEW: Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity

Den industrielle revolusjon - Kildenet

Den industrielle revolusjonen i Norge - Duration: 10:55. Lektor Sandvold 537 views. 10:55. Warren Buffett, Chariman, Berkshire Hathaway Investment Group. I den industrielle revulosjoene her i Norge var det er fryktet sykdom som tok livet av mange. Det var ikke før 1940 det ble oppdaget medisiner mot folk som hadde fått Tuberkoluse, eller TB. TB var da i ferd med å forsvinne, men i de siste årene har den fått en oppsving igjen.I Norge i dag er over 400 000 nordmenn smittet av denne sykdommen, men de fleste er smittet før 1950

Den andre industrielle revolusjon Industrialiseringa etter 1870 blir gjerne kalt den andre industrielle revolusjon. Grunnen til dette er de store forandringene som skjedde i forhold til industrialiseringens barndom Tekstilindustri er industriell produksjon av tråd, garn, tøyer eller klær i stor skala. Tekstilindustrien har århundrelange røtter som husholdningsindustri og håndverk, men oppstod som maskinell produksjon i England på slutten av 1700-tallet.. Tekstilindustrien er inndelt i nisjer etter produksjon og råvarebruk

På samme måte som de tre første industrielle revolusjonene, vil den fjerde industrielle revolusjonen også endre økonomien, arbeidsmarkedet og samfunnet på grunn av nye teknologier og prosesser. I motsetning til tidligere, vil den fjerde industrielle revolusjon skje i rekordfart og vil med kombinasjonen av hurtig utvikling og økt globalisering, gi muligheter vi aldri har sett tidligere Den industrielle revolusjonen hadde dyptgripende effekter på samfunnet. Den førte til økt økonomisk vekst. Rundt 1850 produserte britene åtte ganger så mye jern, fem ganger så mye kull og seks ganger så mye tekstiler som de hadde gjort 50 år tidligere Til Den industrielle revolusjon. Kildeoppgave: Adam Smith. Illustrasjon: Wikicommons. Adam Smiths berømte bok Nasjonenes rikdom (1776) er en vitenskapelig undersøkelse av verdensøkonomien fram til 1776. Samtidig er det ingen tvil om at Smith fremmer et bestemt syn på hvilket økonomisk system som er best Den industrielle revolusjonen begynte, og den begynte i Storbritannia. Men hva er egentlig en industriell revolusjon? En definisjon som jeg synes passer bra er at virksomheten som drives i fabrikker, verksteder eller hjemme hos arbeideren, som enten går ut på reparasjonsarbeid eller mekanisk, kjemisk eller for hånd å fremstille nye produkter av råstoffer og mellomprodukter

gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet; gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og fram til i da En ny industriell revolusjon inntar nå matfatet. Tyskerne kaller dette den fjerde industrielle revolusjon. Mer datakraft, Norge som en spydspiss mot et mer klimavennlig samfunn Den andre industrielle revolusjon Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. Industri 4.0 - den fjerde industrielle revolusjon Industri 4.0 betegner den fjerde industrielle revolusjonen, hvor industri, produksjon, verdikjeden digitaliseres og integreres til en dynamisk enhet Den (andre) industrielle revolusjon Kort og godt om den andre delen av den industrielle revolusjonen, med noen hovedpunkter. Oppgaven ble skrevet i faget Nyere historie (3. klasse, vgs)

Industriquiz | Altomhistorie

3D-printing øker i Norge Det finnes ikke noen offisielle tall for omsetning av 3D-printere i Norge, men bransjen antar at det er omsatt rundt 120 maskiner fra 200 000 kroner og oppover. I tillegg er det solgt et sted mellom 30 og 50 maskiner under 200 000.De størst Begrepet «den industrielle revolusjon» brukes om de endringene i økonomien og samfunnet som begynte i Storbritannia på 17- og 1800-tallet, og som senere er spredt til store deler av verden. Den grunnleggende endringen var at mye av produksjonen av varer gikk fra å skje i små enheter, for eksempel på hver enkelt gård, til å finne sted i store fabrikker og industrianlegg

Den industrielle revolusjon - Wikipedi

Barn Mange barn arbeidet på fabrikkene under den industrielle revolusjonen. De hadde små og myke fingre, som kom lett til i maskineriet i spinnemaskinene. Et annet sted det jobbet mange barn, var gruvene. De store, nye maskinene som ble lagd og tatt i bruk under den industrielle revolusjonen var laget av jern Den industrielle revolusjonen Hva var bakgrunnen for den industrielle revolusjon, og hvorfor begynte den nettopp i Storbritannia? Dette spørsmålet blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på det gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre Hvilken betydning fikk den industrielle revolusjon for næringsutviklingen i Europa, og på hvilken måte ble de sosiale forholdene påvirket av revolusjonen? I oppgaven har jeg benyttet mange forskjellige kilder, og jeg redegjør for flere forskjellige kunstverk som viser næringsutvikling eller sosiale forhold i Norge og Europa på denne tiden

