Home

Global befolkningsutvikling

Demografi og utvikling - 1/4 - Global befolkning og befolkningsutvikling (inkl. den demografiske overgangen Demografi og utvikling-Global befolkning og befolkningsutvikling Demografi (befolkningslære) Den demografiske hovedformelen: antall fødsler-antall døsdsfall, + inflyttere-utflyttere= befolkningstilveksten-Hvis det er over 0 har befolkningen vokst, hvis det er under null har befolkningen krympet (negativ befolkningstilvekst) Fødte- døde= naturligtilvekst Innflyttere- utflyttere. Globale årsaker kan skyldes mangelen på penger. Slik som internasjonale handelsavtaler, lån, bistand og gjeld skaper store konsekvenser for et lands økonomi. Når et land har så mye gjeld, hjelper det lite å tjene penger til landet. Hadde alle vært som oss forbrukere her i vesten hadde vi fått en global oppvarming Befolkning og befolkningsutvikling. Fremføring om befolkning og befolkningsutvikling skrevet for muntlig eksamen. Karakter: 6 (Eksamen 2012) om det stemmer at det er global oppvarming som er fremprovosert av mennesker er vi i ferd med å bevege oss på meget dypt vann,. Den vanligste måten å måle befolkningsutvikling på er ved å studere hvordan en befolkning utvikler seg over tid. Ved å måle faktorer som fødselsrate, dødsrate, innvandring og utvandring er det mulig å lage en modell for hvordan befolkningen vil se ut i framtiden

Befolkningsutvikling og befolkningsforhold er svært omfattende begreper. På FN sine sider for befolkningsutvikling kan du lese at: Global befolkningsutvikling omfatter befolkningsvekst, aldersstrukturer, fruktbarhet, fødsler og dødelighet, migrasjon, og mer. Som påvirkes av, og har innflytelse på, alle aspekt av menneskelig-, miljø-, sosial- og økonomisk utvikling Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet. Feltet omfatter nasjonale og regionale framskrivinger av befolkningen etter kjønn og alder og framskrivinger av antall innvandrere etter kjønn, alder og landbakgrunn. Forskningen analyserer trender og mønstre i befolkningsutviklingen, både i. Etter 1994 har det ikke vært noen store, globale befolkningskonferanser, bare oppfølgingssesjoner i FNs generalforsamling i 1999 og 2004. Regimeskiftet i USA fra Bill Clinton til George W. Bush i 2000 har langt på vei ført USA tilbake til standpunktene fra 1984 læren om befolkning og befolkningsutvikling. den demografiske overgangen, en modell/teori som sier at befolkningsutviklingen i et land historisk går fra en fase med høye fødselsrater og høye dødsrater, til en fase med lave verdier på begge de to ratene

verdens befolkning - Store norske leksiko

 1. gi eksempler på teorier om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold; forklare årsakene til flyttestrømmer i land og mellom land og drøfte virkningene; Byenes vekst . Den demografiske overgangen. Verdens befolkning . Flytting mellom landsdeler i Norg
 2. Dette undervisningsopplegget inneholder 7 ulike læringsaktiviteter hvor målet er å lære elever begreper, jobbe med faktaopplysninger, og se temaene bosettingsmønstre i verden, demografi og klimaflyktninger i sammenheng med FNs bærekraftsmål.Elevene får trening i å være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende, forstå sammenhenger i samfunnet, vurdere kunnskap, hendelser og fenomen.
 3. e tanker rundt den globale befolkningsituasjonen. mandag 7. mai 2012. Teorier om befolkningsvekst Thomas Robert Malthus og Ester Boserup har laget forskjellige teorier på hvordan de tror sammenhengen mellom økningen i folketall og matproduksjon vil vokse
 4. Statistisk sentralbyrås bidrag til grunnlovsjubileet i 2014 var boken Folkemengdens bevegelse 1735-2014 - en tabellstudie. Nesten 300 års befolkningsutvikling blir skildret gjennom historien til en helt bestemt tabell, publisert for første gang i 1914. Les me