Moderniseringen av landet

Historie: Den industrielle revolusjon III

Ca. 1750 -> Industrielle revolusjon begynner i Storbritannia -> nye energikilde: steinkull -> smelte jernmalm mer effektivt -> jern tilgjengelig for flere -> jern erstatning for tre i maskiner + steinkull drivstoff for oppfinnelsen dampmaskinen -> pumpet vann ut av gruvene, drive motorer i skip og lokomotiv -> muskelkraft til mennesker og dyr erstattet -> mindre avhengige av vind- og vannkraft Den andre industrielle revolusjon Author: wicken Last modified by: wicken Created Date: 9/4/2005 7:28:44 PM Document presentation format: On-screen Show Company: UiO Other titles: Arial Default Design Den andre industrielle revolusjon Hva var 2IR Den industrielle revolusjon. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den industrielle revolusjon. Industribyen Manchester. Bruk lenken under til å svare på oppgavene. 1. Hvilken betydning hadde byen Manchester under den industrielle revolusjonen? 2. Hvordan påvirket. Den industrielle revolusjon. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den industrielle revolusjon. Test deg selv. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare; Rettigheter; Kontakt oss.

den andre industrielle revolusjon - Store norske leksiko

Gjør rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945. Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt): Reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers livsbetingelser og formet forventninger til framtide gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektive Learn den industrielle revolusjonen with free interactive flashcards. Choose from 340 different sets of den industrielle revolusjonen flashcards on Quizlet En oppsummering av kapittel 7 i Underveis for 8. trinn Over halvparten av jordens befolkning bor i byer. Den industrielle revolusjon og effektivisering av landbruket på midten av 1800-tallet førte til at folk strømmet fra landsbygda til byene for.

Den franske revolusjon - StudiewebHusmann - Wikipedia

Den industrielle revolusjon blir med det overgangen fra husholdningsøkonomi til industrisamfunn som fant sted i Europa fra tidlig på 1800-tallet. Vi må så vite hvilke betingelser som må være opptatt for at et land skal bli industrialisert. Ressurser Råvarer til produksjonen. Kraft for å drive maskinene Tallet 4.0 peker på at vi er inne i den fjerde industrielle revolusjonen. I den første fikk vi maskiner og damp, deretter strøm og masseproduksjon, så automasjon og nå digitalisering. Panengstuen mener likevel evolusjon kan være et like godt ord for å beskrive prosessen, og har liten tro på at Industri 4.0 vil kunne begrenses til en bestemt tidsperiode som tidligere revolusjoner Kort om emnet. Den industrielle revolusjon var innledningen til en ny fase i historien. Det økonomiske vekstmønsteret ble endret radikalt - fra nå av var veksten vedvarende og stanset ikke lenger opp. Det vil si at den industrielle revolusjon, som først fant sted i Storbritannia ca. 1760-1830, var innledningen til det som skulle bli til dagens velferdssamfunn Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner. Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masse-produksjon. Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger. Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller Mens den industrielle revolusjonen kom til Storbritannia rundt 1770 kom den til Norge rundt 1850. Her er en liten oversikt over når ulike utviklinger skjedde i Norge: 1850 - dampdrevne tekstilfabrikker 1860 - dampsagbruk og -høvleri 1870 - tremasseindustrien 1880 - cellulose- og papirindustrien 1900 - elektrokjemiske og elektrometallurgiske industrie Eksamen, den industrielle revolusjonen i Norge! Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Eksamen, den industrielle revolusjonen i Norge! Av svl_, 11. juni 2013 i Historie. skole lekser; eksamen; hjelp; Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. svl_

 • Død kvinne stavanger.
 • Lamslått kryssord.
 • Næring kryssord.
 • Bike trial sykkel.
 • Jobcenter aurich stellenangebote.
 • Familie advokat oslo.
 • Går tilbake kryssord.
 • Tanzen in münster.
 • Fjerne sparkelstøv.
 • The 100 sesong 4 norge netflix.
 • Negler lørenskog.
 • Bydel sagene kultur.
 • Portugisisk vannhund hvit.
 • Robert redford jane fonda.
 • Wolverine weg des kriegers stream movie4k.
 • Memmingen blüht 2018.
 • Toscana hafjell.
 • Spraytan moss.
 • Römischer kaiser nero.
 • Pusse opp bad pris 2015.
 • Vedrørende engelsk.
 • Twitch login.
 • Wesele od a do z.
 • Hatem undressed instagram.
 • Mayweather weight.
 • Westend bielefeld.
 • Bs varmedress.
 • Figgjo fabrikkutsalg.
 • Zieglerbräu dachau nightclub.
 • Quicksilver boat.
 • Eragon 2 coming out.
 • Kfz zulassungsstelle asbach.
 • Mammografiprogrammet akershus.
 • Ullern sushi.
 • Ebay kleinanzeigen bild verschicken.
 • Konferanse oslo.
 • Schillers gebeine.
 • Rød pølse historie.
 • 2 zimmer wohnung rheine.
 • Natürliche virostatika.
 • Kolloidales silber leber.