Verdens befolkning - Wikipedi

 1. Gjennomgangen av befolkningsutviklingen de siste rundt 250 årene viser at folkemengden i Norge ble omtrent fordoblet mellom den første folketellingen i 1769 og 1855, det vi si på rundt 86 år. Den neste fordoblingen tok omtrent like lang tid, 85 år, og ble nådd i 1940. Fra 1940 og frem til 2020 har folkemengden økt med 81 prosent
 2. Den globale befolkningsveksten har avtatt betydelig de siste tiårene. Det blir ikke lenger snakket om noen befolkningseksplosjon eller -bombe, slik det ble på 1960- og 1970-tallet. Likevel vokser folketallet raskt, og i mange regioner er befolkningsveksten så sterk at den bremser sosial og økonomisk utvikling
 3. Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Fakta> Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling. I 2012 passerte befolkningen i Norge 5 millioner, og før 2050 vil vi passere 6 millioner. Fremover endres vår klassiske befolkningspyramide til å ta form av en tønne
 4. Av Max-Emil King Rundt år 1000 levde det i overkant av 300000 mennesker på jorda. I dag har antallet økt til nesten syv milliarder. Bare siden 70-tallet har antallet doblet. Byene blir større, plassen trangere. Og når stadig flere blir født og det tilsvarende dødsantallet ligger vel 70-80 år etter er det mange som frykte
 5. Blog. Sept. 5, 2020. How to engage your audience in any online presentation; Sept. 2, 2020. Master these negotiation skills to succeed at work (and beyond
 6. Bosettingsmønstre og global befolkningsutvikling inngår også i hovedområdet. Videre dreier det seg om befolkningsvekst, befolkningspolitikk og flyttestrømmer. Økonomisk geografi. Hovedområdet økonomisk geografi handler om sammenhenger mellom ressurser, økonomi og samfunnsendring
 7. http://www.ted.com The world's population will grow to 9 billion over the next 50 years -- and only by raising the living standards of the poorest can we che..

Inneholder eksempler på teorier om befolkningsutvikling og drøfting globale befolkningsforhold. Fase 1 - 5 og KONKLUSJON Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling og demografi - Fylkesstatistikk for Hedmark 2017 - 19 Figur 14. Kilde SSB. Tabell 07459 Figur 15. Figur 16.Kilde SSB. Tabell 10213 og 11168 Kilde SSB. Tabell 07459 ner i yrkesaktiv alder. Omsorgsbyrden vil også -2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-66 år 67 år+ A n ta ll p e r s. Start studying Teorier om befolkningsutvikling og drøft globale befolkningsforhold. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

GEOGRAFI: Hans Rosling om global befolkningsutvikling

Ifølge Øystein Kravdal, professor i demografi ved Universitetet i Oslo, er global befolkningsvekst fortsatt et problem, spesielt for en del fattige land. Mens kvinner i Asia, Latin-Amerika, Nord-Amerika og Europa har mer enn halvert fødselsraten de siste 50 årene, er den gjennomsnittlige barneflokken for en afrikansk kvinne bare redusert fra 6,7 til 5,1 Befolkningsutvikling v 2020 - 2040 . Beregne og vurdere framtidig befolkningsstørrelse og - sammensetning, basert på ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og inn- og utvandring. Befolkningsprognoser er et viktig redskap for å framskriv Global sirkulasjon. Åpne i ny fane. Begreper

Geografi - Global befolkning og befolkningsutvikling - YouTub

Arbeidsmåte for samlet studie av befolkningsutvikling på flere geografiske nivåer og for bruk av tematiske kart. For å gjennomføre vår studie av kommunenes befolkningsutvikling i regional sammenheng, trenger vi informasjon som er sammenliknbar over tid og geografiske enheter imellom - altså sammenliknbarhet både kronologisk og korologisk Oppgaven inneholder fyldige besvarelser av 6 oppgaver i geografi på Vg1. Oppgavene omhandler blant annet global økonomi og internasjonal arbeidsdeling, demografisk utvikling i Norge, befolkningsutvikling, flyttestrømmer i verden og Islands demografi Demografi og utviklingMål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for den demografiske utviklingen i Norge med hovedvekt på situasjonen i dagforklare årsakene til flyttestrømmer i land og mellom land og drøfte virkningenegjøre rede på teorier om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforholdgjøre rede for globale forskjeller og levevilkår, forklare mulige. Verdens befolkning får bedre råd og har et mye større forbruk som gir utslipp av klimagasser til luft og ødelegger naturomgivelser rundt om i verden som det blir større produksjon av når befolkningen øker. I dag er dette veldig aktuelt siden vi står ovenfor globale miljøproblemer som kan ramme befolkningsutviklingen

• sammenlikne teorier om befolkningsutvikling og drøfte konsekvenser av befolkningspolitikk • gjøre rede for global befolkningsutvikling og forklare og diskutere befolkningsendringer • gjøre rede for årsaker til og vurdere konsekvenser av flyttestrømmer internasjonalt Befolkningsutvikling pr. 25. mai 2020 Aurskog-Høland kommune • Landets gjennomsnittlige vekst i perioden 2015‐2019 er 3,1 %. • Befolkningsveksten har gått ned i Norge som helhet, mens Oslo og Viken har opprettholdt en høy befolkningsvekst. • Bærekraftig befolkningsutvikling og god livskvalitet • Utjevning av sosial ulikhet • Tilrettelegge nærmiljø • Fellesskap og inkludering • Forebygge psykiske plager Hovedsatsningene skal være grunnlag for en drøfting i arbeidet med kommunens planstrategi (jf. Folkehelselovens §6, og PBL §10-1), og for bruk i kommunens planlegging Global filbruk. Desse andre wikiane nyttar fila: Bruk på ru.wikipedia.org Befolkningsutvikling 1951 - 2010.

Global befolkning og befolkningsutvikling

Notat 28.03.2011 Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge 2011-2030 Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforsknin Fordelingen av fattige og rike i verden. Størsteparten av verdens befolkning lever i utviklingsland. I Europa, som har en stor andel rike, industrialiserte land, bor kun 10 % av verdens befolkning, mens Canada og USA står for ca. 5 % av verdens befolkning 2.1 Befolkningsutvikling Verdal har hatt en middels høy befolkningsvekst siden 2007. Pr 1. januar 2020 var det ifølge Statistisk Sentralbyrå 14 948 innbyggere i Verdal kommune. Fødselsoverskuddet har vært noe synkende, men variasjoner i befolkningsveksten skyldes i stor grad endringer i nettoinnflytting, altså endringe Global filbruk. Desse andre wikiane nyttar fila: Bruk på sq.wikipedia.org Moss; Utvida informasjon. Fila inneheld tilleggsopplysningar, mest sannsynleg frå digitalkameraet eller skannaren som vart brukt til å lage eller digitalisere henne. Tittel: Befolkningsutvikling 1951 - 2010. Er dette Oslo 2030? Fortsetter innvandringsnivået til hovedstaden som de siste årene, vil åtte delbydeler snart få en innvandrerbefolkning på 86 prosent eller mer

Fil:Befolkningsutvikling kommune 1103

Oppdaterte tall og fakta om flyktningsituasjonen i Tyskland. Tysk grensekontroll påvirker Norge. Sylvi Listhaug sier hun vil gjøre hva hun kan for at så få asylsøkere som mulig kommer til Norge neste år Etter sensur er sensorene tilgjengelige for å gi muntlig tilbakemelding på karakterene. Odd Arne Westad har trefftid for kand.nr. 5001-5026, 5101-5126 21. desember etter kl. 13 på e-post oaw@oaw.cn. Stian Christensen har trefftid for kand.nr. 5027-5049 21. desember kl. 14-16, U028 NHA eller tlf. 22 85 84 94 - gjøre greie for teorier om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold - gjøre greie for globale forskjeller i fordeling og levekår, forklare mulige årsaker til dem og drøfte hvordan man kan jevne ut forskjeller mellom land. Eleven kan -forklare demografi, kjenne til Norges folketall, noen demografiske komponenter o 1. Geografi fleag/iStockphoto. Kosmos. Elevoppgaver. 1. Geografi. 1.1 Verdensrommet og jord

Befolkningsutvikling 1951- 2014 . Tall pr. 1. januar . 2.2 Historisk befolkningsutvikling . Ullensaker . Befolkningen i Ullensaker er mer enn tredoblet siden slutten av 50tallet. 10 000 - innbyggere ble passert i 1954/55. Kommunen opplevde sterk befolkningsvekt på slutte Felles global retning for land, næringsliv Redegjør for viktige regionale utviklings-strekk, utfordringer, utviklingsmuligheter Fig. 3 Befolkningsutvikling og alderssammensetning (kvinner og menn) 2000-2019 Fødte og døde. Storfjord kommune har hatt fødselsunderskudd de fleste årene siden 2010 Fil:Befolkningsutvikling kommune 1576.svg. Les på eit anna språk; Overvak; Endra; Fil; Filhistorikk; Filbruk; Global filbruk; Utvida informasjon; Storleik på denne PNG-førehandsvisinga av denne SVG-fila: 300 × 130 pikslar. Andre oppløysingar: 320 × 139 pikslar | 640 × 277 pikslar | 800 × 347 pikslar | 1 024 × 444 pikslar | 1 280.

Fil:Befolkningsutvikling kommune 0621

Fil:Befolkningsutvikling kommune 1919.svg. Les på eit anna språk; Overvak; Endra; Fil; Filhistorikk; Filbruk; Global filbruk; Utvida informasjon; Storleik på denne PNG-førehandsvisinga av denne SVG-fila: 300 × 130 pikslar. Andre oppløysingar: 320 × 139 pikslar | 640 × 277 pikslar | 800 × 347 pikslar | 1 024 × 444 pikslar | 1 280. Dagens situasjon - befolkningsutvikling og det regulære boligmarkedet Frogn har den største veksten i de eldste aldersgruppene og andelen eldre vil fortsette å øke kraftig. Frogn kommune har hatt en betydelig befolkningsveskt fram til år 2013. Siden da har veksten stagnert og vært negativ i perioder I samme periode har veksten i Nord-Norge vært 20 000. Tar vi bort motorene, Tromsø og Bodø, ville det ha vært negativ befolkningsutvikling i Nord-Norge. Den relative kjøttvekten mellom nord og sør, som gir makt når midler skal fordeles til samferdsel, kommuner, helse, forskning osv. er dermed blitt betydelig svekket flyttinger og befolkningsutvikling. Analysene av flyttestrømmene gjøres for årene 1988, 1992 og 1997. Vi har valgt disse årene fordi de representerer to høykonjunkturår og ett år med lavkonjunktur. Boligdata er fremskaffet gjennom offentlig statistikk, til dels bearbeidet av kommunene til tall på områdenivå

Befolkningsutvikling og boligbehov 2014-2050 Notat til Kommuneplanmelding for byutvikling 2014-50 Sveinung Eiksund, byplankontoret 15.10.2014 . Folkemengden i det som i dag tilsvarer Trondheim kommune. Folketellinger 1900-1950. Statistikk per 1.1. for årene 1951-2014 BÆRUM KOMMUNE Høringsutkast pr. 9.2.2017 Behovsanalyse for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2017-203 Befolkningsutvikling 1951-1.10.2019. Antall personer. 164 152 104 97 99 72 66 48 59 55 63 68 66 67 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 1990-2000 2000-10 2010-18 Fødte, døde i Meløy. Årlige gjennomsnitt i ulike perioder. Antall personer. Fødte Døde BEFOLKNINGSUTVIKLING 1

Fil:Befolkningsutvikling kommune 0229

Globale og nasjonale Flere kommuner har også fått en negativ befolkningsutvikling. Ungdom drar fra kommunen og tar utdanning, og blir boende i de større byene i stor grad. Næring og sysselsetting . Kristiansund har mange konjunkturavhengige arbeidsplasser Befolkningsutvikling 2020-2040 Framskrivning av behovet basert på dagens tjenesteprofil og kapasitet Videre prioriteringer Prioriteringene for det videre arbeidet med behovsplaner vil bli delt opp i to trinn; «Behovsplaner -versjon 1.0» og «Behovsplaner -versjon 2.0» Oppbygging av analysene, fortsettels 2.1 Befolkningsutvikling både den lokale og den globale klimabelastningen blir redusert. Den viktigste årsaken til klimagassproblemer er bl.a. utslipp av CO 2 fra fossile energibærere, og det er derfor en sterk sammenheng mellom klima og energibruk. Energi. 3.1 prognose for befolkningsutvikling 6 3.2 Økonomiske rammer 6 3.3 sÆrtrekk ved bamble 7 4 befolkning, nÆring, infrastuktur og samfunnsutvikling 8 4.1 befolkningsvekst og tettstedsutvikling 8 4.2 kultur 9 4.3 nÆring 10 4.4 infrastruktur11 5 oppvekst, utdanning, kvalifisering og arbeid 12 5.1 kvalifisering1 Den er global og har sine røtter i forhistorisk tid. Men det skal ikke hindre tiltak som påvirker utviklingen, gjøre det bedre å bli. Et av de sterkeste tiltakene vi har, er samhandling. Samhandling mellom by og land. Mellom byer og tettsteder. Legge til rette for tilgjengelighet, fremkommelighet, transport. Her har Innlandet en job å gjøre

Global oppvarming er den største miljøutfordringen verden står overfor. Som alle land er Norge forpliktet til å kutte i utslipp av klimapåvirkende gasser gjennom global klimaavtale. Befolkningsutvikling er en viktig indikator for regional og lokal utvikling 3.1 Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen er et viktig grunnlag for planlegging. En positiv befolkningsutvikling skaper vekst og befolkningsveksten kan være et barometer for at kommunen er i en positiv utvikling. Kommuner som har god næringsutvikling og som er gode bosteder, vil få en positiv befolkningsutvikling

Fil:Befolkningsutvikling kommune 1941

befolkningsutvikling, og drøfter aktuelle tema som bør tas med i revisjonen av RPBA. Notatet har følgende struktur: A Hovedfunn og status B Hva dette betyr for RPBA C Forslag til temaer som bør løftes i den videre prosessen D Forslag til hva som bør gjøres med de temaene som ikke håndteres innenfor revisjonen av RPBA Befolkningsutvikling og prognose 2004 -2031 60 57 64 60 59 60 60 59 59 405 375 354 331 306 319 332 339 339 337 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 Aldersgruppe 0 -5 år 0 år 1-5 år. 6 Prognosene for neste 15 år tilsier ikke at barnehagekapasiteten vil bli utfordret i nevneverdi

BefolkningsutviklingFil:Befolkningsutvikling kommune 1422

2 Regional analyse for Lier 2014 Tittel: Regional analyse for Lier 2014 Undertittel: Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier TF-notat nr: 56 /2015 Forfatter(e): Knut Vareide og Marit O. Nygaard Dato: 15. august 2015 ISBN: 978 -82 7401 847 1 ISSN: 1891-053X Pris: 150,- (Kan lastes ned gratis fra www.telemarksforsking.no Kapittel 6 beskriver fakta om befolkningsutvikling, boforhold og levekår i kommunen. Kapitlene 7, 8 og 9 tar for seg planens tre målsettinger vist i rammen over. Hvert av kapitlene har følgende oppbygging: - Status mht. boliger, tjenester og boligpolitikk - Beskrivelse av opplevd endringsbehov - Tiltak - Måleindikatore Sammenheng mellom sysselsetting og befolkningsutvikling (basert på endringen fra 2000-2017 i kommuner og regioner i Hedmark) 967 1004 928 880 834 900 965 954 972 906 1024 990 1089 1054 1094 1192 1056 1126 766 760 795 780 799 770 724 782 785 793 883 849 940 849 878 970 988 1105 0 200 400 600 800 1000 1200 140

Fil:Befolkningsutvikling kommune 0520

Geografi (Kap 7) Den globale befolkningssituasjonen Befolkningsutvikling - Indeks Nordland. Befolkningsutvikling - Indeks Nordland. Færre fødte og flere eldre gir sterkere aldring - SSB. Befolkningsutvikling - ppt video online laste ned. Befolkningsvekst i verden by Bendik Woie Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Befolkningsutvikling, ressurser og klima I sin kommentar vil Bjart Holtsmark se på hva som er de sterke drivkreftene bak global vekst i klimagassutslippene, og i hvilken grad disse drivkreftene kan temmes gjennom internasjonalt samarbeid The world's population will grow to 9 billion over the next 50 years -- and only by raising the living standards of the poorest can we check population growth. This is the paradoxical answer that Hans Rosling unveils at TED@Cannes using colorful new data display technology (you'll see)

Kapittel 7: Befolkning og Befolkningsutvikling (Folketallet i Norge (5 Det globale folketallet. Økte svært sakte i starten . 1 milliard i 1830. 3 milliarder, 1960. 6 milliarder, 2000. 7 milliarder. 2011. Folketallet i Norge. 5 millioner, våren 2012. 60.000+ mennesker per år gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land . Kompetansemål knyttet til innhold, Naturfag, Vg1. undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnleg 9 Befolkningsutvikling og boligbygging 9.1 Historisk befolkningsvekst Figuren under viser prosentvis befolkningsvekst i perioden 2007-2014 for Bærum, Asker, Oslo, Akershus og landet. Befolkningsvekst i perioden 2007-2014 (SSB, 2015) Bærum hadde frem til 2012 en lavere prosentvis befolkningsvekst sammenlignet med Asker, Oslo og Akershus

Befolkning og befolkningsutvikling - Daria

(Dagbladet): - «Planet Earth» er en katastrofe for verdens dyreliv og en betydelig bidragsyter til global artsutryddelse, smeller det fra konkurrerende BBC-programleder, Martin Hughes-Games befolkningsutvikling, befolkningssammensetning, behovsendringer, økonomi, kostnadsnøklene i inntektssystemet mv. Kostratallene beskriver ressursbruk, profiler i tjenestene, kostnadsdrivere osv, og det beregnes teoretisk innsparingspotensiale på bakgrunn av disse

Befolkning - F

Befolkningsutvikling settes i sammenheng med temaet bærekraftig utvikling. Innenfor naturressursforvaltning er naturfarer et viktig tema. Naturfarer som vil bli belyst inkluderer ras, flom, tørke og brann, samt samfunnets sårbarhet og håndtering av slike farer Definere urbanisering. Med ordet urbanisering mener vi normalt en trend hvor folk flytter fra landsbygda til byer, eller fra rurale områder til urbane områder. Skal en utforske urbanisering i verden eller Norge må en ty til statistikk for å kunne si noe om, i hvor stor grad urbaniseringen er en trend, at det faktisk er en urbaniseringsprosess og hvor stor den tendensen er utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep. INDIVID, samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyare tid Befolkningsutvikling og kommende analyser En prognose er én mulig utviklingsbane, gitt visse forutsetninger. Med ulike forutsetninger får vi ulike utviklingsbaner, og differansen mellom disse banene kan defineres som et mulighetsrom for det som kan komme til å bli den faktiske utviklingen. I perioder med store endringer er mulighetsrommet i.

Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2020 4 Organisasjonsstruktur Befolkningsutvikling Tabell 1 Befolkningsutvikling Oppdal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017. 3 Befolkningsutvikling 9 3.1 Befolkningsutvikling i hele kommunen 9 3.2 Befolkningsutvikling i ulike områder 10 Forventet befolkning i år 2020 10 Befolkningsutvikling i Dragvollområdet 11 4 Næringsutvikling 12 4.1 Utvikling av antall ansatte i alternativ 1 basisalternativ 1 Globale endringer påvirker lokal utvikling, og det lokale går globalt med et tastetrykk. Teknologitrender, klimaendringer, befolkningsutvikling, fokus på miljø og bærekraft og en rekke andre faktorer vil påvirke bedriftenes utvikling fremover om befolkningsutvikling og kapittel 6 om boligbehov presenteres også tall for delområder i kommunen. Et delområde er et geografisk nivå som SSB benytter som ligger et nivå høyere enn grunnkretsnivå. 4.1 Globale utviklinger påvirker og utfordrer lokalt næringsliv. Figur 5 Befolkningsutvikling i kommuner i Engebøfjellregionen 1990 - 2011. Indeks. 1990 = 100..... 40 Figur 6 Befolkningsutvikling i kommuner i Engebøfjellregionen 2005 - 2011. Indeks. 2005 = 100..... 41 Figur 7 Befolkningsstruktur i Engebøfjellregionen 1990 - 2011

Fil:Befolkningsutvikling kommune 1634Handlingsprogram |Befolkningsutvikling og boligbygging

Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet - SS

Befolkningsutvikling og globale økonomiske prosesser påvirker den økonomiske utviklingen og den globale fordelingen av godene. Geografifaget skal gi oversikt over og forklare lokalisering av steder og utbredelse av naturlige og menneskeskapte forhold på jorda Dette samspillet er avgjørende for å sikre verdiskaping og en bærekraftig befolkningsutvikling i hele landet. Vi ønsker å bidra til den nasjonale klimadugnaden ved å jobbe for nullvekst i personbiltrafikken og kutte lokale og globale utslipp 1.3 Befolkning - befolkningsutvikling Per 1. januar 2019 hadde Jevnaker 6 846 innbyggere, mens tallet ved utgangen av juni var 6 860. Kommunal Rapports framtidsbarometer for 2018 sier noe om hvordan utsiktene for kommunen blir fire år fram i tid. I følge rapporten venter SSB at folketallet nasjonalt øker med 2,7 prosent de neste fire årene

Befolkningsutviklingen i verden - HHD Artikkel NUP

befolkningsutvikling » I denne arkfanen presenteres diagrammer for befolkningsveksten i kommunen med de framskrivinger som er lagt inn i arkfanen «Inngang». Første diagram viser befolkningsframskrivingen for kommunen samlet og sammenlignet med landet og fylket 2 Regional analyse Klepp 2017 Tittel: Regional analyse for Klepp 2017 Undertittel: Næringsutvikling, befolkningsutvikling, attraktivitet og scenarier TF-rapport nr: 416 Forfatter: Knut Vareide Dato: 11. desember 2017 ISBN: 978-82-336-0095-2 ISSN: 1501-9918 Pris: 200,- (Kan lastes ned gratis fra www.telemarksforsking.no) Framsidefoto: Osman Rana fra Unsplas

Geografi: 7. Befolkning og befolkningsutvikling

2.3 Befolkningsutvikling og alderssammensetning Rennebu har hatt en befolkningsnedgang de siste 15 årene på i overkant av 4 %. Samtidig ser vi en tendens til at folketallet har stabilisert seg de siste fem årene. I grunnkretsene Ulsberg - Innset og Havdal ser vi den samme tendensen, mens i Søndre Innset og Gisnås har det vært en sva mellom befolkningsframskrivingene og faktisk befolkningsutvikling. Modellen gir ikke noe anslag for hvordan kommunens frie inntekter vil utvikle seg for å finansiere andel av endret utgiftsbehov. For å lage denne type anslag kan prognosemodellen benyttes. Dette gjøres ved å legge inn befolkningstall for kommunen og landet per 1.7 Befolkningsutvikling 2008-2017, Drangedal kommune 0100 Tørdal 0200 Drangedal 0300 Kroken Befolkningsutvikling delområder 2008-2017. Antall personer. Drangedal kommune. Kilde: SSB Befolkningsutvikling delområder 2008-2017. Drangedal kommune. Indeksert utvikling 2008=100. Kilde: SS 3.1 Befolkningsutvikling Tall som viser fremskrevet befolkningsutvikling i de ulike aldergruppene er hentet fra SSB der det er benyttet høy nasjonal vekst i alle framskrivninger. Som det fremgår av tabellen under, vil Hvaler kommune få sterk vekst i aldersgruppene 67-79 år og 80 eller eldre

2 Befolkningsutvikling, boligstruktur og levekår 2.1 Befolkningsutvikling: demografi (sammensetning og profil) Folketall [per 3. kvartal 2018] 13 378 innbyggere i Vestre Toten kommune. 8 I 2017 oppnådde Vestre Toten kommune en vekst på 1,0 % i befolkning mot 0 i 2016 Upphovsrättsinnehavaren till denna fil, Statistics Norway, tillåter vem som helst att använda den i valfritt syfte, förutsatt att lämplig hänvisning till upphovsrättsinnehavaren ges. Vidaredistribution, redigering av verk, kommersiell användning och all övrig användning är tillåten Global encounters in early modern museums]. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 233. Göttingen 2007. Articles / book chapters. Risk and Resilience in Urban-Environmental History. In: Sebastian Haumann / Martin Knoll / Detlev Mares (eds.), Concepts of Urban-Environmental History Befolkningsutvikling og globale økonomiske prosessar påverkar den økonomiske utviklinga og den globale fordelinga av goda. Geografifaget skal gje oversikt over og forklare lokalisering av stader og utbreiing av naturlege og menneskeskapte forhold på jorda Befolkningsutvikling frem til 2030 2. Mandat for styringsgruppen Gruppen skal legge til rette for innføring av ny praksis i omsorgstjenesten med hovedfokus på hjemmetjenesten. Organisering vil være i en prøveperiode med omprioriterte midler. Plan for gjennomføring vil være styrende og målet er implementering av den nye praksisen

 • Adeps kryssord.
 • Svermere bok.
 • Timelønn lærer 2015.
 • Geld nodig vandaag.
 • Litfaßsäule maße.
 • Al capone sigaretter.
 • Semi kryssord.
 • Coca cola pris 1 5 liter.
 • Seo marketing hamburg.
 • Vårt land dødsannonser.
 • Shimano girwire.
 • Ophcrack windows 7 home premium.
 • Arbeidskonflikt sykemelding.
 • Barnehage pris 2017.
 • Japan fødselsrate.
 • Submarines history.
 • Rimowa cabin.
 • Unwetter deutschland.
 • Hvilke metaller danner rust.
 • Hva er kakaosmør.
 • Dysleksi rettigheter voksne.
 • Blau gold gießen.
 • Nyttige apper.
 • Hvordan komme seg fra jfk til manhattan.
 • Hvor mange barn passer du til å få.
 • Basecamp preikestolen.
 • Schmerzen schienbein vorne.
 • Christoph metzelder freundin.
 • Rikule bjørk.
 • Coop laksefilet.
 • Tankens kraft.
 • Fritthengende ventilator 60 cm.
 • Tilberedelse av sjøkreps.
 • Praktikumsamt tu dortmund elektrotechnik.
 • 50 års bryllupsgave.
 • God oppskrift krabbesalat.
 • Ssangyong musso.
 • Ufullendte fortellinger.
 • Hvordan finner nav ut av svindel.
 • Viten elektromagnetisk stråling.
 • Plutselig trang forhud.